Fri disp – for tredje året. Kommunalt anarki

Porsanger kommune innvilget i januar 2010 «fri disp»; dvs dispensasjon for skuterkjøring i hele kommunens utmarksområde, enda kommunen har 600 km med åpne løyper. Fylkesmannen inndro sånne dispensasjoner både i 2007 og 2009. – Når kommunen fortsetter på samme måten, er dette i strid med instruks gitt fra overordnet myndighet. Det er kommunalt anarki, og til klar ulempe for de som vil oppleve fjellet på ski – uten skuterstøy, sier Dag T. Elgvin, styremedlem i Naturvernforbundet i Finnmark.

Porsanger kommune innvilget i januar 2010 ”fri disp”; dvs dispensasjon for skuterkjøring i hele kommunens utmarksområde, enda kommunen har 600 km med åpne løyper. Fylkesmannen inndro sånne dispensasjoner både i 2007 og 2009. – Når kommunen fortsetter på samme måten, er dette i strid med instruks gitt fra overordnet myndighet. Det er kommunalt anarki, og til klar ulempe for de som vil oppleve fjellet på ski – uten skuterstøy, sier Dag T. Elgvin, styremedlem i Naturvernforbundet i Finnmark.

Naturvernforbundet klaget på vedtakene i begynnelsen av februar. Kommunen har ikke behandlet klagene på over 2 måneder. Kommunen skylder på dårlig bemanning, og satser på å behandle klagene ”i løpet av våren / forsommeren”. Dermed vil folk kunne kjøre hele vinteren, og klagebehandlingen blir illusorisk.

Naturvernforbundet krevde 29. mars at klagene ble gitt oppsettende virkning, dvs at man ikke får lov å kjøre mens klagene er til behandling. – Vi mener det er god grunn til å vedta det, da man har sakene fra 2007 og 2009 å vise til. Disse gir presedens, sier Dag T. Elgvin. Fylkesmannen har nå krevd hurtig-behandling fra kommunens side.

”Ikke rekreasjonskjøring” En kommune plikter å rette seg etter vedtak fra overordnet organ når man behandler tilsvarende saker. Likevel har Porsanger kommune i 2010 gitt blaffen i fylkesmannen vedtak fra i fjor og innvilget nye ”fri disp”. Denne gangen har de begrunnet det med at ”Porsanger kommune anser ikke transport av funksjonshemmet og bruk av følgescooter som rekreasjonskjøring.” – Det er like mye rekreasjonskjøring når en funksjonshemmet ønsker å kjøre utenfor løypenettet, som når en frisk person gjør det. Vi ser dette som et forsøk på å omgå fylkesmannens vedtak fra i fjor, sier Dag T. Elgvin. – Fylkesmannen vet at disp-utvalget i Porsanger prøver å omgå reglene i motorferdselloven. Her burde fylkesmannen grepet inn med en gang, sier Elgvin.

Nye saker Naturvernforbundet fikk tilsendt protokollen fra disp-møtet 24. mars først en uke etter påske. Kommunen hadde behandlet 7 nye disp-søknader, men ikke behandlet Naturvernforbundets klager. Av de syv fikk én innvilget disp på én trasé inn til et fiskevann. En sak ble utsatt med henvisning til at søkeren må sende inn ny legeerklæring. De fem siste ble avslått med begrunnelse at legeerklæringen ikke oppfyller kravene i kommunens retningslinjer. Dessuten het det: ”En generell adgang til rekreasjons- og turkjøring er ivaretatt gjennom det eksisterende løypenettet, og ut fra en totalvurdering med ønske om redusert ferdsel utenfor løypenettet.”

Kommunen taler med to tunger – Hvis kommunen mener alvor med ønsket om å redusere motorferdselen utenfor løypenettet, kunne de helt enkelt inndratt de generelle dispensasjonene de har gitt tidligere i vinter, sier Dag T. Elgvin. – Når kommunen ikke har gjort det, virker denne begrunnelsen merkelig.

2007 I 2007 innvilget Porsanger kommune ”fri disp” til funksjonshemmede; dvs disp for å kjøre scooter i hele kommunens utmarksområde. Dispensasjonene gjaldt i fem år. Naturvernforbundet klaget på vedtakene, og fylkesmannen gav oss medhold og omgjorde tillatelsene. Dessverre først i juni, lenger etter at scootersesongen var slutt. Dermed hadde folk fått kjøre fritt hele vinteren.

Fylkesmannen viste til et ferskt brev fra Miljøverndepartementet (april 2007) som sa at når det er åpne løyper i kommunen, plikter kommunen å vurdere om løypenettet kan dekke behovet for kjøring. Det hadde ikke kommunen gjort. Fylkesmannen viste også til et ferskt brev fra Direktoratet for Naturforvaltning (juni 2007) der det står at det normalt ikke skal gis dispensasjon for følgeskuter. Hvis den bevegelseshemmede trenger følgeskuter, kan man kjøre på løypene, hvor man kan ha med seg så mange følgeskutere som man vil.

I 2008 gav kommunen nye slike generelle dispensasjoner, men Naturvernforbundet hadde ikke kapasitet til å klage inn noen vedtak.

2009 I 2009 gjentok saken seg. Kommunen innvilget nye 5-års dispensasjoner, Naturvernforbundet klaget på vedtakene, og fylkesmannen opphevet vedtakene. Denne gangen var ordlyden strengere: Disp for kjøring i hele kommunen ”ligger utenfor rammen av det kommunen kan gi dispensasjon for”. Dessverre kom fylkesmannens vedtak først i juni. Dermed fikk folk kjøre fritt hele vinteren også, takket være sen saksbehandling