Sentrumsplanen for Halden Kommune (2015-2027)

Jernbaneverket setter en midlertidig stopper for Tyska-utbyggingen

Halden

Sentrumsplanen for Halden 2015-2027 inneholder mye bra, men den lider også av betydelige mangler. Vi mener at sentrumsplanen generelt tar for lite hensyn til de ventede klimaendringene og nivåstigningen i havet. De grønne naturverdiene bør vektlegges i større grad. Forurensingen i munningen av Tista (Mølen, Tyska og Hollenderen) er alvorlig. Det er helt uavklart hvor jernbanen skal gå i fremtiden, samt at støypåvirkning i det nevnte utbyggingsområdet fra både jernbane og havna mangler i beregningen.

Naturvernforbundet i Halden registrerer at Jernbaneverket har satt en midlertidig stopp for utbyggingsplanene for Tyska, Hollenderen og Mølen. Vi mener at Halden kommune trenger denne tenkepausen for å revurdere sine planer her ute. Naturvernforbundet har i sin uttalelse til sentrumsplanen lagt vekt på at det i langt sterkere grad må tas hensyn til klimaendringene og vi sier at kommunen må heve nederste kote på minste byggehøyde fra foreslåtte 2,2 meter til ideelt sett 3.0 meter. Områdene ved munningen av Tista vil bli oversvømmet ved springflo i fremtiden, og i tillegg har Halden kommune et ansvar for å fjerne forurenset grunn i området.

På den annen side er vi i Naturvernforbundet i Halden helt enig i at Jernbaneverket snarest må få et pålegg fra myndighetene om å utrede traseen inn til og gjennom Halden. Norges kanskje viktigste jernbanestrekning må prioriteres, da stadig mer gods må over fra vei til skinner. Halden må få fastlagt jernbanesporene gjennom byen snarest, hvis ikke full stopp på E-6 skal bli resultatet innen 10 år. – Snøværet i Østfold og Oslo i skrivende stund har skapt kaos på veiene fordi utenlanske trailere står fast på E6.

Naturvernforbundet i Halden er svært fornøyd med at man tar inn en «ikke behandlet» plan i sentrumsplanen; «Plan for hovednett for sykkeltrafikk i Halden-høringsutgave 2014» (se egen hjemmeside). Med den topografien som er i Halden, er det mange som kvier seg for å benytte sykkel ned til sentrum på veier som ikke er tilrettelagt for sykkel. Slitsomt er det å sykle opp alle bakkene til der en bor også.. Vi mener at el-sykkel er det ultimate transportmiddel i Halden. Da må imidlertid politikerne snarest prioritere den nevnte sykkelplanen og sørge for midler til merking og tilrettelegging av egne sykkelveier. I tillegg er det omtrent fritt for gode låsbare sykkelstativ i sentrum. Ikke en eneste matbutikk/kjøpesenter har lagt noe tilrette for sykkelparkering, ei heller har kommunen planlagt sykkelparkerings(hus).

Halden kommune må forhandle med Jernbaneverket om å avgi tomt til en skikkelig kollektivterminal ved gammel driftsbanegård. Ladestasjon for el-bil og el-sykkel, samt et skikkelig sykkelparkering innlåst under tak, slik Pedalen har i Fredrikstad, – må prioriteres.

Vi følger spent med videre behandling av Sentrumsplanen i Halden. – Se vår og Jernbaneverkets uttalelse under «Les mer» .

Les mer

Halden kommune – Sentrumsplanens dokumenter

Jernbaneverkets innsigelse til planforslaget. (pdf-fil, 155 kB)

25.08.2015: Jernbaneverket om Tyska

NRK-Østfold om Naturvernforbundets uttalelse til sentrumsplanen