Finnmarksaksjon mot forgifting fra gruver

Referat, innledninger og pressemelding fra mineralmøte i Karasjok 15.06.2013

Referat

1. Konstituering og presentasjon.

Gunnar Reinholdtsen fra Naturvernforbundet i Finnmark åpna møtet. Kirsti Bergstø blei valgt til møteleder og Svein Lund til referent. De omlag 20 deltakerne presenterte seg sjøl og bakgrunnen for sitt engasjement i saka.

Det blei ført fram hilsinger fra flere organisasjoner og personer som var forhindra fra å delta på grunn av andre engasjementet, bl.a. hadde Norske Reindriftssamers Landsforbund og Natur og Ungdom i Nord-Norge møter samtidig. Forøvrig hilsninger fra Kystfiskarlaget, NSR og aksjon mot dumping i Førdefjorden.

2. Nordområdesatsinga. Statusutfordringermineralstrategien

Innlegg ved Gunnar Reinholdtsen

3. Nussir

Innlegg ved Knut Altmann

4. Repparfjord. Nei til dumping i sjø.

Innlegg ved Torulf Olsen

5. Biedjovággi.

Innlegg ved Svein Lund

6. Sydvaranger og Bøkfjorden.

Innlegg ved Gunnar Reinholdtsen

7. Diskusjon

Momenter fra diskusjonen:

– Den informasjonen som har kommet fram i innledningene her bør også komme ut på høgskoler og videregående skoler i fylket.

– De fleste kommunestyrene i Finnmark legger seg flate for nordområdesatsinga. Kautokeino kommunestyre er et av få som vil beholde det vi har.

– Eksempel på hvordan ordførere ønsker naturødeleggelse velkommen: Halkavárri skytefelt: Porsangerordføreren jubla da reindrifta tapte. Ordføreren i Vardø støtta plan om stor båt på havna for å lagre russisk atomavfall, bare for å få 6 arbeidsplasser

– Det holder ikke å kjøre sak innafor Norges grenser. Vi må få fram sakene internasjonalt, bl.a. hvordan Norge bryter EUs vanndirektiv.

– Rushfeldt er svært aktiv i å fremme både Nussirs og hele gruveindustriens sak. Han sier: «Lykkes vi i Kvalsund kommer resten av verden etter». Nussir har gjort en stor jobb for å påvirke. Der har vært flere folkemøter og ei ressursgruppe, som nå er nedlagt. Nussir har egen hjemmeside med mye stoff og vært flinke til å få mediaoppslag.

Kvalsund skal gjøres til utstillingsvindu for nordområdesatsing: I tillegg til gruver er eller har vært planer for vindkraft, kraftledning, oljeomlasting, tidevannskraft, m.m..

– Vi må være saklige og bygge på kunnskap. Det er ikke rett å angipe alle planleggere og konsulentselskap.

– I møte, 04.12.2012 i Oslo arrangert av Norske Lakseelver, opplyste representant fra KLIF at regjeringen hadde forhandlet med EU om unntak for gruvedrift i vannforskriften.

– Media har i stor grad vært på gruveindustriens side, ikke minst Finnmark Dagblad. Viktig for oss å få ut stoff i pressa.

– Fra Kvalsund hadde motstanderne av sjødumping møte med KLIF, men de sendte da en som ikke kunne saka, ingen som jobba med vanndirektivet.

– Her er politisk overstyring og pisk.

– Naturvernforbundet har trua med å klage Norge inn for ESA for brudd på vanndirektivet. Det må man absolutt gjøre!

– I Bøkfjorden har Havforskningsinstituttet dokumentert at svevestøvet går mye videre enn det gruva har lagt til grunn.

– Med nåværende og planlagte utslipp vil vi ikke lenger kunne snakke om god fisk fra Norge.

– Utslippa som gir svevestøv i fjordene vil gi fiskedød, algedød, reindød.

– Bare den folkelige motstanden kan påvirke regjeringa.

– Sydvaranger gruve gikk helt til Høyesterett for å slippe unna en eiendomsskatt på 1 mill. kr. Det viser hvor lite interesserte gruveselskapa er i å bidra til samfunnet.

– Fylkesmannen var tidligere kritisk til Nussir, men har snudd. Hva har skjedd?

– Miljøkonferansen i Alta i mai: Kritikere skulle utelukkes. Høgskolen i Finnmark var med på dette. Bente Haug, APs gruppeleder i fylekstinget sa: «Vi skal ha et høgt kunnskapsnivå, da kan vi ikke ha med kritikere.»

