Bevar naturen og reindrifta!

Regjeringa har nylig lagt fram sin mineralstrategi, der det skal brukes 500 millioner på å endevende Norge etter mineraler. Allerede nå er store deler av Finnmark lagt ut til leiteområde. Næringsministeren har ingen hemninger, og ser det ikke som nødvendig å frede noe område av hensyn til naturen eller reindrifta.

Mineralnæringa er så høgt prioritert at dersom en kommune sier nei, skal staten tvinge gjennom utvinning. Da næringsministeren for en måned siden hevda at man kan drive gruvedrift i reinbeiteområde uten å skade reindrifta, utfordra Naturvernforbundet i Finnmark ministeren til å vise hvordan dette skal gjøres, men han har så langt ikke svart. Det er skremmende at ledende politikere slik kan bygge politikken på ubegrunna påstander som de ikke har dekning for.

Samtidig presser Landbruksdepartementet på at reintallet må ned fordi beitepresset er for stort. Dette problemet har Naturvernforbundet påpekt i flere tiår. Vi er ikke tvil om at reintallet bør reduseres i mange områder, både av hensyn til naturen og av hensyn til reindriftas egen lønnsomhet på lengre sikt. Likevel er vi svært kritiske til de tiltaka som nå blir satt igang, da de også rammer reineiere som har vært lovlydige og redusert sitt reintall, og kan føre til at mange må gi opp reindrifta. De problema som reindrifta står overfor i dag er i stor grad resultat av den statlige reindriftspolitikken, som i stor grad har vært i strid med reindriftssamenes egne anbefalinger. Det er samtidig gjennomført store inngrep som har innsnevra grunnlaget for reindrifta. Staten må derfor også ta ansvar for den feilslåtte politikken og sørge for at den nødvendige reduksjonen i reintallet kan gjennomføres uten at noen reindriftssamer mister levebrødet.

Det virker ikke troverdig når den samme regjeringa som er så opptatt av å verne naturen mot overbeite, samtidig åpner dørene for fullt for tiltak som vil redusere reinbeitene betydelig og vil skape store vansker for reinflyttinga i mange distrikter. De planene som nå foreligger for mineralutvinning, kraftutbygging og kraftlinjer vil føre til sår i naturen som aldri vil gro og store inngrep i hittil inngrepsfrie områder.

Politikere både fra regjeringa og opposisjonen vil verne naturen mot reindrifta, men de vil ikke verne naturen mot mineral- og kraftnæringene.

Naturvernforbundet ønsker å forsvare Finnmarks-naturen mot ødeleggende inngrep. Vi ønsker at naturen fortsatt skal kunne brukes til reindrift og annen høsting av fornybare naturressurser. Bare dersom man stanser det enorme presset på naturen i nord og sikrer at beiteområdene kan beholdes, kan man gjennom samarbeid løse utfordringene i reindrifta og redusere beitepresset.

Ávjovárri luonddugáhttenlihttu / Naturvernforbundet i Ávjovárri (Kautokeino og Karasjok)

Svein Lund, Thomas S. Nilsen, Vera Eriksen, Ellen Marie Vars