Ávjovárri Luonddugáhttenlihttu / Naturvernforbundet i Ávjovárri – Referat fra lokallagsårsmøte 16.03.2013

Tilstede:

Guovdageaidnu: Elias Paul Danielsen, Svein Lund

Karasjok: Vera Eriksen, Thomas Nilsen

Gjester: Gunnar Reinholdtsen, Geir Jørgensen

A. Åpent møte

Gunnar Reinholdtsen og Geir Jørgensen innleda om Nordområdesatsinga.

Innledninga legges ut på nettsida, http://naturvernforbundet.no/finnmark/….

John Nystad orienterte om planer for demonstrasjon i Alta 08.06.2013, i forbindelse med urfolkskonferanse.

B. Årsmøte

1. Konstituering og godkjenning av innkalling

Ingen innvendinger på møteinnkalling.

Valg av møteleder og sekretær: Møteleder: Svein Lund. Møtesekretær: Thomas S. Nilsen.

Vera Eriksen og Elias Paul Danielsen utpekes til å signere protokoll.

2. Årsmelding for Kautokeino lokallag og regnskap fra lokallaget i Kautokeino

Årsmelding lest opp av Elias Paul Danielsen.

Kommentarer/spørsmål: Ingen

Årsmelding godkjennes.

Regnskap er ikke ferdig og kan derfor ikke legges frem. Vi har ca 16000 på konto. Det nye styret må godkjenne regnskapet.

3. Vedtak om oppretting av felles lokallag, fastsetting av navn

Momenter fra diskusjonen:

– Er i utgangspunktet skeptisk til sammenslåing hovedsaklig pga avstander.

– Ser utfordringen med avstander, men mener medlemsgrunnlaget er for tynt i den enkelte kommune.

– Mener man kan ta i bruk teknologi for å kommunisere mellom kommuner.

– Flere fordeler med å slå sammen kommuner til et lokallag enn ulemper. Vi bør danne et felles lokallag over flere kommuner.

– Foreslår at vi gjør vedtak om sammenslåing av Kautokeino og Karasjok samt at vi åpner for at Porsanger på eget initiativ kan fatte beslutning om medlemskap i lokallaget.

Vedtak: Lokallaget omfatter Kautokeino og Karasjok kommuner. Det kan bli aktuelt seinere å ta med Porsanger og evt. Lebesby, dersom medlemmene der ønsker det.

Navneforslag på nytt lokallag:

Nilsen: Indre Finnmark lokallag.

Eriksen: Ávjovárri. Utreder om navnets historie.

Vedtak: Ávjovári luonddugáhttenlihttu / Naturvernforbundet i Ávjovárri

4. Årsplan og budsjett

Styret har ikke forberedt noe på dette punktet.

Siste år har vi prioritert gruvesaken og verneområder

Momenter fra diskusjonen:

– Vi bør fokusere på en sak i året som kommer. Tydelig fokus.

– Nordområdekordinator står til disp for lokallagene dersom man ønsker å gjennomføre aktiviteter.

– Vi bør fokusere på de sakene i nordområdemeldingen som berører oss og med fokus på gruvesaken. Dernest reindriftsaker og verneområder.

– Bør vi ikke ha et medlemsmøte hvor det diskuteres hva vi skal mene om forskjellige saker?

Vedtak: Det overlates til nytt styre å utarbeide og vedta en arbeidsplan for 2013.

5. Uttalelser

Det var kommet inn et forslag til uttalelse: «Bevar naturen og reindrifta!»

Flere innspill fra møtedeltakere og tilhørere. Endelig uttalelse vedtas av nytt styre basert på innspill fra årsmøtet. Vedlegges referat.

6. Valg

a. Styre

Leder: Det kom opp forslag på Vera Eriksen, Thomas Nilsen og Svein Lund. Ingen av dem var villige til å ta på seg ledervervet. Det blei derfor vedtatt at styret konstituerer seg sjøl.

Styremedlemmer: Ellen Marie Vars, Thomas Nilsen, Svein Lund, Vera Eriksen

Varamedlemmer: 1. Elias Paul Danielsen, 2. Herdis Gaup Aamot, 3. Johan Daniel Hætta

b. Delegater til fylkesårsmøte:

Liv Engholm, Vera Eriksen, Elias Danielsen, Peer Gaup

Vara: 1. Thomas Nilsen 2. Johan Daniel Hætta, 3. Klemet I. Hætta, 4. Ellen Anne Hætta

c. Delegat til landsmøte:

Elias Paul Danielsen. Vara: Thomas Nilsen

d. Valgkomite:

Herdis Gaup Aamot, Ravna Anti.

Thomas S. Nilsen

referent

Protokollunderskrivere:

Elias Paul Danielsen Vera Eriksen