– Da vi demonstrerte ved urfolkskonferansen i Alta blei folk fra andre verdensdeler sjokkerte over Norges gruvepraksis. Om sjødumpinga får utvikle seg, risikerer vi en internasjonal kampanje for boikott av norsk fisk. Hva gjør vi om f.eks. Greenpeace sier at norsk fisk er fra forurensa hav? Det vil jo være sant.

– I forvaltning og konsulentselskap er det ikke bare banditter. Det finnes også ærlige folk som gjør en god jobb og det finnes gode eksempler på konsekvensanalyser.

– Vi må få ut informasjon til utlandet, må spre informasjon på engelsk, f.eks. på Naturvernforbundets hjemmeside.

– Man må gå langt ned i forskinga for å finne ut hva som egentlig står der. Fordekte og overfladiske konklusjoner. Kommunene har lite ressurser, faglig og økonomisk, de er helt avhengige av private aktører.

– Hva skal vi med bruksrett om arealet er tapt?

– Kan vi la Fefo selge areal som andre har bruksrett til?

– Snøhvit: 2000 sider konsekvensutredning. Hvem kan lese det og forstå det og kritisere det?

– Regjeringen har gitt oljeselskapene verdens strengeste miljøkrav ved petroleumsutvinning i Barentshavet, med krav om null utslipp til luft og hav, miljøvennlige borekjemikalier, ilandføring av borekaks og slopvann, kartlegging av biologisk mangfold (korallrev, fiskebestander, gyteområder) på havbunn osv. De måtte da utvikle nye borekjemikalier, og de klarte det. Det viser at man kan løse problema når man må. Gruveselskapa skal gå tilbake til steinalderen. Norsk miljøpolitikk er drept.

– Hammerfest skal rydde opp forurensinger i havna og bruke 150 millioner på dette. Samtidig skal det slippes ut enorme mengder gift i nærområdet.

– Utredninger bestilles og kjøpes av utbygger. Da er de kjøpt og betalt. Forskingsmiljø må ha oppdrag, og må derfor operere på utbyggers premisser.

– Konsulenter som gir uønska konklusjoner mister oppdrag.

– Trenger verden mineraler? Vi trenger mineraler fordi vi kaster så mye, er for dårlige på å resirkulere.

– Finnmark mangler ikke arbeidsplasser.

– Hvordan drive planlegging av samfunn og utdanning for prosjekter som bare skal vare i 10-15 år.

– Forslag til tiltak: Gruvekonferanse til høsten. Internettsider med systematisk kritisk informasjon om gruver, faktasamling. Bok om gruver og mineralnæring.

– Vi må popularisere, ta utgangspunkt i hva folket tenker og føler.

– Vi må samle spredte grupper og bygge en sentral.

– Lovverket må endres, kan ikke arrestere gruveselskapet for å følge reglene.

– Alle må snakke med sin egen stemme, eks. argumentere mot gruver og forgiftning som jordmor, arkitekt osv. Samiske organisasjoner henviser til ILO-konvensjonen om urfolk, argumenterer juridisk. Her argumenteres det mest biologisk, vitenskapelig. Alle er ikke naturvitere.

– Havforskningsinstituttet sier: Dere politikere hører ikke på oss når vi argumenterer vitenskapelig. HI kommer til kort overfor NGU

– Naturvernforbundet bør lage ressursgruppe, kvalitetssikre hverandres kunnskap.

Kombinere naturfaglig, juridisk og kulturell kunnskapsbase

– Finnmark Dagblad presenterer undersøking som viser at 2/3 er for gruvedrift. Men om man spør: Er du for eller mot giftig avfall? Da vil svaret bli et annet.

– Må bli relevante spørsmål i valgkampen. Stille spørsmål til alle kandidater, få ut i media.

– Hva er våre enighetspunkter? Underskriftskampanje?

– Terra-saka: Politikerne torde ikke stille de rette spørsmåla.

– Hvem skal vi nå? Hvordan nå folk flest som ikke er forskere?

– Kompetansen på andre fag må også inn. Mange faglige argument kommer ikke fram.

– Kreve at fylkestinget ikke skal få sjanse til å behandle handlingsplan for vann uten å ta med sjødumpinga.

– Den største trusselen er svevestøvet. Mattilsynet har sagt det gir utrygg mat. Det er forbud mot omsetning av fisk fra Bøkfjorden.

– Hvordan få ungdommen på banen?

– Samfunnsøkonomiske virkninger: Fører til endra befolkningsstruktur, sentralisering.

– Avfall som ressurs: Vi må vise hvordan avfallet kan brukes.

– Vi kalles mørkemenn, som er mot utvikling. I Kvalsund blei det framstilt som reindrifta er mot utviklinga.

