Årsmelding for Naturvernforbundet i Sør-Varanger 2011-12


1. Styret
Styret vårt har i år 2011 bestått av:
Gunnar Reinholdtsen, leder
Per Guttu, styremedl., nestleder
Kjærand Torgersen, styremedl, sekretær
Cecilie Hansen, styremedlem
Solvei Steinmo, styremedlem,
Harald Sunde, kasserer/forretningsfører
Varamedlemmer til styret:
Geir Aarnes
Rolf Randa
Revisor:
Wenche Randal
Valgkomité
Anne Flaatten, Bernt Nilsen

Styret har gjennomført 5 styremøter. Vi har hatt behandlet 17 saker, og de hovedmål som årsmøtet vedtok som styrende for innsatsen. Vi har skrevet en rekke brev, leserinnlegg, og høringsuttalelser, deltatt i arbeidet i fylkesstyret, deltatt i og fremmet naturvern på møter, og har vært intervjuet i lokalpressen (NRK og aviser).

2. Medlemstall
Ved årsskifte var medlemstallet i lokallaget på 103 medlemmer. Det er 2 medlemmer mer en samme tid i fjor, og noe lavere enn det tallet vi hadde som mål for jubileumsåret.

3. Organisasjonsarbeid, representasjon og eksterne møter
Gunnar Reinholdtsen er styremedlem i fylkeslaget og sitter som 1. vara i sentralstyret for NNV.
Gunnar er NNV Finnmarks representant i styringsgruppa for FNF- Finnmark, Forum for natur og friluftsliv, som er et samarbeidsnettverk på fylkesplan for natur- og friluftslivsorganisasjoner. Anne Greve har deltatt som lokallagsrepresentant i NNVs komite for revisjon av Arbeidsprogram for neste periode. Ut over dette deltakelse i:
SVG Miljøressursgruppe: Gunnar R
Deltagelse i kommunens Dialogkonferanser: Gunnar R.
Miljømøte GSV: Deltagelse fra organisasjonene avlyst av GSV.
Landsmøtet i Norges Naturvernforbund: Per Guttu (Gunnar med for Sentraltstyret)
Miljøinformasjon i informasjonssamtaler med gjestende journalister/artister: Gunnar
Foredrag for Høyesterett: Energiutfordringer i nord: Gunnar.
Info fra miljøagentene
Miljøagentene har holdt tre arrangement i 2011: Akedag med natursti i Skilekanlegget i mars, tur til Firkantvann i august og informasjonsmøte med Natur og Ungdom i september. Det var ulikt fremmøte på de forskjellige arrangementene, akedagen var det mange som deltok på. Miljøagentene har 34 medlemmer.
Natur og ungdom (NU)
Vi har samarbeidet deltatt på NUs alternative konferanse under Kirkenes Spektakel og har hatt en viss kommunikasjon uten at samarbeidet har fått faste og konkrete former.

4. Lokale saker behandlet i 2011/2012

Prioritering av arbeidet med årets satsingsfelter
Styrets første ambisjon var å forsøke å påvirke politiske miljøer i SVK for bedring på områdene:
Kildesortering og redusert avfallsmengde
Sydvaranger og giftutslipp
Oppfølging av SVK energi og klimaplan

Kildesortering
Det er mange som ønsker å bidra til å minske avfallsproblemet ved å sortere avfall for resirkulering. Samtale med direktør for Thon hotellet bekrefter at også noen i næringslivet er opptatt av dette. I fjor høst kontaktet vi RETURA for å få høre hvilke tilbud de hadde om kildesortering. Vi fikk ikke svar og har nå purret, og sendt de samme spørsmål til ØFAS.
Planen er å gå i dialog med kommunen når vi har undersøkt mulighetene.

Syd-Varanger Gruve (SVG)
Fremdeles ser SVG ut til å være den største miljømessige utfordring i kommunen. Imidlertid er en del av kampen flyttet. Avgjørelsene tas sentralt, det er i Klima og Forurensingsdirektoratet (KLIF) og Miljøverndepartementet de viktige beslutningene tas, og kampen kjempes nå som en felles nasjonal kamp mot fjordutslipp. Dagens gruvepolitikk er i hovedsak myntet på å legge til rette for mest mulig mineralutvinning, og vi ser ikke at lokale samfunnshensyn, inkludert hensyn til miljøet, tillegges tilstrekkelig vekt.
Vi deltar fremdeles i møter med kommunen, er med i Miljøressursgruppa til SVG, og styret for Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden. Men i tillegg har vi altså jobbet mye med å fremme fjordutslippssaken på nasjonalt nivå. NNV har også støttet kampen mot fjordutslipp i Førdefjorden og i Kvalsund og samarbeidet med andre interesser i dette.

Forurensing fra Nikel
Forurensingen fra Nikel er fremdeles på et meget høyt nivå. Lokalbefolkningen har i snart 20 år forsøkt å få med seg de norske myndighetene til å få utslippet ned til et normalt nivå.
Norsk institutt for luftforskning (NILU) kom med en ny rapport i høst. Vi lyktes ikke med å få gjennomført et informasjonsmøte da, men invitere til et åpent møte i tilknytning til årsmøtet vårt.

