ÅRSRAPPORT for 2012 Naturvernforbundet i Sør-Varanger

ÅRSRAPPORT for år 2012

NNV i Sør-Varanger: 60 år i 2011

 1. Styret

Styret vårt har i år 2012 bestått av:

 • Gunnar Reinholdtsen, leder

 • Per Guttu, styremedl., nestleder

 • Kjærand Torgersen, styremedl, sekretær

 • Solvei Steinmo, styremedlem,

 • Ledig

 • Harald Sunde, kasserer/forretningsfører

Varamedlemmer til styret:

 • Anne Greve

 • Rolf Randa

Revisor:

 • Wenche Randal

Valgkomité
 • Anne Flaatten, Bernt Nilsen

Styret har avholdt to styremøter og ellers avklart saker fortløpende via felles epost. Vi har hatt behandlet ca 30 saker, og de hovedmål som årsmøtet vedtok som styrende for innsatsen. Vi har skrevet brev, leserinnlegg, og høringsuttalelser, deltatt i arbeidet i fylkesstyret, deltatt i og fremmet naturvern på møter, og har vært intervjuet i lokalpressen (Radio, TV og aviser).

 1. Medlemstall

Ved årsskifte var medlemstallet i lokallaget på 100 medlemmer. Det er 3 medlemmer Mindre enn samme tid i fjor, og noe lavere enn det tallet vi hadde som mål for jubileumsåret.

 1. Organisasjonsarbeid, representasjon og eksterne møter

Leder i lokallaget er også leder for fylkeslaget og sitter som 1. vara i sentralstyret for NNV og i styret for forbundets Nord-Norgeutvalg som skal koordinere de tre fylkesstyrenes arbeid.

Gunnar er også er NNV Finnmarks representant i arbeidsutvalget (styret) for Forum for natur og friluftsliv (FNF- Finnmark er et samarbeidsnettverk på fylkesplan for natur- og friluftslivsorganisasjoner). Deltaker i Faglig rådgivende utvalg for Nasjonalparkstyret, og i Miljøressursgruppa hos Sydvaranger Gruve AS.

Info fra miljøagentene

Miljøagentene har holdt tre arrangement i 2012: Akedag med natursti i Skilekanlegget i april, sykkelmekke dag i mai, og en flott båttur til Kjelmøya i august, under temaet «levende kyst» som ble arrangert sammen med Naturvernforbundet. Fremmøtet på arrangementene har vært godt, spesielt på båtturen. Der hadde vi med 55 deltakere, og støtte fra Kirkenes Froskemannsklubb og MK Svenner. Se reportasje på Kystbloggen. http://blogg.naturvernforbundet.no/levendekyst/2012/09/04/miljoagentene-og-naturvernforbundet-pa-fjordcruise/

Natur og ungdom (NU)

Lokallaget i NU er for tiden ikke aktivt, men vi har kontakt med fylkeslederen som har tenkt å prøve å få engasjert flere nye ungdommer i denne viktige aktiviteten.

 1. Lokale saker behandlet i 2012/2013

Henvendelse fra Knausen Barnehage

Vi har fått en hyggelig henvendelse fra Knausen Barnehage om bidrag til deres opplæring av de små i forhold til friluftsliv og natur. Gikk i dialog med ungdomskonsulenten i NJFF (Jeger og fisk) og har hatt møte med barnehagen og planlagt støtte gjennom avtalte prosjektforslag.

Truet biologisk mangfold: Furuskogen i Pasvik

Skogen i Pasvik er Norges største gammelskog av furu. Det betyr at vi her har komplette skogmiljø med alle arter som har sin plass i det økologiske kretsløpet. Dette er unike områder som har internasjonal verneverdi. Verdiene kan trues av mellomriksvei, jernbanetrase gjennom Pasvik og biotoper kan bli ødelagt av lokale aktiviteter som ikke tar hensyn til skogens verdi.

