Årsmelding 2010-2012, Naturvernforbundet i Sør-Varanger

Styret vårt har i år 2010 bestått av:

 • Gunnar Reinholdtsen, leder

 • Anne Greve, styremedlem, sekretær

 • Solveig Steinmo, styremedlem

 • Cecilie Hansen, styremedlem

 • Geir Mortensen, styremedlem

 • Kjærand Torgersen, styremedlem

 • Harald Sunde, kasserer/forretningsfører

 • Tor Aarnes, æresstyremedlem

 • Varamedlemmer til styret:
 • Geir Aarnes

 • Rolf Randa

Revisor:

 • Wenche Randal

Valgkomité

 • Anne Flaatten, Freddy Øien

Styret har gjennomført 7 styremøter.Vi har hatt behandlet 17 saker, og de hovedmål som årsmøtet vedtok har dannet bakgrunnen for innsatsen. Vi har skrevet en rekke brev, leserinnlegg, og høringsuttalelser, deltatt i arbeidet i fylkesstyret, deltatt i og fremmet naturvern på møter, og har vært intervjuet en del ganger i aviser, radio og TV.

Medlemstall

Ved årsskifte var medlemstallet i lokallaget på 101 medlemmer. Det er 7 medlemmer mer en samme tid i fjor.

Organisasjonsarbeid, representasjon og eksterne møter

Gunnar Reinholdtsen er styremedlem i fylkeslaget og sitter i sentralstyret for NNV.

Gunnar R er NNV Finnmarks representant i styringsgruppa for FNF- Finnmark, Forum for natur og friluftsliv, som er et samarbeidsnettverk på fylkesplan for natur- og friluftslivsorganisasjoner. Anne G har deltatt som lokallagsrepresentant i NNVs komite for revisjon av arbeidsprogram for neste periode. Ut over dette deltakelse i:

 • SVG Miljøressursgruppe: Gunnar R, Geir M, (Anne G)

 • Møte med KLIF: Gunnar R, Anne G

 • Møte med Venstres nestleder: Gunnar R

 • Møte med SVs miljøpolitiske talsmann: Gunnar R., Anne G

 • Gunnar deltok på bjørnekurs hos NJFF på Svanhovd

 • Miljømøte GSV: Geir M

 • Vervestand: Gunnar R, Anne G

Miljøagentene

Miljøagentene arrangerte Rusken-aksjon i Sandnesdalen ved badeplassen i mai i 2010, her deltok en flittig gjeng som bidro til at det så mye finere ut i naturen ut etterpå. Det ble avsluttet med bålkos og pølsegrilling. I oktober dro Miljøagentene på tur sammen med Familiespeiderne i Frelsesarmeen til Elvenesparken, da lærte vi litt om å lage forskjellig mat på bål. I disse dager gjennomføres også en åpen akedag for barn i det nye skilek-anlegget ved skibrua.
I styret i 2010: Maren Stunes, Monica Jerijærvi, Odne Stunes og Solveig Steinmo.

Natur og ungdom (NU)

Vi har samarbeidet med NU lokalt og sentralt og dette har vært ekstra ofte i denne perioden. Vi var sammen om anmeldelsen av Sydvarangers ulovlige giftutslipp, og vi har deltatt i flere av deres arrangement, og diskutert felles planer i forhold til markeringer.

Lokale saker behandlet i 2010/2011

Billedboka

Tredje opplag av ”Bilder fra Sør-Varanger”ble levert i september (1000 bøker for kr 153.983). På denne måten bidrar vi, og fotoklubben, til ”naturlig” markedsføring av kommunen, vi motiverer befolkningen for naturbruk og å bli glad i naturen, og skaffer oss langsiktig inntekt.

Klima og energiplan for SVK.

Vi har bidratt for en bedre lokal planlegging med innspill til kommunens klimaplan. De fleste av våre innspill ble tatt inn i planen, men forslaget om kommunale El-biler ble ikk tatt med.

Planer for kvartsgruve på Svanvik

Vi påpekte i høring at dagbruddet kom i konflikt med bolig- og skoleområde med friluftsområde og opparbeid tursti/skiløype. Å gi folk tilgang til naturen er naturvern.