Skogrydding og fugle-/dyreliv på Kirkeneshalvøya
Vi har sendt brev angående den noe omfattende skogrydding der vi spesielt er litt bekymret for dyrelivet i strandsonen ved Kirkenesvannene, og mangelen på skjul for hekkende vannfugl. Vi har stilt spørsmål ved om vilt og miljø er rådspurt, og om en har laget retningslinjer for tynning langs vassdrag som veiledning for de som blir satt til å gjøre jobben.

Regulering av førstevann og oversvømming av koloni med hettemåker
Tredje års ødelagt hekking ved Førstevannet er rapportert til kommunen, og til Fylkesmannen som vil følge opp. Saken er også tatt opp med Sydvaranger Gruve som har lovet å vise hensyn, og vil sette opp en merkestav slik at alle kan følge med på vannstanden.

Regulering
Det har vært høring på flytting av Gabba til Sandnesdalen. Vi har bedt om at det ble innkalt til møte mellom aktørene i dalen for å koordinere og lage en overordnet plan slik at det ikke oppstå brukskonflikter som går ut over natur og friluftsliv og befolkningens aktiviteter i dalen.


60 års jubileum for Naturvernforbundet i Sør-Varanger
Sentralstyret i Norges Naturvernforbund ga oss god støtte i jubileumsfeiringen ved å gjennomføre et stort Oljeseminar på Kirkenes og et internseminar på Svanhovd med fokus på Nordområdesatsinga. Vi hadde deltakere fra de fire nordligste fylkene, og noen til, samt gjester fra forskjellige russiske organisasjoner. Det ble også gjennomført en fin jubileumsmiddag.

”Sør-Varanger trasken”
Vi har en arbeidsgruppe i gang for å forsøke å få landet et prosjektet som skal gjøre det lettere for folk å komme seg på tur og være mer ute i naturen. Det dreier seg om å utvikle et rammeverk for en ”turkonkurranse”. Virkemidlene er konkrete turforslag og premiering. Arbeidsgruppen består av Per Guttu, Gunnar Reinholdtsen og Sigbjørn Sildnes. Det er utarbeidet en liste med ca 15 turforslag, og ambisjonene går ut på å få dette i sving i 2013.

Fylkesmannen har kartlagt viktige naturverdier i Pasvikskogen
Den kartlegging som har foregått i ca 4 år er nå foreløpig sluttført, og Fylkesmannen har fått en rapport som konkluderer med at deler av skogen har internasjonal verneverdi og må beskyttes. Vi har bedt fylkesmannen om å sørge for at eier og aktuelle aktører i skogen blir informert om dette.

5. Avslutning – Vi har store utfordringer foran oss
Våre største utfordringer i kommunen, i landet og i verden er klimaendringer og tap av natur-områder og naturmangfold. Nå forsvinner det arter i et tempo verden ikke har sett på millioner av år. På forskerhold er det stor uro over utviklingen for livet i havet, havets rolle i CO2 balansen, og utviklingen av klimaet. Når vi ser på politikerenes handlingsevne ser vi at vi ikke kan vente på at de alene skal gjøre det som må til – vi må alle starte med oss selv hvis dette skal virke og hvis det skal monne. Vi må komme i gang og gjøre miljøtiltak naturlig og miljøhensyn til en selvfølge for oss alle i våre liv, hjemme, på arbeidsplassen og i politikken og det må tilrettelegges slik at det blir enkelt å bidra. Også tiltak som enda bare har symbolverdi må iverksettes, fordi vi før eller senere må i gan uansett. Det gjelder for eksempel kildesortering. Alle trenger å føle at de bidrar og gjør noe, og det å bidra motiverer for mer.
Flere må ”arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen”. Dette skal være med på å gi oss ”- et samfunn hvor livs-grunnlaget og livsmangfoldet er sikret for fremtidige generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt for og kjærlighet til liv og landskap”.
For å nå disse mål må vi ha flere medlemmer. Mange er ikke spurt. Vil du spørre en venn?

6. Forslag til satsingsfelter for 2012
Vi foreslår å videreføre hovedlinjene i satsingen fra tidligere år, og foreslår følgende strategi:
Bidra til et sterkere miljøengasjement hos folk og de styrende organer
Ta tak i lokale utfordringer for miljø og natur i Sør-Varanger
Hold et våkent øye med trusler mot natur og livsgrunnlag uavhengig av nasjonale grenser
Engasjere medlemmene, lokalbefolkningen og ungdommen spesielt
Vi lister her mange tiltak, men innsatsen må tilpasses ressursene i styret og blant de villige medlemmene: Lokale miljøtiltak, Naturglede og engasjement, Vern av sårbar og enestående natur, Atomtrusselen, Forsøpling av nærområdene, Gruveutslipp i Bøkfjorden,
Motorferdsel i utmark, Militære kjøretraséer, Bjørneforvaltning, Oljeomlastning. m.m.

Kirkenes mars 2012

Styret for Naturvernforbundet i Sør-Varanger
Gunnar Reinholdtsen, leder