Rammeplan for vindkraft i Østfold

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet en rammeplan for videre utbygging av vindkraft i Norge. Planen består av 13 områder, hvorav ett av områdene ligger i Østfold. Rammeplanen representerer det største sentralt planlagte inngrepet mot urørt natur det siste 100-året.

Kartet viser med all tydelighet hvor svak rammeplanen for vindkraft i Norge er, også når det gjelder Østfold. I vedlagt kart har vi laget en buffer (gul farge) omkring alle hustander med fastboende. Buffersonen har en radius på 1 kilometer. Dette er basert på at NVEs egne regler om at avstanden fra vindturbin til fastboende skal være minimum 4 x den totale turbinhøyden. Vindturbiner som planlegges i skogområder i dag har en totalhøyde på ca. 250 m, altså 4 x 250=1000m.

Som kartet viser er det kun fjella-områdene øst i planområdet som er av noen størrelse. Disse områdene er det imidlertid helt uaktuelt å bygge ut. De få små områdene som omkring by og tettstedene anser vi som nødvendige nær-rekreasjonsområder for mange mennesker og derfor også helt uaktuelle til vindkraftindustri. 

Norge har ikke arealer å avsette til storskala vindindustri, heller ikke Østfold. Når Miljødirektoratet går i mot hele det foreslåtte vindkraftområdet i Østfold, Riksantikvaren gjør det samme for deler av arealet, samt at fylket er tettbefolket, burde denne konklusjonen være klar for de fleste, forhåpentligvis også for NVE.