Vestfjella reddet!

Olje- og energidepartementet fastholder NVEs vedtak om avslag til konsesjonssøknaden til Aremark Vindpark AS (Havgul clean energi AS). – Jeg har lagt avgjørende vekt på at planområdet for vindkraftverket ligger i et stort, sammenhengende og lite berørt område, som bør vernes mot store inngrep. Vindkraftverket vil ha negative virkninger for friluftslivet og naturverdier i området som overstiger fordelene. Det er derfor ikke grunnlag for å gi konsesjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I mars 2015 var det 5 år siden Havgul clean  energy AS leverte sin Forhåndsmelding til NVE om vindkraftanlegget Kjølen Vindpark i Vestfjella og Korsetfjella i Aremark og Halden, – det første konsesjonsøkte anlegget i innlandet. Våren 2011 kom ny konsesjonssøknad med justert planområde, men samme effekt, – nå kun i Aremark kommune. Høsten -13, under klagebehandlingen i OED, kommer nok en justert konsesjonssøknad med ca. 20% reduksjon av anlegget, nå kalt Aremark Vindpark (105MW, 43 turbiner).

10.mars var det 5 år siden prosjektet ble offentlig kjent gjennom lokalavisa Halden Arbeiderblad. Allerede dagen etter sier Fylkesmannen til media at lokaliseringen er uakseptabel pga. store natur- og landskapsverdier, – i det lille og hardt arealpressa Østfold. Allerede den første uka dukker det opp kraftige protester i lokalavisa og protestgruppa Redd Vestfjella ser dagens lys. Senere kommer paraplyinteresse- gruppa Vestfjellas Venner og bomiljøgruppa Nei til vindmøller i Vestfjella. I løpet av de første tre åra har lokalavisa rundt 250 innlegg og redaksjonelle oppslag om saken, i tillegg har det vært mange innslag i regional radio og fjernsyn, samt noen i riksmedia.

De nevnte nei-gruppene har under saksforløpet produsert et par hundre brev og publikasjoner, flere av sistnevnte er massedistribuert til lokalbefolkningen. Det er arrangert stands, møter og turer lokalt, og det er avholdt flere møter med berørte myndigheter og politikere.

Konsesjonsbehandlingen av Kjølen/Aremark Vindpark har gitt 3 x nei fra NVE, 2 x nei fra Aremark kommunestyre (10-7 begge ganger), konfliktnivå D-E (skalaen A til E) i Miljødirektoratets konfliktvurdering og innsigelse fra Fylkesmannen. Det ble ja fra Fylkestinget (+1 stemme), men Kjølen/Aremark Vindpark-arealene er vist som ikke egnet til vindkraft i Fylkestingets vedtatte Regional vindkraftplan. 

Det er avholdt en rådgivende folkeavstemning, men kommunestyret hadde vedtatt at det ikke skulle tas råd fra denne hvis ikke en av sidene nådde 60%, – det ble 53,9. Avstemningen var forøvrig om Kjølen Vindpark, ikke den nå konsesjonsøkte Aremark Vindpark (Kjølen Vindpark hadde et annet faktagrunnlag, teknisk og økonomisk).

NVEs påklagede konsesjonsavslag ble levert OED for klagebehandling i juni -13. Behandlingen av konsesjonssøknadene lokalt har inneholdt både uregelmessigheter og brudd på demokratiske spilleregler. I løpet av prosessen er ett kommunestyrevedtak annullert pga. inhabilitet etter Lovlighetsklage og måtte tas på nytt; Sivilombudsmannen avviste i den forbindelse klage fra Havgul på det annullerte vedtaket. To andre lovlighetsklager er avvist av Fylkesmannen.

Det er i saken også levert 2 anmeldelser, samt 3 klager til Sivilombudsmannen (om habilitet), men alle er henlagt/avvist.

Hele historien om Kjølen/Aremark Vindpark er dokumentert «minutt for minutt» av Vestfjellas Venner i publikasjonen «Den helt utrolige historien om Kjølen Vindpark», dokumentet (nå 54 sider pr. mars -15) er både trykt (i 2 omganger) og formidlet elektronisk. Ved veis ende vil den gi et godt bilde av prosessen med vindkraftetablering i en liten kommune.