Utslipp til fjorden fra Syd-Varanger Gruve (SVG)

Denne saken er for tiden vår største utfordring, og den er viktig på flere nivå: Den viser klart svakheten i norsk forvaltningsmodell der fordeling av makt på departementsnivå gjør at miljø- og naturhensyn kommer i andre rekke. Ubalansen gjør seg enda sterkere utslag for hvert ledd en kommer nærmere lokalnivået, der vi føler at arbeidsplasser er tilnærmet det eneste som avgjør resultatene, og at det skjer på bekostning av miljøet. Vi må derfor kjempe denne kampen på mange nivå og det krever mer ressurser enn vi har. ”Aksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden” (der vi også har vært med) har heldigvis vært en motor i det konkrete arbeidet mot giftutslipp, og vi støtter 100 % den heder Bernt Nilsen har fått for sin innsats.
Vi tar plass til en liten oppsummering av årets viktigste begivenheter:

 • Ulovlig utslipp av Magnafloc LT37 (1707)
  SVG meldte allerede i mars fra til Klima og forurensingsdirektoratet (KLIF) om at de begynte utslipp av et kjemikalium som «er skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Den biologiske nedbrytbarheten er ikke testet.»  Dette på tross av at konsesjonsbetingelsene pkt 6 sier: «Kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensing, skal være testet med hensyn til nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet» (av et GLP-godkjent laboratorium).

 • Vi er meget skuffet over KLIFs behandling av saken. De reagerte ikke da bedriftens melding innebar at de ville bryte konsesjonsvilkårene. KLIF reagerte ikke da vi sa fra, og det gikk 3-4 uker fra anmeldelsen før de kom på inspeksjon. Og selv da de med egne øyne kunne konstatere at vi hadde rett, og se at SVG i tillegg ikke hadde kontrollsystemene i orden, lot KLIF de ulovlige utslippene fortsette fra juni til slutten av oktober. Da sa de at Utslippene er ulovlige og må stoppes – hvis dere ikke søker om tillatelse. Søknaden kom selvsagt, og en midlertidig utslippstillatelse ble godkjent samme dag som den kom.

 • Den 18.11 klaget vi til Miljøverndepartementet på KLIFs «Midlertidig tillatelse til utslipp av Magnafloc 1707». Vi ba om at utslippene ble stoppet mens klagen behandles. KLIF har saksbehandlet klagen og sendt den til MD 21.3 og anbefalt at den ikke tas til følge.

 • Det neste geniale trekket fra KLIF kom i desember da de endret de generelle krav til utslipp. Kravet om at forurenser måtte legge frem dokumentasjon fra et godkjent laboratorium på at stoffet er ”testet med hensyn til nedbrytbarhet, ”giftighet” og bioakkumulerbarhet” er strøket, nå holder det at bedriften selv gjør en vurdering. Dette glemte KLIF tilfeldigvis å fortelle noen andre enn industrien, og vi fikk vite det gjennom SVG i februar.

 • I januar etterlyste vi politiets behandling av anmeldelsen fra 1. juni. Etter en måned og to ekstra purringer har vi nå fått til svar at den var under behandling.

 • Deltakelse i miljøressursgruppa hos SVG
  Vi har deltatt på informasjonsmøter hos SVG og stort sett mottatt informasjon som allerede har vært kjent, og registrerer at bedriften bruker møtene i sin rapportering til KLIF. Vi er ikke helt overbevist om at vi ikke blir brukt som miljøalibi, men noe informasjon får vi, og gruppa har også gjennom møtene fått bedriften til å korrigere feilaktig informasjon som de har gitt til pressen.

Deponering av gruveavfall i sjø
Et departementalt utvalg har vurdert gruveutslipp i sjø. På grunn av relevansen for Bøkfjorden har vi bidratt i arbeidet med informasjon til Naturvernforbundets deltaker i gruppen.
I kampen mot utslipp (spesielt mot Lilaflot) har vi hatt en god del informasjonsutveksling og konsultasjoner med Mattilsynet, Fiskarlaget, Havforskningsinstituttet, og det er skrevet en rekke leserbrev.

Trening med løshund mot bjørn

Melding om ulovlig slipp av hund på bjørn 6.9 fulgt opp. SNO hadde meldt saken til politiet.

Oljeomlasting
Tschudi Arctic Transit AS fikk i oktober innvilget tillatelse til oljeomlasting i Bøkfjorden. I tillegg er det lempet på de tidligere sikkerhetskravene.

Turer og Fuglekikking

Vi har også dette året vært med Bioforsk Svanhovd på vårens tradisjonelle fugletur på ”Verdens miljødag” den 5. juni i Pasvik. Vi takker for dette arrangementet og for deres arbeid med miljø.

Verveaksjon
Vi hadde stand på torget med pressedekning i SVA i verveuka i oktober.

Styret har vervet et titalls medlemmer fra fjern og nær.
Vi spurte også folk hva de savnet ift miljøtiltak og har en liste som er grunnlag for videre arbeid.

