420-kV kraftledning Skaidi-Hammerfest

Felles høringsinnspill fra Forum for natur og friluftsliv i Finnnmark (FNF-F)

I NVEs innstilling til av 420 kV-kraftledning Skaidi-Hammerfest, oversendt til OED 22. september 2022, fremstilles behovet for ny kraftledning med følgende argument:

Ledningen vil være nødvendig for å elektrifisere petroleumsanleggene Melkøya og Wisting. Dersom petroleumsanleggene skal elektrifiseres tilrår NVE at Olje- og energidepartementet gir Statnett SF tillatelse til å bygge ny 420 kV kraftledning Skaidi-Hammerfest, utvidelse av Skaidi transformatorstasjon og bygging av ny Hyggevatn transformatorstasjon, i tråd med vedlagte forslag til anleggskonsesjoner med vilkår[1].

Forum for natur og friluftsliv i Finnmark vil herved bidra med våre innspill.


Les hele høringsinnspillet her


Konklusjon:
FNF Finnmark er negativ til utbygging der målet er elektrifisering av petroleumssektoren med bekostning av naturarealer med økt negativ påvirkning på artsmangfold og friluftsliv. Gitt positivt vedtak for utbygging, mener FNF Finnmark at alle omtalte avbøtende tiltak omtalt i KU for traséen, samt våre innspill, må settes som vilkår for konsesjon, med tilsyn/kontroll.

Vennlig hilsen

Forum for natur og friluftsliv Finnmark

_____________________________

Per Erik Motrøen
Koordinator
FNF Finnmark

[1] https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/93612f1c-06ef-4015-adbf-5da6a0fd0ce3/200702890/3429171