Folkerettens spagat – når staten og vindindustrien utfordrer samiske rettigheter

Om erfaringer fra Kalvvatnan og Fosen, to store vindkraftsaker hvor folkeretten vant fram.

Bildet over er fra Fosenmarsjen sommeren 2016. Foto: Anette Sandvik

De to store og historiske seierne over vindindustrien i Sápmi – Gaelpie/Kalvvatnsaken(2016) og Fosensaken(2021), omtales i en artikkel i tidsskriftet UTMARK av professor i urfolksstudier, Else Grete Broderstad. I forskningsartikkelen spør Broderstad om Olje- og energidepartementet (OED) er enig med seg selv i disse to sakene.  Hun skriver: «Folkerettslige bestemmelser av betydning for urfolk og særlig artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP 27) spilte en avgjørende rolle for at departementet avslo å gi konsesjon til vindkraftverket (Kalvvatnan 2016).»

UiT inviterte til debatt om vindkraft og reindrift 07.12. på Tromsø Museum, og mitt bidrag: «Konflikter omkring vindkraftutbygging i Sápmi – fra Fosen og Kalvvatnkampen til vindindustriplaner i Finnmark» hadde som mål å utdype prosessene i disse to vindindustrisakene, og antyde hva det ville bety for framtidige vindkraftprosjekter i Finnmark.  Jeg er et samtidsvitne ogaktiv alliansepartner i begge disse sakene. Med min oppvekst på Fosen (Namdalseid)  og erfaring fra skytefeltkampen, ble det naturlig å følge med vindindustrisaken på Fosen fra 2008. Som landsstyremedlem i Naturvernforbundet ble jeg invitert til å bidra av reinbeitedistriktene som ble rammet av konsesjon gitt av NVE til vindindustri ved Gaelpie/Kalvvatnan våren 2014. Broderstad sitt søkelys på staten sin folkerettslige spagat er svært relevant også for å belyse de to vindkraftsakene i en større politisk og kulturell sammenheng. Hvilke følger kan OED sine spagatargumenter få for framtidige vindindustriprosjekter i Sápmi?  Og hvilken rolle spille reindriftas tradisjonskunnskap i disse to sakene?

Broderstad skriver: «Mitt anliggende er derimot å trekke noen linjer mellom OEDs argumenter i Kalvvatnan-saken og Fosen Vinds argumentasjon i Høyesterett der staten ved OED var partshjelper til Fosen Vind» Og om Kalvvatnan: «Departementet vurderte hvorvidt tiltaket ikke bare nekter, men også krenker samisk reindrift som kulturutøvelse. OED påpekte at en krenkelse av retten til å drive reindrift ville være et brudd på artikkel 27, dermed var det ikke anledning å gi konsesjon etter energiloven § 3-1.»

Markeringer og tradisjonskunnskap på lag med folkeretten

Formelt var det ekspedisjonssjef Høisveen og underdirektør Taksdal i OED som signerte brevet av 11.11.2016 med konklusjonen: «Klagene tas til følge. NVEs vedtak av 31. mars 2014 omgjøres. Det gis ikke konsesjon til Kalvvatnan vindkraftverk.» Som naturverner er min erfaring at ansvarlig statsråd og sittende regjering har siste ord i slike konsesjonssaker. Da blir spørsmålet – hvorfor trakk OED-statsråd Tord Lien (Frp) NVE sin gitte konsesjon tilbake?

Lien var godt orientert om den store markeringen ved Gaelpie/Kalvvatnan i juli 2014. Samarbeidskomiteen mellom reinbeitedistriktene og Naturvernforbundet viste i praksis at disse planene fra skipsreder Fred Olsen møtte stor motstand – til og med ordføreren i Namsskogan stilte på laget vårt.Bildet over er fra markering ved Kalvvatnan i 2014

Klager og innsigelser fra en rekke organisasjoner og institusjoner førte ikke til at NVE omgjorde vedtaket, men klagene ble oversendt OED 19.12.2014 for klagebehandling. Departementet holdt åpent klagebehandlingsmøte på rådhuset i Bindal 17. juni 2015. Kvelden i forveien var det rekordstor demonstrasjon utenfor rådhuset hvor bl.a. Sametingspresident Keskitalo, leder i Naturvernforbundet Haltbrekken og Ina-Theres Sparrok fra Voengelh-Njaarke holdt appeller. Delegasjonsleder Høisveen i OED uttalte stor overraskelse over oppmøte, og han hadde aldri hørt en appell på sørsamisk tidligere.

OED avholdt konsultasjon med reinbeitedistriktene 12.01.2015. Til stede var Sametinget, NRL, LMD og Naturvernforbundet. 25. august 2016 hadde OED møte med representanter for ungdommen i Voengelh-Njaarke med «partshjelpere» fra NSRu, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Ungdommene formidlet samisk tradisjonskunnskap som overbeviste OED om området sin betydning for sørsamisk språk og kultur.

