Feil om motorferdselloven i Nordlys

Benedikte Figenschou, medlem i Tromsø Høyre, «slakter» forslaget til ny motorferdsellov i Nordlys 3. mars. Hun har fortalt oss at opplysningene kommer fra en artikkel i bladet Vi Menn. Her bedrives det feilinformasjon i stor skala.

Her kan du lese Figenschou innlegg i Nordlys.

Feil nr 1: Lovforslaget innfører noe nytt; skutertaxi. Slett ikke nytt. Et sånt system har vært praktisert i Norge i 40 år. En ordning med leiekjøring står beskrevet i § 5a i forskriften til motorferdselloven. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har foreslått at ordningen utvides.

Nr 2: Lovforslaget setter bom for dispensasjoner. Feil. Dispensasjoner kan gis. Står omtalt i § 21 i det nye lovforslaget.

Nr 3: De som ikke kan bevege seg i naturen ved egen hjelp, må holde seg hjemme. Feil. § 10 d sier at varig forflytningshemmede kan få kjøre. Norges Handikapforbund støtter denne regelen.

Nr 4: Dersom det ikke finnes noen som har løyve til leiekjøring, må folk bære bagasjen sin inn til hytta. Feil. Folk har mulighet til å søke dispensasjon.

Nr 5: Reiselivsaktører som driver snøskuter-safari, må avvikle virksomheten sin, og mange arbeidsplasser står i fare. Vi har spurt Figenschou hvilke kommuner dette gjelder. Hun svarte Målselv og Bardu. Vi har ringt kommunene. Målselv sier at ingen firmaer har fått dispensasjon for turistkjøring. I Bardu er det ett firma som har disp. til å kjøre isfiskeløypa inn til Altevatn og videre til en villmarks-camp 600 m fra løypa. De får kun kjøre utstyr, de får ikke kjøre turister.

Vi tror ikke at særlig mange arbeidsplasser står i fare. Reglene som er foreslått, er nesten like med de som gjelder nå.

Nr 6: Det vil være fritt frem for skuterkjøring på egen eiendom. Feil. Hovedregelen er at kjøring i utmarka er forbudt. Den regelen gjelder også for grunneiere på egen eiendom. Samme ordning er tenkt videreført.

Figenschou synes det er dumt at løypenettet for scooterkjøring i Finnmark og Nord-Troms skal reduseres. DN har foreslått at det evalueres for å unngå sårbare områder og konflikter med skigåere, med tanke på en reduksjon. Det er over 6.000 km åpne løyper. I tillegg gis det dispensasjoner – mange i strid med loven – på flere tusen andre km løyper, og i tillegg kjøres det ulovlig. Derfor mener Naturvernforbundet at løypenettet er for stort, for man skal ta hensyn til dyrelivet og dem som vil gå på ski i fjellet uten å høre motorstøy.

Figenschou mener at kommunene bør kunne etablere scooterløyper. Naturvernforbundet mener at dagens ordning er bedre: Kommunene foreslår løyper, og fylkesmannen vedtar dem. I noen saker er det en fordel med litt avstand mellom beslutningstakerne og dem vedtaket gjelder.

Det forslaget som foreligger, er bedre enn det gamle: Det skiller mellom

a) Formål der kjøring er tillatt (jordbruk, skogbruk og reindrift, forsvaret, politi, overvåkningsprogram for rovvilt m.m.).

b) Formål der kommunene kan gi tillatelse til kjøring ( f. eks frakt av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring, derunder turisme. Frakt av materialer til bygging av hytte, transport for varig forflytningshemmede, frakt av ved fra hogstplass, preparering av skiløyper, mineralleting, vitenskapelige undersøkelser m.m).

c) Andre formål: Man må søke dispensasjon.

d) Det har med en regel om sanksjoner mot kommuner som bryter reglene. Det mangler i dag.

Av Dag T. Elgvin, fylkesleder, Naturvernforbundet i Finnmark
Erling Solvang, fylkesleder, Naturvernforbundet i Nordland Hans Prestbakmo, medlem, Naturvernforbundet i Troms