Forslag om opprettelse av verneområde ved Goahteluoppal Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark. Sendt til Fylkesmannen i Finnmark 04.07.2010

1 Innledning

Naturvernforbundet i Finnmark (NVF) har vurdert verneforslaget og fattet følgende vedtak:

NVF støtter Fylkesmannens innstilling til alternativ B1 Muvrresáhpi landskapsvernområde.

Vi anser nasjonalpark som et foretrukket alternativ for de viltlokaliteter med nasjonal verdi og for de naturtypelokaliteter som er betegnet som svært viktig. Da det ikke er fremmet forslag om blanding av vernetyper har NVF valgt å støtte det framsatte forslag som kan være mulig å få vedtatt.

Subsidiært vil vi likevel foreslå en nasjonalpark for kjerneområdene omkranset av et landskaps-verneområde (LVO), og vi har også noen merknader til verneforslagene.

Vi vil også vise vi til den grundige og gode uttalelsen fra Naturvernforbundet i Kautokeino.

2 Drøfting

2.1 Verneverdier

Vi støtter forslaget om å verne særs viktig våtmarks- og vassdragsnatur med nasjonal til internasjonal verdi. Det gjelder bevaringen av et subarktisk økosystem i et viddeområde med mange særpreg, inkludert dette kjerneområdet for palsmyrer som Norge har et internasjonalt ansvar for å ivareta. For fauna er områdene særs viktig for mange rødlistede arter. Vi mener derfor det er vesentlig å ivareta disse viktige hekkeområdene for våtmarksfugl. Områdets plassering har også vesentlig betydning ved at det gir et sammenhengende verneområde – Reisa nasjonalpark og Goahteluoppal verneområde. Noe som også kan være positivt for vernet av den trua fjellreven. Vi mener også det er viktig å bevare kulturminnene her sammen med naturgrunnlaget for framtidige generasjoner, uten tyngre tekniske inngrep.

2.2 Vernestatus

Forslag B1 med landskapsvernområdet er det av de framlagte forslagene som best ivaretar de lokale brukernes interesser, og dermed tilsier at vernebestemmelsene best kan realiseres. Når man videre skal finne løsninger, vil vi fremheve viktigheten av å samarbeide med innbyggerne i området, og vil rose bruken av et lokalt arbeidsutvalg som vi mener ansporer til nettopp dette. Det vil etter vår mening styrke muligheten av å nå verneformålet.

For å oppnå et enda bedre vern av områdene med høyest verneverdi, anbefaler vi imidlertid at en også utreder en løsning der de mest sårbare områdene er vernet som en nasjonalpark, og at resten av området får status som landskapsverneområde. Dette gir primærområdene et bedre vern, samtidig som den gir lokalbefolkningen en større bruksrett enn nasjonalpark-status for hele området ville gjort.

2.3 Bruk av området

NVF mener at det i verneforskriftene må gis rom for bærekraftig høsting og bruk av naturen uten å forringe områdets kvalitet og bærekraft. Vi merker oss som positivt at forslaget åpner for mulighet for jakt, fiske og annen høsting. Ivaretakelse av naturgrunnlaget i et langsiktig perspektiv er viktig for å kunne bevare grunnlaget for tradisjonell samisk utmarksbruk og kulturoverføring.

Det lokale arbeidsutvalget har argumentert for å sikre fortsatt adgang til meahccásteapmi eller kulturbasert høsting. NVF støtter den uttalte intensjon bak, men ikke at reindrift og kulturbasert høsting skal likestilles når det gjelder motorferdsel. Vi forutsetter at man kommer fram til ordninger som ivaretar områdets verneverdi, og at tillatelsen til å sette opp bygninger avgrenses til reindrifta. Vi støtter også uttalelsen fra Naturvernforbundet i Kautokeino om at det ikke må være mulig å endre bruken av gjeterhytter til fritidshytter eller utleie hytter.

2.4 Bruken av motorkjøretøy

I all forvaltning er det nå nødvendig at klimahensyn legges til grunn. Utslipp fra motorferdsel må derfor begrenses mest mulig. Ny teknologi gir oss hjelp et stykke på veien. Likevel må vi innse at på sikt må omfanget av all motorisert ferdsel reduseres både på bakken, på vannet og i luften. Dette gjelder i forskjellig grad alle brukere og brukstyper.

Vi ser i utredningene at det har vært omfattende barmarkskjøring og mange kjørespor med terrengskader i området. Dette tilsier at tiltak for å styre og redusere kjøringen også her er nødvendig.

2.5 Politisk holdning til vern

Naturvernforbundet i Finnmark mener viktige vernesaker må være et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt ansvar og en motvekt til de økonomiske kreftene som fremmer behagelige, men ofte skadelige produkter, tjenester og konsumentadferd.

3 Konklusjon

Naturvernforbundet i Finnmark støtter forslaget om vern av områdene rundt Goahteluoppal, og håper at man gjennom utredning av de innkomne uttalelser og de muligheter som det er pekt på kommer frem til et godt verneregime.

Vi anser det som svært viktig å møte lokalbefolkningens behov så langt verneformålet og lovens rammer tillater.

Blant de forslåtte løsninger støtter vi B1, men helst så vi at det opprettes en nasjonalpark omkranset av et landskapsvernområde i sammenheng med Reisa nasjonalpark.

Vigdis Siri,

Styremedlem/koordinator

Naturvernforbundet i Finnmark