I vedtaket av 11.11.2016 viser OED til SP Art. 27, og skriver: «Departementet viser videre til betydningen reindriften i dette området har for opprettholdelse og videreføring av den sårbare sørsamiske kulturen og språket.» Dette er en argumentasjon vi aldri tidligere har sett fra OED, og argumentene er et gjennombrudd for hvordan man har klart å formidle samisk tradisjonskunnskap som grunnlag for vurdering av SP 27.

Staten som partsmedhjelper for Fosen Vind (staten)

Broderstad påviser at OED i sin begrunnelse for å være partsmedhjelper for Fosen Vind kolliderer med sine egne uttalelser i Kalvvatnsaken. «Fosen Vind anfører altså at en avveining mot andre samfunnsinteresser tilsier at det ikke foreligger noen krenkelse. Allerede i 2013 uttalte OED i sin avgjørelse om konsesjon til Fosen at det må foretas avveininger mellom fordelene av fornybar energi og de ulempene reindriften påføres.» I Kalvvatnsaken i 2016 gikk OED bort fra denne argumentasjonen, og Høyesterett konkluderer i Fosensaken med at SP 27 «ikke åpner for at statene kan foreta interesseavveining mellom urfolks rettigheter og andre legitime formål.» Og i oppsummeringen viser Broderstad at OED sine argumenter for å være partsmedhjelper for Fosen Vind ikke holder mål: «Selv om departementet etter 2013 kan ha gått bort fra en alminnelig proporsjonalitetsvurdering i sine vurderinger av terskelspørsmålet, argumenterer Fosen Vind i Høyesterett i 2021, med staten ved OED og Regjeringsadvokaten som partshjelper, for en forholdsmessighetsvurdering. Dette avvises av Høyesterett.»

Artikkelen fra Broderstad åpner døren for nye forskningsprosjekter som kan kaste lys over de overordna politiske sammenhengene. Her er tre statsråder og tre regjeringer involvert.

Statsråd Borten Moe SP (04.03.2011 til 16.11.2013) i den rød-grønne regjeringen til Stoltenberg er uten tvil den statsråden som er politisk hovedansvarlig for Fosen-skandalen. Statsråden sin holdning til samisk tradisjonskunnskap og til SP 27 var avgjørende da den endelige konsesjonen ble stadfestet 26.08.2013.

Statsråd Lien Frp (16.10.2013 til 20.12.2016) i Solbergs-regjering med H/FRP er den statsråden som endret staten sin forståelse av kunnskapsgrunnlaget som ble lagt til grunn for praktiseringen av SP 27 innen norsk forvaltning av energi-inngrep i samiske områder.

Statsråd Bru H (24.01.2020 til 14.10.2021) i Solberg-regjeringen bestående av H, V og KRF. var politisk ansvarlig da OED krevde at Regjeringsadvokaten skulle være partsmedhjelper for Fosen Vind DA. Statkraft er majoritetseier i Fosen Vind DA, og øverste ansvarlige leder for Statkraft på den tiden var Næringsminister Iselin Nybø fra Venstre.

Statkraft sitt styre med styreleder Fjell sa nei til Fosen-utbyggingen sommeren 2015. Dette førte til et «politisk opprør» anført av SP ved Arnstad og Borten Moe, og støttet av H med daværende Næringsminister Mæland (16.10.2013 til 17.01.2018) Den politiske overstyringen av styret i Statkraft lyktes, og Mæland kastet styrelederen og innsatte sin nære samarbeidspartner Thorhild Widvey, som fortsatt er styreleder, selv etter at hun er medansvarlig for et pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen. (Siste endring av Statkraft sitt styre ble gjennomført 29.06.2022 av statsråd Vestre.)

Jeg avslutter med et sitat fra Høyesterettsdommen i Altasaken 26.02.1982 hvor SP 27 og folkeretten ble kommentert meget kort: «Når det gjelder de folkerettslige spørsmål som er reist….og det inngrep i reindriftsnæringen som reguleringen vil medføre, er etter min mening langt fra av en så alvorlig karakter at reguleringsvedtaket kan komme i strid med folkerettslige regler.(s. 212, maskinskrevet utgave)

Høyesterett har altså endret sin oppfatning av SP artikkel 27 siden 1982, men har sittende regjering lært noe? På NRK Helgemorgen den 11.12 sa statsråd Barth Eide at regjeringen tok Høyesterettsdommen på Fosen på største alvor når han ble spurt om Fosensaken og ivaretakelse av vår verdifulle natur. I så fall kan regjeringen praktisere stopp for nye vindindustriprosjekter i Sápmi.


Kjell M. Derås
Sentralstyremedlem Naturvernforbundet


Link til tidsskriftet Utmark med temanummer om Vindkraft og reindrift:
NINA Brage: Tidsskriftet UTMARK

Og direktelink til artikkelen « Om departemental politisk spagat og folkerettens kulturvern» av  Else Grete Broderstad:
NINA Brage: Om departemental politisk spagat og folkerettens kulturvern

Kronikken er publisert også i Ságat og Nordnorsk debatt