Debattmøte i Hammerfest

Onsdag 23.04.2014 arrangerte Naturvernforbundet åpent møte om dumping av gruveavfall i Repparfjorden.

Naturvernforbundets lokallag i Vest-Finnmark / Oarje-Finnmárkku luonddugáhttenlihttu har avholdt debattmøte på fylkesbiblioteket i Hammerfest onsdag 23 april.

Saker: -Natur og mat samme sak

-Dumping og spredning av giftig svevestøv- tap for sjømatnæringa

-Lokalpolitisk interesse i Hammerfest for gruvedrift i Repparfjorden?

Fra møtet :

Biblioteket fyltes gledelig (!) med ca 50 frammøtte! Og 3 fra kommunestyret i Hammerfest ; DNA: Varaordfører Marianne Sivertsen og Tom Hermo,- 1 fra SV: Reidar Johansen. Hurra!

Mona Nilsen åpnet møte med presentasjon av Naturvernforbundet. Formålet med møtet var å sette søkelyset på Nussir ASAs dumping av miljøgiftig gruveavfall i den lokale næringskjeden.

Annie Henriksen snakket om havet som matfat. Problematikken rundt det at maten herfra inneholder tungmetaller og miljøgifter, som blant annet går over til mennesker og dyr. I dag anbefales det f. eks. at yngre kvinner, gravide og ammende spiser maks 2 måltider med fet fisk i uka. Eller 3 med mager fisk. Ikke spise lever fra fisk fisket innenfor grunnlinja. Ikke måsegg. Grunnet opphopning av miljøgifter. Miljøgiftene gir eller kan gi; nedsatt læringsevne, kreft, autisme, skader immunsystemet m.fl. Bekymret over at det skal gies tillatelse til ytterligere påfyll av miljøgifter, med dumping fra gruveindustrien i Repparfjorden, da morkake og morsmelk til mennesket allerede inneholder miljøgifter og tungmetaller. Resten av verden slutter å dumpe miljøgifter i havet. Bare tre nasjoner tillater dumping i havet: Norge, Tyrkia og Papau New Guinea. Hun er jordmor og jobber i svangerskapsomsorgen, og mener at det nå ikke er nok å bare veilede den gravide om kosthold. Samfunnet må reagere, og trekke bremsa ned for å stoppe kildene til miljøgifter som kommer i morkake og morsmelk.

Videopptak av innledninger av Annie Henriksen og Knut Altmann

Knut Altmann, hadde innlegg som bl.a. handlet om dumping og spredning av giftig svevestøv- tap for sjømatnæringa. Begynte med at dette handler om ansvaret vi har for kommende generasjoner. Fortalte om seg selv som laksefisker og engasjert biolog. Selv vært med på å kartlegge strøm og geografiske områder for mulig oppstart til oppdrettnæring. Til og med jobba på oppdrag for Nussir ASA, med kartlegging av smoltvandring i Repparfjorden og elva. Da han fikk se den såkalte forskningsbaserte konsekvensutredningen (betalte konsulenter som skulle overbevise myndigheten om at Nussir ASA må få det dem vil) blei han skuffende overasket over et meget slett og ufullstendig arbeide. Han ga ros til de journalister som har drevet med dybdeundersøkelser rundt konsekvenser, spill og lobbyvirksomhet osv. hva angår Nussir ASA ville planer.

Gav eksempler på miljøkriminaliteter som i Repparfjorden som er anmeldt,og som blei liggende låst i skuffene i Klif. Klif/Miljødirektoratet styrer hele Nussir ASA prosessen.

