Protokoll for årsmøte 2019

Styret i Naturvernforbundet i Østfold hold årsmøte på fylkeshuset i Sarpsborg 5. mars Tilstede på motet fra fylkeslagets styre var: Håkon Borch, Anne Coward, Jan Erik Bjerkely, Ragnar Johnsen, Tom Christian Oehmichen Alnæs og Ola Wergeland Krog Naturskyddsfdreningen i Strømstad var representert ved Amanda Tas. Totalt var det ca. 30 deltakere p3 motet.

Sak 1 Valg av moteleder og referent:

Håkon Borch ble valgt som moteleder. Ola Wergeland Krog ble valgt som referent.

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Innkalling ble godkjent uten kommentar. Dagsorden ble godkjent og falgende saker ble meldt til eventuelt:

– Ny organisering av lokallaget Naturvernforbundet Indre @stfold (Halvor Hartvig)

–  Vardebrenning for et oljeboringsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja (Ragnar Johnsen)

Sak 3 Arsmelding:

Leder gikk punktvis gjennom Srsmeldingen. Arsmelding ble godkjent uten kommentar.

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan:

Aktivitetsplanen ble gjennomg8tt og planen ble vedtatt uten endringer. Leder presenterte det pågående arbeidet med 3 opprette et nytt lokallag som vil omfatte kommunene Moss, Rygge, Våler, Vestby og Frogn. Det har så langt lykkes å finne 9 medlemmer til det nye lokallagsstyret og det forste motet vil bli holdt den 20. mars.

Sak 5 Regnskap og budsjett:

Regnskap ble presentert på skjerm, og overfaringen av Kystlotteriet ble kommentert. Revisor Vidar Hov Lian anbefalte Årsmøtet å godkjenne regnskapet og hans revisjon av regnskapet ble lest opp for årsmøtet. Budsjett ble ikke fremlagt eller behandlet.

Sak 6 Valg:

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon. Styret i fylkeslaget for 2019 blir som følger:

Leder: Håkon Borch (gjenvalg)

Nestleder: Trine Strømme

Styremedlemmer: Hans Jan Bjerkely, Ragnar Johnsen, Tom Christian Oehmichen Alnes, Ola Wergeland Krog

Varamedlemmer: Anne Coward, Lars Andreassen

Valgkomite: Det har ikke lyktes valgkomiteen å finne komitemedlemmer til valgkomite for 202O og 

det ble derfor vedtatt at styret fungerer som valgkommité i 2020

Revisor: Vidar Hov Lian

Følgende ble valgt til landsmøtedelegat 2O2O:  Håkon Borch, Vara Trine Cecilie Strømme.

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Halvor Hartvig har, på oppfordring fra Olav Magnus Skulberg, tatt på seg oppgaven med å revitalisere Naturvernforbundet Indre østfold. 

Ragnar lohnsen informerte om at det ville bli tent en varde mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Denne vil bli tent i samarbeide med Naturskyddsföreningen i Strömstad og vil foregå på svensk side av den gamle Svinesundbroen.

Etter det formelle møtet holdt Vidar Lindefjeld fra La Naturen Leve et meget engasjerende foredrag om vindkraftutbyggingen i Norge.

Årsmøtet ble avsluttet med et kunstnerisk innslag som ble holdt av Maria <Vildhjärta> Westerberg og Johannes Söderqvist. . Skogen i pinnarnas tecken,  ble framført med tekster, sang og gitarspill, og høstet store applaus!

Østfold 10. mars 2019

Lisbeth Schneeberger            Elisa Marie Schneeberger      Lena Söderlund