Fylkesmannen har igjen stemplet Kautokeino kommunes dispensasjoner som ulovlige

– Kautokeino kommune gav i høst elgjaktlagene lov å kjøre etter 3-4 traséer i hvert jaktfelt. Flere av traséene gikk parallelt gjennom jaktfeltet, med få kilometers mellomrom. Andre gikk i stjerneform ut fra sentrum. Noen traséer gikk fra fjelltopp til fjelltopp, steder det ikke er naturlig å legge en lavvo-leir. Dette åpner for mye mer kjøring enn det som er nødvendig for å kjøre leirutstyret inn til leirplassen. Naturvernforbundet i Finnmark klaget inn en del vedtak, og Fylkesmannen har gitt oss medhold i samtlige klager, sier fylkesleder Dag T. Elgvin.

Naturvernforbundet synes det kan være ok å gi dispensasjon på én trasé inn til leirplass, men ikke mer. Fylkesmannen påpeker at omfanget – både antall traséer og antall kjøretøy – er mye større enn det som er nødvendig. Dernest påpekes at kommunen har gitt lagene «fri kjøring» på alle traséene, noe som er i strid med kravet om at kjøringen skal holdes på et minimum (forskriftens § 6). Videre bemerkes det at kommunen ikke har forholdt seg til Fylkesmannens vedtak i tilsvarende sak i fjor. Konklusjonen er at vedtakene er ugyldige, og ble inndratt.

– Dette er et gledelig vedtak, sier Dag T. Elgvin, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark. – Dette viser at kommunen er helt «på viddene» med sin barmarkspolitikk. Han håper nå at kommunen vil rette seg etter Fylkesmannens vedtak.

– En skjerping av praksisen, med faste leirplasser i hvert jaktfelt, og mer bruk av sjøfly eller helikopter, vil være gode tiltak for å unngå flere kjørespor i en sårbar natur. Kommunen bør også vurdere grensene for jaktfeltene, for å kunne redusere motorferdselen. Ordføreren har signalisert et seminar om barmarkspolitikken, noe Naturvernforbundet ser frem til, sier Elgvin.

Tilrettelegging for ulovlig jakt?
Fylkesmannen skriver at det er «påfallende at de fleste dispensasjons-traséene går til eller via markerte topper, tildels høye fjell på godt over 500 m.o.h. Fylkesmannen kan vanskelig se for seg at det er aktuelt å etablere leir på slike fjelltopper – formålet er nok heller å bruke fjelltoppene som utkikkspunkt for å lokalisere elg. Viltloven forbyr bruk av motorkjøretøy for å lokalisere vilt, og dispensasjonene innebærer således en tilrettelegging for ulovlig jakt.

– Dette er uvanlig sterke ord fra Fylkesmannen, sier Elgvin, som nå håper at kommunen tar signalene på alvor.


Saken på NRK