En statlig forbrytelse

Kommunaldepartementets vedtak om å godkjenne planen om kobbergruve med sjødumping i Repparfjord er et ulovlig vedtak, mener Naturvernforbundet i Finnmark, som vil forfølge saka videre.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga 20.03.2014 klarsignal til oppstart av kobbergruve i Repparfjord. Formelt gjenstår ennå utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet og driftskonsesjonen fra Direktoratet for mineralforvaltning, men signala fra regjeringa er klare på at dette skal innvilges.

Planen innebærer dumping av mange millioner tonn finmalt gruveavgang med betydelig innhold av tungmetaller og giftige kjemikalier, og vil være ødeleggende for reindrifta i området. Alle faglige organ som har uttalt seg har advart, med unntak av dem som er betalt av gruveselskapet.

Blant dem som har kommet med innvendinger er Direktoratet for Naturforvaltning, områdestyra i reindrifta og Fiskeridepartementet. Men nå har forrige og nåværende regjering til sammen sørga for å avskaffe alle disse tre offentlige organa, så da skal det hinderet være av veien.

Miljødirektoratet har utført et bestillingsverk og erklært at alt er i orden, basert på oppdrags»forskning» for gruveselskapet. Deretter blei saka overført fra Miljøverndepartementet til Kommunaldepartementet, samtidig som Miljøverndepartementet er omdøpt til Klima- og miljødepartementet, for å illustrere at miljøet ikke lenger skal vernes. Slik blei alle innvendinger rydda av veien for at Kommunaldepartementet kunne godkjenne reguleringsplanen til Nussir.

Med dette har man godkjent et av de aller største forurensingsprosjekta i norgeshistoria.

Dette vil trolig gå inn i historia som det statlige vedtaket som bryter flest lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner. Vedtaket vil være i strid med i alle fall:

– Grunnloven §110a og b

– Naturmangfoldloven §§1,4,6,8,9 og 10

– Forurensingsloven §§1,2,6

– Mineralloven §§1,2,6

– Forvaltningsloven §17

– Finnmarksloven §§1,3,5,29

– Reindriftsloven §§1,3,4

– Vannforskriften §§4,7

– Avfallsforskriften §17

– Konvensjonen om biologisk mangfold art 8,10,12

– Londonkonvensjonen om forurensing til havs

– Ospar-konvensjonen om vern av havmiljø i Nord-Vest-Atlanteren

– ILO-konvensjon 169 om urfolk, art 6,13,14,15

– FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, art 27

– FNs urfolkserklæring, art 19,26,29,32

Naturvernforbundet vil ikke sitte rolig å se på at norske myndigheter gjennomfører en slik forbrytelse mot naturen, mot sjømatnæringa, reindrifta og samisk kultur, mot norsk og internasjonal lov. Vi vil sammen med andre motstandere av denne forbrytelsen bruke de juridiske og politiske midler som er nødvendig for å stoppe dette.

Naturvernforbundet i Finnmark

Gunnar Reinholdtsen, leder