Gratulerer Sametinget!

Uttalelse fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Ávjovárri 05.03.2016

ane

Naturvernforbundet i Ávjovárri er svært glade for at Sametinget med overveldende flertall har sagt Nei til Nussir ASA sine planer om massiv sjødumping av gruveavfall i Repparfjorden. Flertallet omfatter sametingsgruppene til de dominerende partiene både i forrige og nåværende regjering, og bør være en alvorlig advarsel til rikspolitikerne om at en godkjenning av Nussirs planer vil være et alvorlig overgrep både mot naturen og mot det samiske folket.

Naturvernforbundet i Ávjovárri omfatter Guovdageaidnu, Karasjok, Porsanger og Lebesby. Sjøl om Nussir-gruva ikke vil komme i vårt område, angår det oss fordi den vil ramme reindriftsutøvere med vinterbeite i Guovdageaidnu, som vil få gruva i sitt sommerbeite, kalvingsland eller flyttlei. En del av våre medlemmer er reindriftsutøvere, noen av dem er tilknytta de berørte distrikta, og de er spesielt glade for avgjørelsen til Sametinget.

Avisa Sagat skriver i sin leder «følg folkets vilje i Repparfjord». Hvordan forholder Sagat seg til interessene til reindriftsutøverne? Er de ikke del av folket, siden de ikke er folkeregistrerte i Kvalsund kommune, og ingen er valgt inn i Kvalsund kommunestyre for å tale deres sak? På Sametingets høringsmøte om Nussir hevdet representantene for Kvalsund kommune at når kommunestyret hadde sagt ja, betydde det et sjøsamisk ja til Nussir. Et hovedgrunnlaget for den sjøsamiske befolkninga og kulturen i Kvalsund har vært fiskeri,og for å styrke denne er det helt avgjørende å gjenreise fiskeriene, som nå ligger nede som resultat av tidligere overfiske, gruveforurensing og statlig fiskeripolitikk. De organisasjonene som skal ivareta fiskeria og sjøsamiske interesser i området har alle sagt nei til sjødumping, slik som den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen Bivdi, Samenes folkeforbund, Kystfiskarlaget og Fiskarlaget. Under og etter gruvedrifta på 1970-tallet var det vanskelig å få solgt fisk fra Repparfjorden, det vil ikke bli lettere i framtida å markedsføre verken villfisk eller oppdrettsfisk fra «kommunen med verdens største arktiske sjødeponi».

Forurensinga fra Nussir vil ikke stoppe ved grensene til Kvalsund kommune, men i følge Havforskningsinstituttets beregninger spre seg langt utover mot havet og til slutt ende opp på matbordet vårt. Vi synes det også er påfallende at Kvalsund kommune, som tidligere har brydd seg heller lite om det samiske, nå bruker argumenter om sjøsamisk kultur for å få opprettet ei gruve som vil ødelegge muligheten for å gjenreise fiskerinæringa i kommunen.

Vi ser Sametingets vedtak som et tegn på at man nå tar miljøproblema i samiske områder mer alvorlig enn tidligere. Vi håper at dette, sammen med Sametingets klare nei til vindkraftutbygging på Fosen er tegn på at man framover vil legge større vekt på å forsvare natur og naturbaserte næringer i samiske områder mot de truslene som kommer fra gruvevirksomhet, kraftutbygging og kraftlinjer, oppdrettsannlegg etc.. Vi vil spesielt berømme NSRs leder, som fra talerstolen på Sametinget reiv i stykker intensjonsavtalen som det tidligere sametingsrådet skreiv med Nussir. Intensjonsavtalene med Nussir, Arctic Gold og Sydvaranger er i praksis for lengst døde, men vi håper at Sametinget vil følge opp dette med et klart vedtak begraver disse sammen med Sametingets mineralveileder.

Sametingets nei til Nussir sine planer gir kraftige signaler til myndighetene om at de ikke bør gi konsesjon. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom var tilstede på Sametinget før og under vedtaket og ga uttrykk for vårt syn under høringa. Vi vil fortsette kampen både mot Nussirs gruveplan og for at gruvenæringa generelt skal få langt strengere krav til inngrep, kjemikaliebruk og avfallshåndtering.

Årsmøtet i Naturvernforbudnet i Ávjovárri 05.03.2015.
Roy-Arne Varsi

leder