Nøkkelbiotoper hogges og ødelegges

Nøkkelbiotoper i skog skal i utgangspunktet ikke hogges. Naturvernforbundet i Østfolds kontrollresultat ligger skyhøyt over skogeierforeningenes egne kontrolloppgaver.

Eksempelvis oppgir Havass at deres kontroll for perioden 2002 – 2012 avdekket 30 berørte nøkkelbiotoper for hele deres nedslagsfelt i Østfold og Akershus, mens Naturvernforbundet påviste nesten dobbelt så mange (54) i bare to Østfoldkommuner (Aremark og Marker). Kan vi stole på skogbruksnæringens egenkontroll? Og verre – kan vi stole på at de tar bevaring av nøkkelbiotopene alvorlig?

Naturvernforbundet i Østfold har kontrollert 4705 nøkkelbiotoper i Østfold mot flybilder fra 2010. Resultatet er alarmerende – hele 7,2 % av nøkkelbiotopene ble hogd eller skadet i denne perioden. Ved en grundig sjekk med kvalitetskontroll av kommunene Marker og Aremark var skadeprosenten henholdsvis 9,4 og 11,1 %.

Kontrollen avdekket også at den web-siden, hvor nøkkelbiotopene skal være offentlig tilgjengelige, var svært dårlig vedlikeholdt. Eksempelvis vistes det bare 12 nøkkelbiotoper i hele Aremark kommune. Det riktige tallet her er ca. 225.