Finnmarks-kommunene er fortsatt slepphendte

Finnmarks-kommunene lar seg fortsatt presse til å la folk kjøre i utmark. Etter gjennomgang av dispensasjonene i Tana kommune finner Naturvernforbundet flere positive trekk. – Hovedmønsteret er likevel at kommunen fortsatt gir dispensasjoner som regelverket ikke gir dekning for, sier Dag Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

Motorferdsel utenfor fastlagte løyper er forbudt, men kommunen kan gi dispensasjoner i spesielle tilfeller. Av 330 søknader om tillatelse til barmarkskjøring i Tana kommune, ble 305 innvilget. – Det er et veldig press fra befolkningen om å få kjøre, sier Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark. – Når noen får lov å kjøre, så krever også alle andre det samme. Politikerne klarer ikke å stå imot dette presset. Dette viser at kommunene ikke bør ha myndighet til å gi dispensasjoner. Gjør som i Sverige, la fylkesmannen ta seg av dette, sier Elgvin

Tana kommune måtte i 2004 trekke tilbake dispensasjoner for kjøring i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking, etter pålegg fra fylkesmannen. I 2005 trakk Tana kommune flere dispensasjoner etter Naturvernforbundets klage. Årets dispensasjoner viser at kommunen allikevel fortsetter i samme spor som tidligere. – Kommunen ignorerer fylkesmannens vedtak fra klagebehandlingen i 2004, sier Elgvin. – Dette strider mot allmenn forvaltningsskikk som tilsier at beslutninger fattet av overordnet myndighet skal være retningsgivende for videre behandling. Gjennom sin ignorans pålegger kommunen både seg sjøl og Fylkesmannen ekstraarbeid som burde være unødvendig.

Elgvin berømmer likevel kommunen for noen positive trekk. – Kommunen begrenser seg, stort sett, til å gi dispensasjoner som kun gjelder bestemte traséer. Dessuten har kommunen fastsatt begrensninger på antall turer som hver enkelt dispensasjon gjelder for. Dette viser at kommunen ser problemet med barmarkskjøring og ønsker å begrense slik ødeleggende ferdsel, sier Elgvin.

Les hos NRK: Presses til å gi disp

Les i Miljøjournalen om Tana kommunes dispensasjoner i 2005: Forakt for loven

Temaside: Motorferdsel i utmark