 • Har hatt løpende konsultasjoner med representant fra NNVs skogutvalg i forhold til resultatene fra kartlegging av biologiske verdier i urskogen i Pasvik. De undersøkelsene vi tidligere har vært med på å sponse og støtte praktisk, har dokumentert mer enn 1000 rødlistefunn i øvre Pasvik.

 • Har diskutert dokumentasjon og offentliggjøring av skogkvalitet og rødlistearter dokumentert i rapport som ble frigjort i 2012. Rapporten er nå åpent tilgjengelig.

 • Henvendelse til Fylkesmannens miljøavdeling og bedt dem om å informere alle aktørere i Pasvikskogen for å sikre dokumentasjon på at de har fått opplysning om de nyoppdagede verneverdige forekomstene. Da er de forpliktet til å stoppe eventuelle planlagte skadelige aktiviteter i de aktuelle områdene.

 • Har på vegne av Naturvernforbundet i Finnmark søkt om 300.000,- til videre kartlegging.

 • Deltatt i oppstart av planarbeid i faglig rådgivende utvalg for ØPNP

Deltok i folkehøgskolens samarbeidsprosjekt med Econord Apatity

Leder har deltatt på årets miljøleir på Pasvik folkehøgskole, med foredrag på to åpne møter “Står norsk miljøpolitikk til troende?” og “Gruveindustrien i nord sine utfordringer i forhold til miljøet.” 12-16 nov. Skolens tradisjon med dette arbeidet er meget positivt og verdt å bidra i. Arbeidet ble startet av Svein H. Sørensen og årets kurs ble ledet av gammelrektor Åsmund Røst.

Diverse aktiviteter i styret

 • Deltatt på mineralseminar på Sametinget i oktober.

 • Deltatt på Foresight Finnmark, diskusjonspanel om langsiktig strategisk utvikling i Fylket.

 • Sendt henvendelse vedrørende hogst i vernesonen rundt vann og vassdrag. Blant annet snauhogst i strandsonen langs Kirkenesvannene. Mange fugler og dyr trenger skjul i hekketida. Har mottatt svar fra Skogmesteren som ikke er bekymret.

 • Etterlyste også i 2012 tiltak for å hindre oversvømming av Hekkemåkekolonien ved Førstevann. Vanstanden ble likevel ikke regulert og kolonien ødelagt for tredje år på rad.

 • Deltatt på møte om forvaltningsplan for Pasvik naturreservat

 • Årlig Fugletittertur sammen med Svanhovd på Verdens Miljødag ca 5.juni.

 • Deltatt på markering av Villblomstens dag på Svanvik 17.juni.

 • Leder intervjuet av YLE – Finsk TV (nyheter) 6.6. om gruveforurensing.

 • Representerte NNV og holdt tale ved åpninga av det nye Bjørnesenteret på Svanhovd.

 • Dekning i Sør-Varanger Avis og NRK radio 16.6 om om Klifs manglende oversikt over gml gruveavfall i Repparjorden og Bøkfjorden.

 • Kystkampanjen: Arrangerte fjordtur til Kjelmøya for å studere livet i fjæra. Delte utgiftene med miljøagentene. Vi takker for hjelpen fra Froskemannsklubben som stilte med dykkere og landsetting.

 • Leder av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken har deltatt i Folkehøgskole-møte på Svanvik. Vi bidro til dekning i SVA – to artikler ble skrevet.

 • Deltok på en dialogkonferanse Finnmark AP, 19.06 med et foredrag om mineralutvinning

 • Levert høringsuttalelse om den offentlige vannplan som skal utarbeides med bakgrunn i Vannrammedirektivet og Naturmangfoldloven.

 • Intervjuet for NRK Nordnytt og NRK Finnmark morgensending om etablering av oljeterminal.