– Hvordan komme inn i riksmedia? Vi har gjort mange henvendelser, men der er lagt lokk på saka, partipolitisk og industrielt.

– Må sammenslutte oss i en enhet. Det samiske har tyngde i internasjonal politikk. Men må ikke bare prate om landjorda, også om sjøen.

– Det blir nå framstilt som reindrifta så lita næring at den ikke er noe å ta hensyn til.

– Oppsummering: Samle organisasjoner. Definere trusler. Bygge database. Gruvekonferanse

Til og med Havforskningsinstituttet har vanskelig for å komme til i media, bruke utenlandske media.

– Strategi: Forankre lokalt, regionalt, og nasjonalt. Må arbeide bedre lokalt.

– Samfunnsfaglig, ikke bare naturfaglig. Alt henger sammen.

– Påstand om at vi ikke kan klare oss i Nord-Norge uten gruveindustrien.

– Ungdommen er mot gruvedrift, men ikke veldig aktiv.

– Forslag til navn: «Folkeaksjonen for felles framtid i Finnmark».

– Vi trenger mange debattinnlegg – trenger mange som skriver, viktig hva vi skriver, hvem som skriver, være på offensiven. Både svare på utspill og legge en plan for innlegg. Både impulsivt og planlagt, individuelt og samordna.

– Vi må få fram at det ikke er så enkelt som å være for eller mot gruvedrift. Vi kan derfor ikke kalle oss en aksjon mot gruvedrift.

– Folkeaksjon eller fellesutvalg? Best med paraply over eksisterende organisasjoner.

– Den foreslåtte tittelen på uttalelse, «Vi må få en mineralstrategi FOR Finnmark» kan misforstås.

– Nussir: Ingen dagbrudd i nåværende planer. Det betyr ikke at det ikke vil komme seinere, de har leiterett for hele Sennaland.

– Vanskelig å være mot all gruvedrift. Legge hovedvekta på giftutslipp.

– Vil ikke være mot all gruvedrift, f.eks. kleberstein i Karasjok og blokkstein i Gamvik.

– Nei til gruvedrift som forgifter land og vann.

– Mineralkonferanse: Hvem er målgruppa. Hvordan organisere?

– Få på bordet hvem i valget som stiller for og mot dumping. Stille spørsmål til kandidatene slik bl.a. Nei til EU har gjort.

– Kulturarrangement på nei til sjødeponi. Bør være i Kvalsund? Med appeller.

– Forslag til navn: Fellesaksjon(en) mot forgifting fra gruver i Finnmark

– Studere og lære av aksjonene mot gruver i Sverige og Finland. Vi skulle helst ansatt en til å informere.

– Mange bergverkstekniske begrep, sjekk med faglig kompetanse.

– Avfallsdumping er ikke deponi.

– Nytt forslag til navn: «Finnmarksaksjonen mot forgifting fra gruver»

– Opprette fellesutvalg.

Medlemmer av fellesutvalg:

Aksjonen mot dumping i Repparfjorden: Torulf Olsen

Samefolkets parti: John Nystad

Naturvernforbundet: Gunnar Reinholdtsen

VFJF: Tilbakemelder om å oppnevne et medlem

Vi inviterer andre organisasjoner til å slutte seg til og fellesutvalget har fullmakt til å supplere seg sjøl.

Pressemelding:

Finnmarksaksjon mot forgifting fra gruver

Medlemmer av naturvernorganisasjoner, lokale aksjonsgrupper og grupper på sosiale medier, samt politiske partier i Finnmark var samla til møte i Karasjok 15.06.2013 for å diskutere regjeringens mineralstrategi og de pågående prosesser for etablering og utviding av gruver i Finnmark. På møtet var det orienteringer om nordområdesatsinga og mineralstrategien og spesielt om planene for gruver i Sør-Varanger, Kvalsund og Kautokeino.

Det blei enighet om å opprette en Finnmarksaksjon mot forgifting fra gruver.

Aksjonens hovedkrav er:

– Nei til gruvedrift som forgifter land eller vann

– Stopp arealtap

– Stopp sjødumping

Vi oppfordrer organisasjoner i fylket til å slutte seg til aksjonen.

Vi tar sikte på å avholde en større mineralkonferanse for hele Nordkalotten til høsten. Vi vil også arbeide med å samle og publisere informasjonsmateriale om gruvespørsmål på internett og på papir.

Styret for aksjonen vil bli konstituert når flere organisasjoner har slutta seg til og oppnevnt sine representanter. Foreløpige kontaktpersoner for aksjonen er Torulf Olsen, John Nystad og Gunnar Reinholdtsen.