Oreid sandtak foreslås vernet

Det nedlagte sandtaket ligger veldig fint til med mange sørvendte skrenter. Dette er viktig for insekter som er avhengig av direkte solinnstråling og varme.

Oreid sandtak

Sandområder utsettes for en rekke påvirkninger med ulike effekter for biologisk mangfold. Dette omfatter omdisponering av areal, masseuttak, markslitasje, gjengroing, fremmede arter, forurensing og klimaendringer. Det nedlagte sandtaket ligger veldig fint til med mange sørvendte skrenter. Dette er viktig for insekter som er avhengig av direkte solinnstråling og varme. Området ble godt kartlagt med innsektfeller og manuell fangst i 2009 av Frode Ødegård m.fl. fra NINA. Over halvparten av artene de fant er pollinerende insekter. Det ble funnet 13 rødlistearter av innsekter. I dag er antallet 10 arter på rødlista. Området er i dag sterkt påvirket av gjengroing med furuer.

Bevar Oreid og sandtaket

I forbindelse med med revidering av kommuneplanens arealdel som skal vedtas til høsten etter valget i 2019, foreligger en søknad fra utbyggerne, Oreid Utvikling AS og HABO – om å bygge boliger i hele sandtaket – som nå er et LNF-område.
Revidering av Halden kommunes arealplan avventes ferdig i mars 2021. I hvilken grad det blir flertall for å bygge ut høyde 155/Oreid2 eller ikke, vil kommunestyret ta stilling til før sommeren..

Øberg og omegn Vel har i mange tiår jobbet med å bevare Oreid og sandtaket som et nærturområde. Området ble et LNF-område i 1988 – og sanduttaket tok slutt i 1995, og deretter  tilplantet med furuer for å hindre sandflukt. Sammen med 4 andre velforeninger utarbeidet velforeningen en Grønnplan for Oreid i 2010. Denne ble levert inn til kommunen som et innspill til kommuneplanens arealdel i 2011. Dette forslaget ble ikke tatt hensyn til.  Allerede i 2003 var deler av LNF-området tatt ut til boligbygging – i et «sommervedtak» i juli.

Nå foreligger altså et ytterligere forslag til kommunen om å bygge ut hele sandtaket med boliger. Ved siden av å være et nærturområde for 2-3000 innbyggere i Tistedal, er det altså forekomster av sandavhengige insekter , som sandbier. De tidligste komme ut av sine huler i sanden i april, samtidig som selja blomstrer. Ifølge entomolog Ødegård, kan sandområdet i Oreid bli et «hot spot» for sandlevende insekter. Imidlertid er det viktig at store deler av furuene fjernes for på slippe til sola.

Naturvernforbundet i Halden viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023 på side 19: «Fylkeskommunene og kommunenen legger til rette for gode leveområder for ville, pollinerende insekter gjennom planlegging og drift av arealer.»

Naturvernforbundet i Halden foreslår at  Halden kommune bidrar til å ta vare på det biologiske mangfoldet i Halden som er knyttet til de spesielle sandforekomstene i LNF-området på Oreid. Merk at det som er spesielt er at 59 % av de registrerte artene er pollinerende insekter som bier. Halden kommune er omtrent alene i Østfold med å «frede» områder etter PBL. Fra tidligere har Halden tre områder som er fredet etter PBL, sist var det kommuneskogen Ulveholtet.

Les mer

Brev til Halden kommune: Oreid sandtak – et spesielt sandområde 2019.pdf (pdf-fil, 889 kB)

Grønnplan_for_OREID-med_alle_vedlegg-13.12.2010.pdf (pdf-fil, 4.5 MB)

NINA_Rapport_sandområder 2012.pdf (pdf-fil, 18.4 MB)

NINA Rapport 810 Spesielle sandområder.pdf (pdf-fil, 8.1 MB)

Fakta ark Artsdatabanken. Sandområder- miljøforhold og påvirkning.pdf (pdf-fil, 2 MB)

Foredrag om Oreid sandtak, rettet mot beboere og politikere 21.08.19 (pdf-fil, 5.6 MB)

Sabima 2021: Innspill til tiltaksplan for pollinerende insekter