Biologisk mangfold i Finnmark

Over hele verden blir dyre- og plantearter utrydda, og også i Finnmark er mange arter trua, men bevisstheten rundt dette er ganske liten. Naturvernforbundet vil arbeide for mer forsking og opplysning omkring trua dyre- og plantearter, og for at hensynet til disse skal bli vurdert i all arealplanlegging og før det blir gitt tillatelser til naturinngrep.

spor i snø

Sámegillii