Demonstrasjon i Karasjok mot Davvi vindkraftverk

I forbindelse med landsmøtet i Norske Reindriftsamers Landsforbund blei det 08.06.2018 holdt en demonstrasjon i Karasjok, Blant appellantenevar Elise Scheele fra Naturvernforbundet i Ávjovárri

Mitt navn er Elise Embla Scheele og jeg er styremedlem i Naturvernforbundet i Ávjovárri. Vi i Naturvernforbundet er veldig glade for at det arrangeres en slik demonstrasjon i forbindelse med Norske Reindriftssamers Landsforbunds landsmøte her i Karasjok, og vi er takknemlige for at vi får være med og delta på dette.

Det siste fra vår kant er at vi i Naturvernforbundet sier prinsipielt nei til all vindkraftutbygging i reinbeiteområder. Forarbeidet for et slikt vedtak ble gjort av Naturvernforbundet i Ávjovárri, noe som ledet til at fylkesårsmøtet for foreninga i Finnmark vedtok en enstemmig uttalelse om nei til vindindustri i reinbeiteområder. Deretter fulgte et tilsvarende vedtak fra landsstyret i Naturvernforbundet. I det siste vedtaket har vi fått med en anerkjennelse av reindriftas lovfestede urfolksrettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner.

Vi i Naturvernforbundet i Ávjovárri ser verdien av å stå samlet og vi har en visjon om å forene miløbevegelsen, urfolksbevegelsen og det samiske samfunnet mot naturødeleggende inngrep i våre områder. Her i Ávjovárri er våre medlemmer både samiske og norske, fastboende og reineiere – som står sammen for å bevare naturen for kommende generasjoner. Vi ser verdien av hvordan urfolksrettighetene kan brukes i denne sammenheng – for til syvende og sist er vi alle forbundet med og avhengige av naturen som vi har rundt oss.

Naturvernforbundet vil særskilt prioritere å arbeide mot Davvi vindkraftvek i Finnmark, samtidig som vi vil arbeide for å stoppe vindkraftplanene på Innvordfjellet i Trøndelag. Disse to vindkraftsakene vil Naturvernforbundet prioritere spesielt. Her i Finnmark vil vi stå sammen med reindrifta mot utbygging av vindkraft i reinbeiteområder slik vi har stått sammen med reindrifta i Trøndelag.

I forbindelse med vindkraftutbygginga på Fosen ble det i 2017 utarbeidet en rapport som viser store negative konsekvenser for reindrifta i syv av åtte distrikter med vindkraftanlegg. Av rapporten fremgår det at den negative virkningen var så omfattende at selv ikke reindriftas egne folk hadde forutsett skadeomfanget. Dette er verdt å merke seg, særlig tatt i betraktning at Statskraft har kommet fram til at vindkraft har liten eller ingen effekt på reindrifta –  mens undersøkelser viser det motsatte.

I Norge bør vi kunne være fornøyd med at vi er selvforsynt med fornybar energi, med god margin. Fra Naturvernforbundets side ser vi ingen grunn til at vi skal ofre naturen i Norge – noe av den siste villmarka vi har igjen i Europa – for å eksportere kraft til kontinentet, slik at noen kan skryte på seg at dette er «grønt og miljøvennlig». Vi har gjennomskuet denne retorikken – det er bare storkapitalen som vil tjene på en slik satsning, og vi vil ikke lenger godta at miljøbevegelsen og argumenter om «bærekraft og klima» blir tatt til inntekt for å rasere naturen.

Som representant for Naturvernforbundet i Finnmark vil jeg reise ned til Oslo for å delta på et møte i regi av NVE – Norges Vassdrags- og Energidirektorat – om nasjonal rammeplan for vindkraft, hvor jeg kommer til å fortelle dem akkurat hva vi mener om denne saken. Jeg ønsker å avslutte med å si som NRL – Norske Reindriftssamers Landsforbund; «SAMMEN ER VI STERKE» – for vi vil stå sammen om dette.

Takk!