FeFo uten ansvar for vindkraft?

Etter at Naturvernforbundet i Finnmark kritiserte vindkraftsatsinga som Finnmarkseiendommen har støtta, fikk vi svar fra kommunikasjonssjefen i FeFo. Her kan du lese FeFos kommentar og vårt svar.

Finnmarkseiendommen ved kommunikasjonssjef Eirik Palm svarer 20.05. på vårt innlegg om vindkraftplanene i Finnmark, der vi blant annet stiller spørsmål om FeFos rolle i vindkraftutbygging i forhold til Finnmarkslovens formålsparagraf. I følge Palm har ikke FeFo noe ansvar for Borealis, da Finnmark Kraft har trukket seg ut.

Vi ser positivt på at Finnmark Kraft har trukket seg ut, men venter fortsatt på en klar begrunnelse for dette. Er det hensynet til naturen og reindrifta som er årsaken, eller er det bare reint økonomiske vurderinger som tilsier at dette ikke er lønnsomt? Vi synes ikke verken Finnmark Kraft eller FeFo kan rømme fra ansvaret fra deltakinga i utviklinga av dette prosjektet, som nå Vindkraft nord har tatt med seg over til det store Davvi-prosjektet like i nærheten.
FeFo er bare eier av 13,44% i Finnmark Kraft, og mener tydeligvis at de dermed ikke kan stilles til ansvar for Finnmark Krafts prosjekter og vedtak. Hvem har ansvar om ikke eierne? Finnmark Kraft har drevet fram ei rekke vind- og vannkraftprosjekter som vil være svært skadelige for reindrifta. Palm mener FeFo har samvittighetsfullt fulgt opp plikten til å ta hensyn til reindrifta. Har man gjort det? Et eksempel er Fálešrášša i Kvalsund. Her sto Finnmark Kraft bak et prosjekt som både reinbeitedistriktet, Sametinget og Naturvernforbundet protesterte mot, uten at Finnmark Kraft trakk planen tilbake. Derimot forsvarte Finnmark Kraft planen til det siste og hevda at når den formelle høringa var over, var det for seint å protestere. Likevel blei planen til sist stoppa av OED, først og fremst av hensyn til reindrifta. Her gjorde virkelig ikke FeFo sin plikt.
Det er hittil lansert 25 planer om vindkraftanlegg i Finnmark, og flere vil det komme. Finnmark Kraft er blant selskapa som stadig vurderer nye områder å lansere vindkraftverk i. Så godt som alle disse planene er i reinbeitedistrikt. Om alle skulle bli gjennomført, vil det bety er utradering av en stor del av den inngrepsfrie naturen i Finnmark og ei nedlegging av en stor del av reindrifta. Gjennom Finnmark Kraft er Finnmarkseiendommen en viktig pådriver i dette. Det kommer verken FeFos administrasjon eller de ansvarlige i Fylkeskommunen og Sametinget seg unna. Dette er etter vår oppfatning grovt brudd på Finnmarkslovens §1.

Det kan ikke være ukjent for FeFo at de har mottatt svært sterk kritikk, bl.a. fra reinbeitedistrikt som blir berørt av vindkraftplanene. I avisa Ávvir 11.04.2017 uttalte lederen i distriktet som vil bli mest ramma av prosjekta Davvi/Borealis: «FeFo har skuffa oss. Når man ser på FeFos formål, så skal de bl.a. verne om reindrifta, det kan man ikke si at de gjør i denne saka. Nå er de med på å ødelegge reindriftsnæringa.» (Vår oversetting.)
Palm skriver at kontrollkomiteen i FeFo har godkjent deltaking i Finnmark Kraft. Men hva med Finnmark Kraft sin praksis i ettertid, når man har gått inn for ei rekke vind- og vannkraft i reinbeiteområde. Er disse godkjent av kontrollkomiteen eller bruker man formaliteter til å vri seg unna FeFos ansvar for disse inngrepa? Og uansett om FeFo deltar i kraftselskapa eller ikke, har man et ansvar når man som grunneier tillater slike naturødeleggelser.

 


Naturvernforbundet i Finnmark

Leif Wasskog, Vigdis Siri, Svein Lund

———————

Innlegget fra FeFo.

Naturvernforbundet i Finnmark ved leder Leif Wasskog, Lotte Ruge og Svein Lund skriver i leserinnlegget «Stopp vinkraftplanene i Finnmark» (publisert i de fleste avisene i Finnmark og på egne hjemmesider) om vindkraftprosjektet Borealis og Finnmark Kraft. Siden FeFo er skrevet inn i saken må jeg få korrigere:

  1. Naturvernforbundet skriver at Vindkraft Nord står bak Borealis. Det er ikke riktig. Finnmark Kraft AS besluttet å gå ut av prosjektet i mars i år. Det skjedde på eget initiativ.

  2. Det er riktig at Finnmark Kraft er eid av blant andre FeFo, men i den gjentagende polemikken kan det for utenforstående virke som vi er hovedeier. FeFo eier 13,44 prosent av selskapet. Resten av eierskapet i Finnmark Kraft er fordelt på Varanger Kraft, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Ymber og Nordkyn Kraftlag.

  3. Alt FeFo gjør, blir gjenstand for kontroll. Kontrollkomiteen går igjennom alle vedtak i styret, og har ikke hatt noen merknader til vedtaket om å gå inn i Finnmark Kraft,

  4. Lovavdelingen i Justisdepartementet har konkludert med at det ikke er noe i veien for at FeFo engasjerer seg i selskap som Finnmark Kraft.

  5. FeFo er gjennom Finnmarksloven forpliktet til å ta hensyn til konsekvenser for reindrift og endret bruk av utmark, og vi mener vi følger opp bestillingen samvittighetsfullt.

Til slutt, FeFo er med i Finnmark Kraft av flere grunner:

  • Vi vil sikre at lokal verdiskapning forblir lokal.

  • Vi vil bidra til- og sikre lokale arbeidsplasser og levedyktige samfunn.

  • Vi vil bidra til det grønne skiftet, som vi mener er viktig og nødvendig, klimaendringene tatt i betraktning.