Siste rehabnytt – «Godafoss»

Her kommer oppdateringene etter hvert som saken utvikler seg. Siste oppdatering: 03.03.2011, kl.14:30

03.03.2011
Siste uke og veien videre

Det har vært skrevet og sagt mye om rehabilitering av oljeskadet sjøfugl siden Godafoss gikk på grunn. Vi har ikke oppdatert våre nettsider siste uke, da vi grunnet stort arbeidspress og nettproblemer ikke har rukket å legge ut saker fortløpende. Vi ønske derfor å gi et lite sammendrag om siste ukes hendelser og fortelle litt om hva vi nå jobber med fremover.

Naturvernforbundet sitt Prosjekt for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl har vært klar til å mobilisere siden Direktoratet for Naturforvaltning (DN) tok kontakt med oss morgenen etter at skipet gikk på grunn og informerte oss om situasjonen. Vi har jobbet aktivt for å påvirke forvaltningen til å vedta at rehabilitering skal igangsettes, uten å lykkes. Dette finner vi svært beklagelig, da vi ønsker et godt samarbeid og dialog med myndighetene. Det er en realitet at man ikke alltid er enige, ei heller klarer å komme til en enighet, og i denne saken har vi dessverre stått langt fra hverandre i faglig vurdering om hva som er til fuglenes beste. Når forholdene tillater det og menneskers sikkerhet kan ivaretas, er det etter vår oppfatning ingen faglig grunn til at fugler ikke kan fanges inn av kyndig personale i henhold til Viltloven og rehabiliteres etter streng protokoll og i henhold til Dyrevernloven. Vi kan heller ikke finne innvendinger mot rehabilitering av oljeskadet sjøfugl hos noen annen etat. Mattilsynet skriver i sin rapport om saken, svært nøytralt og forholder seg til hva som er påkrevd for at nettopp dyrevelferd kan ivaretas når rehabilitering skal gjennomføres.

Vi oppfatter at motstanden mot rehabilitering av oljeskadet sjøfugl fra DN sin side har handlet om at de som etat kun befatter seg med bestander som helhet og ikke vurderer hensyn til individets egenverdi, noe Dyrevernlovens § 3, første punktum pålegger oss å gjøre.

Paragrafen lyder:”Dyr har en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.”

Ekspertise
Vi har siden Godafoss gikk på grunn vært i kontakt med internasjonale eksperter på rehabilitering fra International Bird Rescue Research Sentre i USA og europeiske Sea Alarm sitt førsteresponsteam, det tyske Pro-Bird. Det har aldri vært gjennomført rehabilitering av oljeskadet fugl etter en oljeulykke i Norge uten internasjonal hjelp, og det er per i dag fortsatt ikke nok kompetanse i landet til at vi kan stå helt på egne ben. I stor grad skyldes dette at det ikke har vært bevilget en eneste krone til prosjektet siden ”Full City” sommeren 2009. Tross mangel på nok personell i Norge har vi allikevel Europas beste og mest omfattende responspakke for rehabilitering av oljeskadet vilt. Denne er i hovedsak bygget opp av utstyr som er donert, eller innkjøpt for meget hyggelige priser. Responspakken tilhører Naturvernforbundet i Østfold.

Mandag 21. februar ble det bestemt at Sacha Regmann og Christian Erdmann fra Pro-Bird skulle komme til Norge for å hjelpe i prosessen med å sette opp et mottak for oljeskadet fugl. Vi hadde da sterk tro på at det var nær forestående at slik tillatelse ville bli gitt. Noe det skulle vise seg at ikke var tilfelle.  Pro-Bird teamet fikk fra torsdag 24. februar ansvar for tilsynet av svanene vi hadde fått inn.  Svanene ble vasket i løpet av helgen og er straks klare for ringmerking og utslipp.

