Årsmøtereferat i Sør-Varanger Naturvernforbund 21.03.2012

Årsmøtereferat i Sør-Varanger Naturvernforbund
Møtested: Kirkenes sykehus, auditoriet
Dato: Onsdag, 21. mars 2012 kl 19.00
9 medlemmer til stede.

Sak 1: Valg av ordstyrer og av referent
Vedtak:
Ordstyrer: Gunnar Reinholdtsen
Referent: Kjærand Torgersen

Sak 2: Godkjenning av dagsorden
Vedtak:
Dagsorden enstemmig godkjent

Sak 3: Styrets årsmelding
Leder la fram årsmelding samt kommentarer til årsmelding
Vedtak:
Styrets årsmelding ble godkjent

Sak 4: Regnskap
Leder la fram årsregnskapet for 2011.
Vedtak:
Regnskapet ble enstemmig vedtatt med forbehold om revisors godkjenning.

Sak 5: Saker fra styret
a) Årsmelding for stiftelsen Naturvern i Sør-Varanger:
Stiftelsen Naturvern i Sør-Varanger gir tildelinger annethvert år, dette året har det ikke vært gjort noen tildeling av midler. Det foreligger ingen skriftlig årsmelding fra stiftelsen dette året.

Sak 6: Saker fra medlemmene:
Det foreligger ingen saker fra medlemmene til dette årsmøtet.

Sak 7: Budsjett og arbeidsprogram
Arbeidsprogram er oppsummert i avslutningen på årsmeldinga (allerede vedtatt)
Det er som vanlig ikke lagt frem noe budsjett til behandling.
Vedtak:
Styret får fullmakt til å bruke nødvendige midler til drift.

Sak 8: Valg
Da valgkomiteen på grunn av sykdom og utenlandsreise ikke har kommet med noe forslag til styre kommende år, ble det foretatt avstemning over hvorvidt årsmøtet skulle utsette valget til et ekstraordinært årsmøte, eller gå videre med valg på ordinært årsmøte uten innstilling fra valgkomite.
Vedtak:
8 stemte for å gå videre med valg uten innstilling, 1 stemte mot.

Vedtak:
Leder: Gunnar Reinholdtsen (gjenvalg) for 1 år
Styremedlem (representerer miljøagentene): Solveig Steinmo (gjenvalg) for 2 år
Styremedlem: Per Guttu (ikke på valg)
Styremedlem: Kjærand Torgersen (gjenvalg) for 1 år
Forretningsfører: Harald G. Sunde (gjenvalg) for 2 år
Varamedlem: Rolf Randa (gjenvalg) for 2 år
Varamedlem: Anne Greve (ny) for 2 år
Representant til årsmøtet i Naturvernforbundet i Finnmark:

Valgkomite: Anne Flaatten (gjenvalg) for 1 år
Bernt Nilsen (ny) for 1 år
Revisor: Wenche Randal (gjenvalg) for 1 år
Styrets kontaktperson til Stiftelsen: oppnevnes av styret.

Styret ber valgkommiteen om å supplere styret med ett nytt medlem etter årsmøtet.Kjærand Torgersen
Referent.