Sydvaranger gruve AS (SVG)

Bedriften representerer utfordringer for miljøet på mange områder. Utenom gruveområdet i Bjørnevatn, er utslippene i Bøkfjorden den aktivitet som har størst miljømessige konsekvenser. Leder er medlem i SVGs Miljøressursgruppe og deltar på dialogmøter med bedriften sammen med andre foreninger – blant annet Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden som vi samarbeider tett med. Tviler på om gevinsten står i stil med innsatsen, men håper at møtene holder bedriften litt på tå hev.

 • Mottatt avslag fra MD på anke over midlertidig utslippstillatelse for Magnafloc 1707

 • Vi har mottatt Klima og Forurensingsdirektoratets (KLIFs) beslutning om å gi Sydvaranger Gruve (SVG) en økt, og tidsmessig ubegrenset, utslippstillatelse for Polydadmac 10.6.

 • Sendt innspill til høring av søknad om endring av utslippstillatelse fra SVG: Permanent tillatelse til utslipp av Magnafloc 1707, og en kraftig økning i utslippsvolum i forhold til den midlertidige tillatelsen. Søknaden gjaldt også utvidet bruk av andre kjemikalier og til opprettelse av et deponi for forurensede masser i gruva. Dette siste deponiet hadde vi ikke motforestillinger mot, og denne delen av søknaden er nå godkjent. Utvidelse er ikke avgjort.

 • Gjennomførte folkemøte (sammen med folkeaksjonen) om denne søknaden.

 • Levert innspill til program for konsekvensutredning.

Barentshavskonferanse på Kirkenes

Deltatt på NNVs Barentshavskonferanse i desember. Målet var å peke på at Barentshavet inneholder mer enn olje og gass og fokusere på disse verdiene.
Fiskeriressursene er på lang sikt langt viktigere enn petroleumsforekomstene.

 1. Avslutning – Vi har store utfordringer foran oss

Jordens største utfordringer er klimaendringer og tap av naturområder og naturmangfold. Smelting av isen i nord har økt langt hurtigere enn de verste pessimister har spådd. Vi må nå satse alt på å nå målet om å holde klimaendringene under 2 grader men med en økt oljeutvinning kan ikke Norge nå dette målet som er så viktig for hele verden og som vi har forpliktet oss til.

Også tapet av livsformer på jorden går i et tempo verden ikke har sett på millioner av år.

Lokalt må vi forsøke å påvirke våre egne politikere og gjennom lokal handling gjøre det vi kan.
Alle trenger å vite at de bidrar og gjør noe, og det å bidra motiverer for mer.

Vi trenger ”flere hender” og ”stemmer” i innsatsen lokalt. Du kan gjøre mye selv om du ikke føler du har tid til å arbeide i styret. Du kan delta i dialog på e-post, komme med innspill til saker, ideer til tiltak og delta i diskusjoner blant medlemmene. Eller du kan skrive i avisene. Du trenger ikke være ekspert du heller for å mene noe. Naturvernforbundet trenger flere medlemmer for å bli sterkere i vår påvirkning på nasjonalt nivå. I høst skal vi starte en vervedugnad foran 100-års jubileet i 2014. Her kan du også bidra.

 1. Forslag til satsingsfelter for 2013

Vi foreslår å videreføre hovedlinjene i satsingen fra tidligere år, og foreslår følgende strategi:

 • Bidra til et sterkere miljøengasjement hos barn, ungdom og voksne og de styrende organer

 • Ta tak i lokale utfordringer for miljø og natur i Sør-Varanger

 • Hold et våkent øye med trusler mot natur og livsgrunnlag uavhengig av nasjonale grenser

Innsatsen må tilpasses ressursene i styret og blant de villige medlemmene, men vi ønsker å jobbe med: Lokale miljøtiltak, Naturglede og engasjement, Vern av sårbar og enestående natur, Atomtrusselen, Forsøpling av nærområdene, Gruveutslipp i Bøkfjorden,

Motorferdsel i utmark, Militære kjøretraséer, Bjørneforvaltning, Oljeomlastning. m.m.

 

Kirkenes februar 2013
 

Styret for Naturvernforbundet i Sør-Varanger

Gunnar Reinholdtsen, leder