Alta kommune bryter loven!

Disp-utvalget har gitt Tappeluft Opplevelser dispensasjon for å kjøre «kunder» dvs turister opp på to fjelltopper. Motorferdselloven er klar på at dispensasjon ikke skal gis til turkjøring. Det kan se ut som de blå-grønne er blitt historie-løse. Det er 12 år siden kommunen prøvde seg på dette forrige gang, og det førte til anmeldelse og bot på 100.000 kroner. Alta kommune spiller høyt spill!

Til Alta Kommune 15.04.2013

Kopi Fylkesmannen i Finnmark

Klage på dispensasjon fra Motorferdselloven, til Tappeluft Opplevelser AS v/ Vibeke Danielsen. Kommunens vedtak PS 31/13, 20. mars 2013.

Alta kommune fattet 20. mars 2013 flg vedtak:

«Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann §§ 6 og 7 innvilges Tappeluft Opplevelser AS v/ Vibeke Danielsen tillatelse til bruk av snøskuter for transport av personer til Laddefjellet ved Ytter Kåven, med følgende vilkår:

  • Dispensasjonen gjelder for 3 turer, når løype 1 er åpen, fram til og med 4.5.13.

  • Det skal føres kjørebok 

  • Dispensasjonen gjelder fra skuterløype 1 til Laddefjellet ved Ytter Kåven,
    som vist på eget kart.

Vedtaket sier også:

«Søknaden behandles etter nasjonal forskrift § 6. Utvalget anser at søkeren har påvist et særlig behov for transport og fyller kravene til forskriftens § 6 og kommunale retningslinjer. Vi ser ikke at transporten vil være til vesentlig hinder eller ulempe for andre interesser. Utvalget ønsker og begrense antall turer, og mener tre turer der bedriften har konferanse/ kurs er tilstrekkelig til dette formål. Forutsetningen for tillatelsen er at kjøringen skal foregå med guide og daglig leders skriftlig tillatelse for turen. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann §§ 6»

Søkeren skrev i søknaden at Tappeluft Opplevelser AS driver kurs og konferanser for små og mellomstore bedrifter, og ønsker å kunne ta med kundene sine på toppturer, «for å vise den spektakulære utsikten».

Administrasjonen i kommunen hadde innstilt på avslag:

«Søknaden behandles etter nasjonal forskrift § 6. Etter forskriftens § 6 kan kommunen i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det stilles meget strenge krav til «særlig behov» og til at behovet ikke skal kunne dekkes på annen måte. Vi mener omsøkte transport ikke tilfredsstiller forskriftens krav til ”særlig behov” eller er i tråd med kommunens retningslinjer. På bakgrunn av ovenstående finner vi ikke grunnlag for å kunne gi dispensasjon som omsøkt og henviser søker til å bruke kommunens scooterløyper for omsøkte transport.» (Vår uthevelse)

Forskriftens § 6 sier at dispensasjon kan gis hvis det er påvist et særskilt behov som ikke dreier seg om turkjøring. Kjøring av mennesker, med formål å kjøre på tur (f eks for å nyte utsikten), er å regne som ‘turkjøring’, og er et formål som forskriften uttrykkelig sier ikke gir hjemmel for dispensasjon. Denne dispensasjonen er derfor lov-stridig, og vi krever at den trekkes tilbake. 

Administrasjonen var tydelig i sin innstilling, så politikerne kan ikke dekke seg bak  å «ikke vite».

Alta kommune innvilget toppturer med snescooter i 2000 og 2001. Disse ble også – etter klage – inndratt av Fylkesmannen. Naturvernforbundet anmeldte kommunen for dette, noe som førte til at politiet ila kommunen en bot på 100.000 kroner. Med litt historiske kunnskaper burde politikerne være klar over dette.

Vi krever at kommunen trekker tilbake tillatelsen, subsidiært at Fylkesmannen gjør det.
Vi ber om haste-behandling, da det bare er 3 uker igjen av scootersesongen.

Med hilsen

NATURVERNFORBUNDET I FINNMARK,

Gunnar Reinholdtsen, Fylkesleder Bjørn Hansen, Saksbehandler