FrP jukser i lov-forslag

Brev fra tre medlemmer av Naturvernforbundet i Finnmark, sendt til Miljøverndepartementet 13.12.2012.

FrP har lagt fram et forslag om endring av motorferdselsloven, med det formålet at kommunene får myndighet til å opprette sneskuterløyper. Forslaget inneholder faglige feil. FrP referer til NINA’s forskningsrapport om forsøket i de 7 kommunene på en uetterrettelig måte.

Hovedformålet var å finne ut om omfanget av skuterkjøringen ville gå ned hvis kommunene fikk opprette løypene. Svaret er fra NINA er nei. I sluttrapporten står det i oppsummeringen: «Forsøket har ikke resultert i redusert støy- og trafikkbelastning totalt sett.» NINA rapport nr 90, 2005, s 4. Dette er første setningen i hovedkonklusjonen, altså viktigst.

FrP hoppet over denne første setningen og skriver at rapporten viser at alle 6 delmål ble «helt eller delvis innfridd». FrP begrunner «delvis» med å gjengi en underordnet konklusjon: «Arealsonderingen og kjøringen i løyper har hatt en kanaliserende effekt.» Dette er en selvsagt konsekvens av at man opprettet løyper, og ikke et svar på spørsmålet om det ville bli mindre kjøring.

Det er grovt å ikke opplyse om den negative hovedkonklusjonen. FrP hoppet også over den andre setningen i konklusjonen: «Mye av den tidligere ulovlige kjøringen har gjennom forsøket blitt lovlig i rekreasjonsløyper.»

FrP gjengivelse av forskningsrapporten er derfor uredelig. FrP hevder til alt overmål at rapporten viser «klart» at alle målene ble «helt eller delvis innfridd». Når FrP unnlater å nevne hoved-konklusjonen, så er dette å villede Stortinget.

FrP misbruker i sitt saksframlegg til Stortinget en forskningsrapport for å oppnå egne politiske mål. NINA’s rapport viser klart at kommunal styring av løypenettet har ført til mer kjøring, slik som miljø- og friluftsorganisasjoner har fryktet.

Forslaget fra FrP ligger nå til behandling hos Miljøverndepartementet. MD har etter vår oppfatning god grunn til å avvise forslaget.

Dag T. Elgvin, Bjørn H. Hansen, Jan Wengen