Deltakelse på markering av Fosen-dommen

Naturvernforbundet deltok på markering av Fosen-dommen 11. oktober 2022 utenfor Sametinget, arrangert av NSR.

Informasjon om arrangementet fra NSR Norgga Sámiid Riikkasearvi – delt på Facebook

(Davvisámegillii vuollelis:)

Tirsdag 11. oktober inviterer Norske Samers Riksforbund til støttemarkering for samene på Fovsen-njaarke. Da er det ett år siden den historiske høyesterettsdommen ble avsagt, der reindriften vant over staten i striden om vindkraftutbyggingen på Fosen.

Arrangementet finner sted utenfor Sametinget i Kárášjohka.

Den 11. oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Høyesterett i storkammer kom enstemmig fram til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er ugyldige.

Likevel har statens oppfølging vært preget av sendrektighet og manglende vilje til å følge opp dommen. Vi krever nå at staten gir landet tilbake til reindriften.
Kampen for samenes rett til utøvelse av sin kultur fortsetter.

På Øyfjellet, i Repparfjord, på Laksefjordvidda og flere andre steder er natur og reindrift i fare som følge av kraftutbygging og gruvedrift. Fosendommen legger viktige føringer også for disse sakene, noe norske myndigheter er nødt til å respektere.

Hvis du/dere vil si noe på denne markeringen tar du/dere kontakt med:
beaska@nsr.no / +47 91856318 eller anne.nilut@nsr.no

Markeringen skjer 14.00-14.30.
Da det er stram tidsplan i forbindelse med Sametingets plenum, og at vi derfor må holde oppsatt tid, ber vi om at appeller er korte og konsise dersom det er mange som vil si noe i anledningen.

//

Maŋebargga 11.10.22 lágiduvvo doarjjadilálašvuohta Fovsen-sámiide. Dalle lea justa jahki dassái go vuite alimusrievttis stáhta badjel, ja celkojuvvui ahte bieggafápmu Fovsenis lei lobiheapmi. Dilálašvuohta dáhpáhuvvá olggobeale Sámedikki Kárášjogas.

Diibmá, Golggotmánu 11. beaivvi celkkii ovttajienalaš stuorrakámmár Alimusrievttis ahte bieggafápmohuksen Storheias ja Roanis Fovsen-njaarkes rihkkot SP 27, ja nu leat lobiheamit. Stáhta lea aŋkke leamaš njoahci ja čájeha unnán dáhtu čuovvolit duomu. Mii dál gáibidit ahte stáhta máhcaha eatnamiid boazodollui.
Mii joatkit dáistalit sámiid vuoigatvuođaid ovddas.

Sihke Øyfjellas, Riehpovuonas ja Lágesduoddaris ja eará báikkiin lea luondu ja boazodoallu uhkiduvvon elfápmo- ja ruvkedoaimmaide. Fovsen-duopmu čájeha guđe guvlui stáhta dás duohko šaddá vázzilit, go dálá bálgát dolvot boastto guvlui.

Jus lea miella cealkit juoidá dán doarjjadilálašvuođas de dieđit:
beaska@nsr.no dahje anne.nilut@nsr.no

Dilálašvuohta dáhpáhuvvá 14.00-14.30.
Go lea gáržžes áigi dien beaivvi Sámedikkis de bivdit ahte sáhkavuorut leat oanehaččat jus leat máŋgasat geat háliidit cealkit.

ČSV!