Knut lot oss bli kjent med det som er problemet med dumpinga. Tok for seg strøm og dybdeforholdene i Repparfjorden. Forklarte hvordan nanopartikler i svevestøvet virker på cellenivå i organismer. EU forbyr spredning av nanopartikler, som kan penetrere inn i cellene og ødelegger organismen de kommer i. Også USA vil forby dette. Kobberet gir akutt dødelighet for smolt. Ga eksempler fra Sulitjelma, Folla og fra Meråker i Trøndelag, der all laks er utryddet i øvre del av Stjørdalselva. Fortalte også at nedlagte gruver fortsetter å lekke og forgifte flere tiår etter driftsstans. Det foregår nå en nasjonal opprensking av gamle miljøsynder. Og EUs vanndirektiv tillater ikke aktiviteter som vil forverre allerede eksisterende vannkvalitet`.

Aksjonærlista bak Nussir ASA blei vist, en haug med utenlandske kjente selskaper. Også med IOC-leder Gerhard Heiberg på lista, som er i full gang å etablere seg med kinesiske kapitalinteresser, og er i børsheisen sammen med de andre aksjonærene, selskap hvor oljefondet til sammen er inne med 23 milliarder norske kroner, og da begynner vi å forstå hvorfor sentrale myndigheter viser en slik uansvarlighet og gå over ”lik” for å gjennomføre planene.

Det er enorme områder , nesten hele Finnmark som nå legges ( viss planene går gjennom) for salg på det internasjonale børsmarkedet, med uttak av kobber og gull. En ufornybar naturkapital som tilhører framtidas generasjon. Han etterlyser folk i Hammerfest sitt engasjement i denne sak, hva gjør vi for framtida? Han avsluttet med at: Vi må stille krav til gruvedrifta og ikke minst til politikerne.

Torulf Olsen, startet med å fortelle om Facebook-gruppa:” Nei til dumping i Repparfjorden” med et par tusen medlemmer. Mye jobbing. Gikk så rett på med appell til Hammerfestpolitikerne om å engasjere seg i Nussir ASA saken gjennom bruk av Plan-og bygningslovens § 9.1, som sier at nabokommuner anbefales å samarbeide i saker som berører hverandre. Samtaler om dette må skje på tvers av kommunegrenser, da det i stor grad angår beboerne i Hammerfest kommune, og ikke bare Kvalsund Kommune.

Snakket om EUs vanndirektiv, som kan taes i bruk vist oppstart av gruvedrift ??Hva vet vi om ferskvanns miljøet? Langsom forgiftning. Og har vi mulighet til å gjøre noe med Nussir ASAs planer? Storpolitisk spill. Hammerfestingan må tørre å protestere. – Nussir ASAs planer vil bryte norsk vanndirektivet med sine planer, og folk må få politikerne til å si nei til dumping.

Presentasjon ved Torulf Olsen

Videopptak av innledning av Torulf Olsen og diskusjonen etterpå

Spørsmål og diskusjon: – Kan det være for seint? – Hver gang det har vært hindringer i veien for Nussir ASA så har det skjedd flere sammenslåinger med flere departement/direktorat.

– Hva tror dere strategien til staten nå er angående reindrifta?

– Hva har Hammerfest kommune gjort, er der vedtak på denne saken? DNA Tom Hermo svarer: Ja, 6/9 2012 vedtaket gikk ut på: blei påpekt utbyggingskrav til Kvalsundkom. Positiv til arbeidsplasser om regionale ringvirkninger m.m.. SV ved Reidar Johansen svarer: Blei en enighet, etter at SV måtte forkaste sitt forslag om Nei til dumping. Tom Hermo : vi er en høringspart i denne saken, og vi må ikke akseptere negative konsekvenser for miljø. Og dette må opp i kommunestyret.

— Hva kan vi som er her gjøre?

Knut Altmann: Spre kunnskap til de du kjenner og til politikere.

Tom Hermo: Meld deg inn i et politisk parti.

Torulf Olsen: Meld deg inn i Repparfjord: Nei til dumping og Naturvernforbundet.

– Hva med landdeponi? Mere miljøvennlig? Avrenning til ferskvann?

Knut Altmann svarte med at det avhenger av beliggenhet og vilje til miljøvennlig drift. Eks Polen. Ikke gå med på spekulative billige løsninger. Jobbe for nullutslipp.

Referent Annie Henriksen , 2014-04-25