Anmeldelse av Tana kommune henlagt

Naturvernforbundet i Finnmark anmeldte i 2006 Tana kommune og medlemmene av dispensasjonsutvalget for brudd på motorferdselsloven. I mai 2011 blei saka henlagt av politiet i Øst-Finnmark. Her følger noen dokumenter om saka.

Bakgrunnen for saka finner man i artiklene Tana kommune boykotter motorferdselsloven av 07. 12.2006 og Tana kommune får ny refs av Fylkesmannen, av 26.02. 2007.

Naturvernforbundet i Finnmark leverte inn anmeldelse til Øst-Finnmark politikammer 21.12.2006.

Etter lang saksbehandling blei Tana kommune ilagt en bot på 300000 kr., noe kommunen nekta å betale. Derfor skulle saka opp for retten i juni 2011. Like før kom meldinga om at politiet hadde henlagt saka.

Naturvernforbundet i Finnmark har gitt følgende uttalelse i samband med henlegginga:

Hva mener Naturvernforbundet i Finnmark om henleggelse av rettsak mot Tana kommune?
Naturvernforbundet i Finnmark har på styremøte mandag 14.6 drøftet saken om forelegg til Tana kommune for brudd på straffelovens § 24, jfr strl 48a, ved å ha tildelt dispensasjoner for motorferdsel i utmark i strid med loven. Utgangspunktet for drøftingen var at Øst-Finnmark politidistrikt hadde henlagt saken.
Fylkesstyret har etter en intern vurdering av alle sider ved saken vedtatt at vi ikke ønsker å anke henleggelsen.
Dette innebærer ikke at vi aksepterer de brudd på motorferdselloven som Tana kommune etter tiltalen har begått. Vi ser tvert imot svært alvorlig på brudd på denne og andre lover som er vedtatt for å gi naturen nødvendig beskyttelse mot ødeleggelser, og det er ekstra beklagelig når en kommune velger å se bort fra lovens krav.
Nå er det imidlertid slik at politiet har vurdert saken for andre gang og finner mulighetene for en fellende dom for så dårlige at de ikke finner det hensiktsmessig å gjennomføre rettssaken. Vi tar dette til etterretning, og håper at Tana kommune også gjør det. Politiet er nemlig klare i forhold til at dispensasjonene var ulovlige, det som er utfordringen er spørsmålet om en kan dømme en kommune for det disp-utvalget har gjort.
Siden lovtolkningen ift motorferdsel og lovligheten av dispensasjonene er avklart også av politiet, forventer vi derfor at kommunen heretter holder seg innenfor de rammer som gjelder for å kunne gi dispensasjon.

Derimot har Naturvernforbundet sentralt levert inn en anke. .

Avisa Finnmarken har skrevet en artikkel om ankesaka 28.06.2011.

Vi viser forøvrig til debattsidene, der det så langt har kommet tre innlegg om denne saka, av Dag Elgvin, Jan Wengen og Svein Lund. Vi tar gjerne mot flere innlegg.