Storslagent Østfoldlandskap i faresonen

Landskapskomplekset mellom Spydeberg prestegård og Heli kirke, med ravinedalen til Skorga (Skorredalselva), hører til en særpreget naturtype. Dette området trues nå av et permanent massedeponi som planlegges etablert på Skjærsaker ved elva Skorga. Naturvernforbundet i Østfold vil understreke nødvendigheten av at den aktuelle ravinedalen i Spydeberg blir tatt hånd om på et faglig kompetent grunnlag.

Hva er spesielt med ravinen?

Ravinedallandskapet har natur- og kulturhistoriske ressurser av største betydning i dagens samfunn, og for generasjonene som kommer. Her finner du et lende med frodig vekstliv og intens naturopplevelse.  Det råder et markant inntrykk av opprinnelighet i dagens landskap, der dalgangene følger mønsteret som var da steinalderens bosettere slo seg ned. 
Området har urgårdslokaliteter og rike arkeologiske funnplasser.  De sensasjonelle forekomstene til steinalderfolket ble oppdaget her, bl.a. «den store og rige boplass» hvor forskerne avdekket omlag to hundre steinøkser.  Dette er den største samling av steinøkser som noen gang er funnet på én lokalitet i Norge.

Historisk viktig

Fra gammelt av førte allfarveien fra Grønnsund (Skiptvet) via Heli kirke over ravinedalen til Spydeberg prestegård, og derfra videre nordover til Oslo.  Denne delen av Østfold har vært folkerik ut over bronsealderen og opp gjennom jernalderens kulturperiode. 
Ravinedalen setter i relieff kontinuiteten i landskapet fra steinalder, gjennom viking- og sagatiden, opp mot vår tid.  8000 års kulturtradisjoner er nedfelt i konkrete kulturminner på strekningen fra bredden av Glomma til Skjærsaker.  Området danner natur- og kulturhistorisk et pedagogisk egnet og lesbart landskapsdokument.

Krav om vern

Naturvernforbundet ser at samfunnsutviklingen påfører Østfoldlandskapet større press, og daglig skade og tap av områder med verdi for kultur- og naturvern.  Behovet for en arealdisponering med vektlegging av å bevare betydningsfulle landskapselementer er derfor nå blitt en særlig påkrevd oppgave i fylket vårt. En relevant stedsanalyse må utføres.  I dette inngår en bedømmelse ut fra objektive kriterier av ravinedalens ressurser med de natur- og historiske minnesmerker som har lokal, regional og nasjonal dimensjon og potensial.