Ødemørk naturreservat er opprettet! – VESTBY

Kongen i statsråd har i slutten av november vedtatt forslag til Ødemørk naturreservat. Området er vernet som  naturreservat etter naturmangfoldloven. Ødemørk har blitt vernet sammen med 27 andre områder.

Naturvernforbundet i Vestby (nå follo-moss) og FNF Vestby har lagt ned mye arbeid i mange år på Ødemørk og ivret for vern av området.