Gruvedrift – framtidsnæring eller naturrasering? – Fellesmøte i Finnmark

Naturvernforbundet i Finnmark inviterer organisasjoner og personer som arbeider mot gruver og gruveutslipp i Finnmark til et fellesmøte i Karasjok 15.06.2013

Etter oppfordringer fra flere kanter tar Naturvernforbundet i Finnmark initiativet til et møte for organisasjoner og grupper som arbeider mot en eller flere av de foreliggende planer for etablering eller utvidelse av gruvedrift i Finnmark. Hensikten med møtet er å diskutere erfaringer fra dette arbeidet og finne ut av om vi har et grunnlag for å stille felles krav til mineralnæring og myndigheter.

Møtet blir

Lørdag 15.06. kl. 12-17 i Karasjok

på Egil Utsis galleri, Deanugeaidnu 8 (Like bak Coop).

Her vil vi si litt mer om bakgrunnen og om hva vi ønsker med møtet.

Mineralnæringa er lansert av regjering og industri som Norges nye framtidsnæring. Dette gjelder ikke minst for Finnmark, som har store deler av de kjente mineralreservene i landet. Hva vil det bety for folk i Finnmark og hva vil det bety for naturen vår? Er gruvenæringa svaret på behovet for arbeidsplasser og skatteinntekter i Finnmarks-kommunene? Hvor går tålegrensa for inngrep og for utslipp av gruveavfall, for naturen og for naturbaserte næringer som fiske og reindrift? Og i hvilket tempo skal utvinning foregå?

Flere og flere stiller seg disse spørsmåla. I Sør-Varanger, i Kvalsund og i Kautokeino har gruver og gruveplaner blitt møtt av motstand, både fra folkevalgte politikere, næringsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, samiske organisasjoner og egne lokale aksjonsgrupper. Også i andre kommuner har det vært kritikk og motstand mot eksisterende gruver og pågående leitevirksomhet. Dette viser et stort lokalt engasjement, for naturen og lokalsamfunnet, for de næringene som på forskjellig vis vil bli ramma av gruvedrifta.

Forkjemperne for gruveindustrien er godt organisert. De har næringsorganisasjonen Norsk Bergindustri, de har kapitalsterke investorer. De har full støtte i Nærings- og handelsdepartementet og velsigning i statens mineralstrategi. De har stadig nye møteplasser i form av mineralkonferanser, mineralklynger og mineralforum. Nylig så vi at da det blei arrangert mineralkonferanse i Alta forsøkte man å holde kritiske røster unna.

Nå er det på høy tid at vi som er kritiske til utbyggingspresset og utslippa får et bedre organisert samarbeid oss imellom for å ta opp kampen for naturen og de naturbaserte næringene i Finnmark.

På møtet tenker vi å starte med ei generell innledning om mineralnæringa i Norge og særlig Finnmark (ved representant for fylkesstyret i Naturvernforbundet), og deretter ber vi folk fra hver av kommunene Sør-Varanger, Kvalsund og Kautokeino orientere om arbeidet med gruvespørsmål der.

Vi er fullstendig klar over at det blant motstanderne av dagens gruveplaner er forskjellige synspunkter på mye. Noen har engasjert seg mot dumping i fjordene, andre mot inngrep som vil hindre reindrifta. Noen vil avvise hele gruve»eventyret» mens andre vil ha ei gruvenæring, men med strengere miljøregler. Blant motstanderne finnes det sikkert medlemmer og tilhengere av alle politiske partier i fylket, og folk med ulike synspunkt på naturforvaltningssaker forøvrig, på rettighetsspørsmål osv. Målet vårt er at vi kan legge andre uenigheter til side og konsentrere oss om mineralspørsmål og skape en møteplass for utveksling av kunnskaper og meninger, og for felles innsats på dette området.

Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at det i Alta er planlagt en gruvedemonstrasjon i forbindelse med den internasjonale urfolkskonferansen der. Demonstrasjonen vil trolig bli utafor Finnmarkhallen mandag 10.06. kl. 09-17, og alle som da er i Alta eller kan dra dit oppfordres til å oppsøke demonstrasjonen og gjerne delta i denne.

Vi vil her opplyse om litt av den informasjonen du kan finne på internett om gruvespørsmål i Finnmark.

Først litt fra myndigheter og gruveselskap:

 • Nærings- og handelsdepartementet: Strategi for mineralnæringen

 • Mineralnæringa i Nord-Norge: http://indeksnordland.no/mineralbilag/

 • Nussir: http://www.nussir.no/index.php

 • Arctic Gold: http://arcticgold.se

 • Norsk Bergindustri: http://www.norskbergindustri.no/

Så litt motforestillinger:

Nettsider:

 • Naturvernforbundet i Finnmark: http://naturvernforbundet.no/finnmark/gruvedrift/category2023.html

  Filmer:

 • Nussir – Drømmen om Finnmark: http://vimeo.com/59822118

 • U-landstilstander i Finnmark – åpent møte i Oslo (Særlig om Sydvaranger): http://www.attac.no/2013/05/24/u-landstilstander-i-finnmark-se-video-fra-motet/

 • Gollegiisá – Skattkammeret (Biedjovággi): http://tv.nrk.no/program/sapr67002112/gollegiisa-skattkammeret

  Facebookgrupper:

 • RepparfjordNei til dumping i fjorden! https://www.facebook.com/groups/117251828306827/

 • Nei til nyetablering av gruvedrift i nordområdene! http://www.facebook.com/groups/581768418519951/

 • Mot giftutslipp i Bøkfjorden: http://www.facebook.com/groups/181667731919470/?fref=ts

Vi tar gjerne mot tips fra dere om mer interessant materiale.

Med hilsen

Naturvernforbundet i Finnmark

Kontaktpersoner for møtet:

Gunnar Reinholdtsen, Sør-Varanger, tel. 47463425 gunnar.reinholdtsen@gmail.com

Svein Lund, Kautokeino, tel. 90727698 sveilund@online.no

Kirsti Bergstø, Nesseby, tel. 93286489 kirsti.bergsto@gmail.com