Bidrag fra Østfold Fylkeskommune
Mandag 28. februar fikk vi den gledelige meldingen om at Østfold Fylkeskommune http://www.ostfoldfk.no/ stilte med 100.000 kroner til rehabilitering av de oljeskadede sjøfuglene. Fylkesordfører Ole Haabeth uttalte samme kveld på NRK Østfold at man med dette forventet at ansvarlige myndigheter fulgte opp med de resterende nødvendige bevilgninger. Noe de beklageligvis ikke har gjort. 100.000 kroner er mye penger, men det er dessverre ikke nok til å etablere og drifte en rehabilitering under de forhold som er påkrevd for å ivareta fuglenes behov fra de kommer inn til rehabilitering, til de er ferdig rehabilitert og kan slippes ut i frihet igjen. Dette er uavhengig av om det er mange eller få fugler.  Det utstyret èn fugl trenger, holder også til 15 – 20 fugler.

Østfold Fylkeskommune har også tidligere støttet Naturvernforbundet sitt Prosjekt for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl. Vi takker igjen for støtten og anerkjennelsen som ligger i disse bidragene.

Samarbeid – NOF
Vi har et godt samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening og har gjennom hele denne prosessen vært samkjørte og enige i hvordan vi har forholdt oss til forvaltningen. Til tross for at det denne gangen ikke ble igangsatt en aksjon, har vi fått verdifull erfaring for fremtidige aksjoner. NOF sin kunnskap og kompetanse er avgjørende for at rehabilitering skal kunne gjennomføres. Søk og fangst, registrering, arts og aldersbestemmelse og ikke minst deres kunnskapsbaserte evne til å skille mellom oljet og ikke oljet fugl på lang avstand er uuvurderlig i aksjonssammenheng.

Les mer på NOF sine hjemmesider: http://www.birdlife.no/

Veien videre
Denne gangen tapte fuglene, ikke bare for oljen, men også for forvaltningens manglende vilje til å hjelpe de vi kunne ha reddet. Men ingen av disse fuglene blir hjulpet av at vi nå tar en pause etter hektiske og triste uker. Det er nå vi må sørge for at vi aldri igjen kommer i en situasjon hvor det vurderes å ikke rehabilitere når ulykker skjer. Vi kan ikke la siste ukers hendelser drukne i nyheter om norske VM triumfer, master i Hardanger og Mongstad fadesen.  

Løfter ble gitt etter ”Full City” i 2009 uten at en eneste krone ble bevilget. Ingen handlingsplan er vedtatt og vi var grunnet is og snø denne gangen i en enda verre posisjon enn sist, da tidsvinduet for å igangsette rehabilitering er knapt. Vi må ha en beredskap nå. 

 

Seminar om oljeskadet sjøfugl – erfaringer fra Mexico Gulfen og nå også Godafoss.
Før Godafoss havarerte, inviterte vi til seminar om rehabilitering av oljeskadet vilt. Seminaret er viktigere og mer aktuelt enn noen gang.  Siste ukers hendelser understreker det skrikende behovet for at forvaltningen, industrien og NGOerne kan møtes til informasjon og diskusjon om dette tema.

 Vi har grunnet ”Godafoss” utvidet påmeldingsfristen og sørget for flere plasser på seminaret.

De som først nå har blitt oppmerksomme på situasjonen til oljeskadet vilt (igjen) får en anledning til å melde seg på.

Invitasjonen til seminaret:

Vi er optimistiske til et godt samarbeid med forvaltningen og industrien i arbeidet med å finne en god løsning for rehabilitering av oljeskadet vilt. Vi er alle opptatt av at vi skal ha de beste løsningene, og med samlet kompetanse og kunnskap bør vi klare å få til nettopp det.