Snauhogst på grenseholme

Vi har gjennom utspill i media klaget på hogst på grenseholme i verneområde Fjærvann.

GSVs årlige miljøkontaktmøte

Geir Mortensen deltok på møte med GSV. Forsvarets forteller om gode intensjoner i forhold til å ivareta miljøet. Styret mener at en større grad av kunnskap og vilje til selvkritikk hos grensevakten nok kunne ha redusert en del negative effekter av grensevaktens aktiviteter.

Vardebrenning

Ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ble markert med vardebrenning «fra Kirkenes til Lindesnes» 19. februar 2011. Det møtte nesten 20 personer, og vi fikk dekning i lokalavisen.

Innspill til de politiske partienes programmer
Liste over miljøtiltak utarbeidet, men vi kom aldri så langt at vi fikk sendt dem. En årsak er at vi ventet for lenge på et ferdig utarbeidet opplegg som skulle komme fra sekretariatet sentralt.

Verneverdier av internasjonalt format i Pasviks dype skoger

Det arbeides kontinuerlig med kartlegging og bevaring av ”gammelskog” og truede arter i furuskogene mellom Enare og den russiske Taiga. Nye verdier er funnet og vi støtter arbeidet.

Avslutning – Vi har store utfordringer foran oss

Motoren i dagens styre er i ferd med å bli utslitt. Det har vært mange utfordringer, mange, mange timer med arbeid, og for få å fordele arbeidet på. Vi trenger flere som kan være villige til å ta i et tak – med å observere, melde fra om, og bidra med tanker i forhold til utfordringene. Nye krefter må inn og vi trenger hjelp (HJELP!!!), gjerne også utenfor styret, fra noen som er villige til å undersøke litt og saksbehandle en sak eller flere. Ethvert lite bidrag hjelper, og vi håper at det blant den økende skare medlemmer er flere som kan være med på denne viktige dugnaden.

Behovet for å ivareta miljøet blir nå hele tiden viktigere og større.

Våre største utfordringer i kommunen, i landet og i verden er klimaendringer, tap av natur, naturmangfold, nedbygging av natur og verdifull matjord. Der må vi alle bidra hver for oss. Vi kan ikke vente på at noen andre skal gjøre det som må til – alle må starte med seg selv hvis dette skal virke og hvis det skal monne. Derfor trenges det fokus på tiltak i lokalsamfunnet, og det må tilrettelegges slik at det blir enkelt å bidra. Vi må komme i gang og gjøre miljøtiltak naturlig og miljøhensyn til en selvfølge for oss alle i våre liv, hjemme, på arbeidsplassen og i politikken. Også tiltak som enda bare har symbolverdi må iverksettes, for eksempel kildesortering. Det er nødvendig fordi alle trenger å føle at de bidrar og gjør noe, og det motiverer for mer. Industriutbygging og oljerelatert aktivitet vil fortsatt være lokale utfordringer i tiden som kommer, og utbygging av infrastruktur må styres fornuftig.

Vi utfordring nå er at vi må engasjere bedre, oppnå mer, og vi må bli flere som er med på å ”arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen”. Dette målet skal være med på å gi oss ”- et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for fremtidige generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt for og kjærlighet til liv og landskap”.

Klarer vi dette vil det får betydning for å bevare klimaet og jordens mangfold. Men skal vi nå disse målene trenger vi også din hjelp, og vi trenger flere sympatisører og medlemmer.
Vi kommer langt på veien hvis DU og de andre medlemmene verver en venn. Vil du bidra litt?

Forslag til satsingsfelter for 2011

Vi foreslår å videreføre hovedlinjene i satsingen fra tidligere år, og foreslår følgende strategi:

 • Bidra til et sterkere miljøengasjement hos folk og de styrende organer

 • Ta tak i lokale utfordringer for miljø og natur i Sør-Varanger

 • Hold et våkent øye med trusler mot natur og livsgrunnlag uavhengig av nasjonale grenser

 • Engasjere medlemmene, lokalbefolkningen og ungdommen spesielt

Vi lister her mange tiltak, men innsatsen må tilpasses ressursene i styret og blant de villige medlemmene, vi rekker ikke alt: Lokale miljøtiltak, Naturglede og engasjement, Vern av sårbar og enestående natur, Atomtrusselen, Forsøpling av nærområdene, Gruveutslipp i Bøkfjorden,

Motorferdsel i utmark, Militære kjøretraséer, Bjørneforvaltning, Oljeomlastning. m.m.