Bli med på registrering av biologisk mangfold i Finnmark!

Hvorfinner du utbredelsen av planter og dyr i Finnmark? Jo, det er på Artsdatabanken. Der kan du også melde inn egne observasjoner og slik bidra til kunnskap om de forskjellige artene. Vil du lære om dette, kom på kurs i Guovdageaidnu 09.–10.06.2018

Kurset blir arrangert av Guovdageainnu meahcceguovddáš /natursenter og vi får besøk av to eksperter fra Artsdatabanken i Trondheim. Her føler invitasjon med nærmere informasjon:

Guovdageainnu meahcceguovddáš

9520 Guovdageaidnu

http://meahcci.info

Naturfaglærere i grunnskoler, videregående skoler, høgskole og universitet i Finnmark

Studenter i/fra Finnmark innafor biologi, naturforvaltning og beslekta emner.

Medlemmer i Botanisk, Zoologisk og Ornitologisk forening og miljøorganisasjoner i Finnmark

Registrerte brukere av Artsobservasjoner

Interimstyre og andre bidragsytere til Guovdageainnu meahcceguovddáš
Miljøansvarlige i kommuner i Finnmark samt fylkeskommunen og Fylkesmannen

Andre interesserte

Invitasjon til kurs om Artsdatabanken og registrering av plante- og dyrearter

Vi har gleden av å kunne invitere dere alle til et kurs i regi av Guovdageainnu meahcceguovddáš og Artsdatabanken.

Kurset holdes 0910.06.2018 ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Guovdageaidnu.
Kursledere er fra Artsdatabanken Nils Valland og Stein Arild Hoem, fra Guovdageainnu Meahcceguovddáš Máret J. Heatta og Svein Lund.

Program:

Dag

Tid

Tema

Ansvarlig

Lørdag 09.06.

1000-1100

Artsdatabanken: Hva, hvorfor og hvordan? Funksjoner i nettjenestene Artskart, Artsobservasjoner og Natur i Norge.

Stein Arild Hoem og Nils Valland

1100-1200

Artsdatabanken i Sápmi. Arbeidet med samiske artsnavn. Hvordan kan vi i Guovdageaidnu og Finnmark ha nytte av Artsdatabanken? Kan denne være en trussel mot natur og lokalt naturbruk?

Máret J. Heatta og Svein Lund

1200-1600

Tur med observasjoner og notering av arter. Lunch ute (Deltakerne deler seg i to grupper, med hovedvekt på planter eller fugl.) Oppsummering om feltmetodikk rundt bål / i lavvu eller gamme.

En fra Artsdatabanken og en fra Natursenteret på hver gruppe.

2000-2300

Sosialt samvær for dem som har tid og lyst.

Organiseres av deltakerne

Søndag 10.06.

1000-1230

Vi lærer å legge inn observasjonene fra lørdagen inn i Artsobservasjoner

Stein Arild Hoem og Nils Valland

1230-1430

Hvordan bruke Artsdatabanken og Artsobservasjoner i skole og organisasjoner? Hvordan samarbeide videre?

Alle kursledere

Kursavgift kr. 300, dekker mat på turen, kaffe/te og snacks under kurset. Betales til 4901 1354229 eller kontant på kurset. Evt. reise og overnatting dekkes selv.

Påmelding innen 25.05. til maretjh@gmail.com.

Deltakerne bør ha med seg: Gode klær og støvler for alt mulig vær og vått terreng, skrivesaker (notatbok), flora/fuglebok, PC / smarttelefon, fotoapparat og gjerne kikkert.Vel møtt!
 

For Guovdageainnu meahcceguovddáš
Máret J. Heatta og Svein Lund
medlemmer av interimstyret

Litt om arrangørene:
Artsdatabanken presenterer seg slik: «Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi broer mellom vitenskap og samfunn.» Artsdatabanken har vært i drift siden 2005 og er stadig under utvikling. Den holder til i Trondheim og har omlag 30 ansatte. Fra 2018 er den en sjølstendig og faglig uavhengig etat under Klima- og miljødepartementet.
Artsdatabanken har registrert omlag 25,8 mill. artsfunn av til sammen 40623 arter i Artskart. Observasjonene kommer delvis fra vitenskapelige institusjoner, delvis fra frivillige som rapporterer egne funn. I Artsobservasjoner er det registrert 18,4 mill. artsfunn.
Nettside: https://www.artsdatabanken.no/.
Facebook: https://www.facebook.com/artsdatabanken/

Man kan nå søke på artsnavn på norsk og/eller vitenskapelig (latinsk) navn, og i god tid før kurset skal også nordsamiske navn være på plass.

Guovdageainnu meahcceguovddáš er et natursenter under oppbygging, og har som målsetting å vise natur, naturbruk og naturinngrep i Guovdageaidnu og Finnmark. Et forprosjekt blei gjennomført i 2016/17 og arbeidet drives nå av et interimstyre fram til stifting av institusjon i september 2018. Senteret har holdt utstillinger og kurs om forskjellige emner og har tilrettelagt samiske artsnavn for Artsdatabanken.
Nettside: http://meahcci.info
Facebook: https://www.facebook.com/groups/784015828437856/