Altaposten: Kulturminner kan stoppe bygging

Naturvernforbundet har tidligere uttalt seg om byggeplaner i Kongsvikfjæra i Alta. Ifølge Altaposten kan planene bli stoppet av kulturminner.

Altaposten 10.02.2023:

«Her blir det ikke bygd boliger likevel – stoppes av to reinsdyr og en boplass fra steinalderen. Kommunalleder mener signalene fra fylkeskommunen og planutvalget i Alta er så tydelige, at man ikke kan tilråde bygging i Apanes.»

Det dreier seg om funn fra eldre og yngre steinalder, ifølge avisa. «Kulturminnene ble automatisk fredet, men Polarlys boligbyggelag hadde da likevel et håp om at man skulle kunne bygge utenom kulturminnene, og ellers legge til rette for det. Nå kan det se ut som om det likevel ikke vil la seg gjøre.»

Her blir det ikke bygd boliger likevel – stoppes av to reinsdyr og en boplass fra steinalderen – altaposten.no


Naturvernforbundet i Finnmark uttalte seg om planforslag for Kongsvikfjæra boligområde i mars i fjor:

Til Alta kommune
Avdeling for samfunnsutvikling

Merknad planforslag detaljregulering for Kongsvikfjæra boligområde

Bebyggelsen i Alta er i dag omgitt av relativt kontinuerlig grønne soner av varierende størrelse. Disse er imidlertid nå truet av flere utbyggingsprosjekter. Det er viktig å beholde grønne lunger for å bevare særpreget i Alta – ikke minst som nærtur- og rekreasjonsområder for beboere. Det er etter hvert blitt færre og færre områder med direkte aksess til strand og sjø i sentrale Alta. Veldig mange av områdene har blitt bebygd ofte med industriformål som stenger helt for tilgang til sjø og strand.

Vi er i utgangspunktet kritisk til planen siden den gjelder blokkbebyggelse. Vi mener fortetting bør skje i de helt sentrale områdene i Alta for å redusere transportbehov og trafikkbelastning i størst mulig grad. Vi ser at det skjer en stadig større fortetting helt ute i det vi kan kalle randsonene i Alta nå senest med blokkbebyggelse langs elva i på Kronstad og med småblokker på tidligere landbruksareal på Kronstad. Med den omfattende utbyggingen som allerede er foretatt, mener vi det er nødvendig å ta en «tenkepause» for å se hvilke konsekvenser disse utbyggingene vil ha for natur og miljø – og for bolyst i sentrale Alta.

Dersom man likevel velger å bygge ut disse blokkene, er det helt nødvendig å sette av en tilstrekkelig stor kantsone langs sjøen i hele planområdet. Vi ber Alta kommune revurdere behovet for vei fra Polarlys’ planlagte blokker fram til skiferkai-krysset. Dette inngrepet virker uforholdsmessig stort og ødelegger helt adkomsten til strandområdet. Forutsetningen om at dette skal reduseres trafikk opp og ned Apanesbakken fordi trafikken går mot sentrum i Bossekop rimer ikke helt. Det kan stilles spørsmål om ikke trafikken går like mye til Alta sentrum både for handel, helsetjenester og arbeid, og da vil Apanesbakken i stor grad benyttes uansett. Enkleste vei til å komme seg på E6 vil nok være den foretrukne.

Vi mener det bør utarbeides en skjøtselsplan for naturområdet som kan sikre naturmangfoldet. Planområdet berører områder med furuskog ned mot sjøen som bør vernes. Furuskog helt ned til sjøen er en særegenhet for Alta og finnes ikke i resten av Finnmark. Det må også legges til rette for allmenn ferdsel langs sjøen fra begge sider og fra bebyggelsen på oversiden.

Vi ber Alta kommune lytte spesielt til folk i nærområdet. Vi har mottatt
bekymringsmeldinger om måten utbyggingen er planlagt. Aksess til sjøen har en stor verdi som rekreasjonsområde – ikke bare for nabolaget, men for hele sentrale Alta.


Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Finnmark
Leif Gøran Wasskog

25.3.2022

Illustrasjon: Fra planforslag Kongsvikfjæra, Haldde Arkitekter