500 ulovlige dager er nok!

Naturvernforbunet i Ávjovárri støtter ungdommene som aksjonerer mot vindturbinene i reinbeiteområdet på Fosen.


Montering av vindturbiner på Storheia på Fosen (Foto: Arvid Jåma)

Vedtak på årsmøte i Naturvernforbundet i Ávjovárri 25.02.2023

I mer enn 500 dager har den norske regjeringa nå ignorert Høyesteretts dom om at vindturbinene i reinbeiteområdet på Fosen er satt opp ulovlig.
Naturvernforbundet i Ávjovárri vil sende vår fulle støtte til ungdommene som har satt seg ned i Olje- og energidepartementet. Vi vil fra vårt årsmøte 25.02.2023 bevilge kr. 5000,- til støtte for aksjonen.

Saka med vindkrafta på Fosen er dessverre ikke noe enkeltstående tilfelle. Det er bygd ut vindkraft i en rekke reinbeitedistrikter og i alle disse er reindriftas driftsgrunnlag ødelagt eller redusert av vindkrafta. Dette viser at vindkraftanlegg i reindriftsområder er uforsvarlig, men likevel planlegges nå en rekke nye og ennå større inngrep. I Finnmark er det minst fem vindkraftanlegg under planlegging, alle i reinbeiteområder. Tilsvarende i fire kommuner i Nord-Troms.

Kraftselskapa og staten viser med dette at de ikke har tatt Fosen-dommen på alvor, og at natur og reindrift fortsatt skal ofres for svært uregelmessig kraftforsyning, som skal forsyne forskjellige eventyrprosjekter fra elektrifisering av nye og gamle olje- og gassanlegg, hydrogenfabrikker og kryptovalutaanlegg.

Vindturbiner må balanseres med annen kraft. Det vil si at vi får nytt press på utbygging av våre siste intakte vassdrag.

På dette grunnlaget krever vi øyeblikkelig stans i drifta av vindturbinene på Fosen og alle andre turbiner som er satt opp i reinbeiteområder, samt et klart vedtak om at det ikke vil bli gitt tillatelse til bygging av nye. Vi ønsker at det også i framtida skal være natur, reindrift og kultur i samiske områder.


Naturvernforbundet i Ávjovárri
Piera Jovnna Somby
leder