Årsmøtereferat Naturvernforbundet i Sør-Varanger 29.03.2011

9 medlemmer til stede.

1. Valg av ordstyrer og av referent

Vedtak:

Ordstyrer: Gunnar Reinholdtsen

Referent: Anne Flaatten

2. Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Dagsorden enstemmig godkjent

3. Styrets årsmelding

Leder la fram årsmelding. Kommentarer til årsmelding

Medlemstall: er nå 105 – et mål å få 120 medlemmer i løpet av jubileumsåret.

Klima og energi plan: redaksjonell endring

Nytt punkt: snauhogst på grenseholme.

GSVs årlige miljøkontaktmøte: redaksjonell endring

Avslutning og utfordringer: redaksjonelle endringer

Styret fikk ros for godt arbeid og for å kombinere ”protest-saker” med hyggelige og positive tiltak som f.eks fugletitting, vardebrenning og miljøagentarbeidet.

Vedtak:

Styrets årsmelding ble godkjent, med en tilføyelse og mindre redaksjonelle endringer.

4. Regnskap

Regnskap er ikke revidert ennå.

Vedtak:

Regnskapet ble enstemmig vedtatt med forbehold om revisors godkjenning.

5. Saker fra styret

Årsmelding for stiftelsen Naturvern i Sør-Varanger

Vedtak: Årsmelding enstemmig vedtatt

  • 60-års jubileum. Planer

Det ble lagt fram et notat med tanker om hva som kan gjøres i jubileumsåret. Medlemmer blir anmodet om å komme med innspill og å bidra med enkeltsaker.

(leder ble oppfordret til å delegere)

Vedtak:Notatet ble bifalt. Styret arbeider videre med det. Det oppnevnes en jubileumskomite.

6. Budsjett og arbeidsprogram

Arbeidsprogram er oppsummert i avslutningen på årsmeldinga (allerede vedtatt)

Det foreligger ikke budsjett

Vedtak:

Styret får fullmakt til å bruke nødvendige midler til drift. Det er spesielt lagt vekt på at styret må kunne ta høyde for noe større utgifter enn 2010, til jubileumsmarkeringer.

7. Valg:

Vedtak:

  • Leder: Gunnar Reinholdtsen (gjenvalg) for 1 år

  • Styremedlem (representerer miljøagentene): Solveig Steinmo (gjenvalg) for 2 år

  • Styremedlem: Per Guttu (ny) for 2 år

  • Forretningsfører: Harald G. Sunde (gjenvalg) for 1 år

  • Varamedlem: Rolf Randa (gjenvalg) for 2 år

  • Representant til årsmøtet i Naturvernforbundet i Finnmark:

Gunnar Reinholdtsen,

Per Guttu,

3 representanter til velges av styret.

  • Valgkomite: Anne Flaatten (gjenvalg) for 1 år

Bernt Nilsen (ny) for 1 år

  • Revisor: Wenche Randal (gjenvalg) for 1 år

  • Styrets kontaktperson til Stiftelsen: oppnevnes av styret.

Avslutning:

Gunnar takket for tilliten. Han takket videre Anne Greve for godt samarbeid gjennom mange år i styret.

29. mars 2011

Anne Flaatten

(referent)