NRK sitt innslag om saken: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/253198/

Fredrikstad Blad: Får 100.000 til fuglevask http://www.f-b.no/nyheter/far-100-000-til-fuglevasking-1.6064401

21.02.2011, kl.14:30
Kulden dreper!
Kulde og svært vanskelige isforhold gjør at det er nær umulig å bevege seg mange steder hvor det nå befinner seg fugl.
Fugler som i varmere perioder av året fint kunne overlevd med små flekker olje på seg vil grunnet kulden nå dø i løpet av kort tid. Det er derfor bestemt av avskyting av oljeskadet fugl blir foretatt. Dette er i tråd med våre anbefalinger, og vi må nå ha tillit til mannskapene som gjennomfører dette.

Skulle forholdene endre seg, er det vår forståelse av saken at situasjonen vil bli vurdert på nytt. Med olje i is, under is, i tykke og tynne flak osv er det mye usikkerhet rundt hvordan situasjonen til sjøfuglene vil være i ukene fremover. Trekkfuglene er også på vei!

Vi følger saken nøye og er i løpende kontakt med Direktoratet for naturforvaltning om situasjonen.
Prosjekt for Rehabilitering av Oljeskadet Sjøfugl og Norsk Ornitologisk Forening er fortsatt i beredskap.

Vi minner igjen om at det er viktig å melde inn observasjoner om oljeskadet fugl til oss.
Død fugl skal også meldes inn, da informasjonen om alle fugler er svært viktig for etterarbeidet som vil følge av denne ulykken.
 
Vil du melde deg som frivillig til en eventuell aksjon eller for å være med på prosjektet uansett, ber vi om at dette kun skjer på e-mail fuglerehab@gmail.com

Har du funnet en levende fugl med olje, er det ekstremt viktig at du følger anvisningene på våre nettsider og kontakter oss umiddelbart.
fuglerehab@gmail.com eller ring 93 06 33 76.

20.02.2011, kl.11:00
Det er foreløpig ikke igangsatt rehabilitering av fugl da det rett og slett ikke er levende fugler å rehabilitere.
Til tross for at forholdene for de fleste ser ut til å være ideelle for å hente inn fugl for rehabilitering er situasjonen nå faktisk det motsatte. Sterk kulde og mye is gjør at det er svært vanskelig og mange steder umulig å nå frem til fuglene før de har frosset i hjel. Sterkt oljet fugl fryser i hjel i løpet av meget kort tid når det er så kaldt som nå.
Det jobbes kontinuerlig med å kartlegge situasjonen. Endrer forholdene seg og vi får en situasjon hvor vi ser mange oljeskadede fugl som det er realistisk å få inn til rehabilitering vil det igangsettes en aksjon. Naturvernforbundets Prosjekt for Rehabilitering av Oljeskadet Sjøfugl og Norsk Ornitologisk Forening har et godt samarbeid og dialog med myndighetene rundt dette.

Vi ber om at alle som vil melde seg som frivillige til en eventuell aksjon gjør dette på e-mail: fuglerehab@gmail.com

Observasjoner av oljeskadet fugl kan registreres på www.artsobservasjoner.no/fugler eller send e-mail til nof@birdlife.no

Vi har dessverre ikke kapasitet til å snakke med alle på telefonen, eller svare på alle mailer vi mottar. Det er opprettet et register over de som har meldt seg som frivillige, og det vil sendes ut informasjon hvis og når det blir aktuelt.

Finner du oljeskadet fugl, følg anvisningene på våre nettsider.

Les mer om fugleobservasjoner på NOF sine hjemmesider.

Se interaktivt kart over oljens utbredelse og påslag.

18.02.2011, kl.15:44
Naturvernforbundets Prosjekt for Rehabilitering av Oljeskadet Sjøfugl har i hele dag arbeidet med å tilrettelegge for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl etter «Godafoss» oljesølet.
Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening avventer nå kun bekreftelse fra Direktoratet for Naturforvaltning om at rehabilitering skal igangsettes. Vi har personale og utstyr, men uten endelig tillatelse og finansiering må vi avvente situasjonen. Vi regner med en avklaring i løpet av eftermiddagen/kvelden.