Gruveavgang og oppdrett må være sentralt i vannforvaltninga

Vannforvaltningsplan for Finnmark var til høring høsten 2014. Den fikk så mye kritikk at det blei ny høring, men det andre utkastet er ikke stort bedre. Fortsatt har man ikke tatt de to store forurensingsutfordringene i Finnmark på alvor, nemlig gruveavgang og oppdrett. Les Naturvernforbundets svar her.

Til:
VRM i vannregion Finnmark, Finnmark fylkeskommune         10. april 2015

Fra:
Naturvernforbundet i Finnmark

Høringssvar, utvalgte deler av den Regionale vannforvaltningsplan for Finnmark vannregion og grensevassdragene (201-2021)


1. Bakgrunn
Vi ønsker å bidra med innspill til den ekstra høringsrunde som var nødvendig på grunn av at deler av grunnlaget for å tolke begrepene som skulle legges til grunn for den opprinnelige høring manglet da den ble gjennomført.
Vi ønsker å gi en kort men viktig presisering i tillegg til det opprinnelige høringsinnspillet.

Dette tillegget gjelder gruver og SMVF og oppdrett langs kysten som begge gir sterkt modifiserte vannforekomster, men som etter de nye vurderingene ikke faller inn under begrepet SMVF. Det at en har lagt disse aktivitetene utenfor kategorien, dvs at de ikke godtas som SMVF, er et argument i tillegg til de faktiske kvalitetskriteriene, som også tilsier at de bør tas inn i planen.


2. Drøfting
Både fjorddumping av overskuddsmineraler fra gruvedrift og virkningene fra virksomheten i oppdrettsnæringa medfører utvilsomt en negativ endring i vannkvaliteten.
Det betyr at en må sette rammer for disse aktivitetene, og en må ta dem inn i planarbeidet slik at den alvorlige degradering av vannmiljøet som disse to faktorene medfører etter hvert kan bli stoppet.
Planen må suppleres med tiltak for å stoppe ytterligere forurensing, og for å forbedre vannkvaliteten i de forurensede områder/regioner, og det må settes mål for forbedringa av vannkvaliteten innenfor dagens tiltaksplan.


3. Konklusjon
Vi håper at Vannregionutvalget og fylkeskommunen vil se behovet for de endringer vi har pekt på, og viser også til de forslag og kommentarer vi har kommet med i den opprinnelige høringsuttalelsen.


For Naturvernforbundet i Finnmark
Etter fullmakt: Gunnar Reinholdtsen, styremedlem