Gruvedrift og sjødeponi – Miljøpolitikk i teori og praksis

Miljøverndepartementet ga nylig ut heftet «Norske miljømål». Men praksis er stikk motsatt. Innlegg av Svein Lund, 20.10.2011.

Statlig miljøvern i teori og praksis

I høst sendte Miljøverndepartementet ut et hefte med tittelen Norske miljømål, der man streker opp statens målsettinger for miljøpolitikken framover på 11 hovedområder. Et av disse heter Levende hav og kyst. Her står det bl.a.:

1.1. De marine økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold skal opprettholdes eller gjennomrettes og danne grunnlag for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester.

1.2. Alt kystvann skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand eller godt økologisk

potensial der dette er relevant innen 2021.

På andre områder er det tilsvarende målsettinger, med overskriftene Livskraftige elver og innsjøer, Frodige våtmarkerog Mangfoldige skoger. Felles for disse er målsettinga om å bevare naturen mot forurensinger og andre skader.

Mens de fleste land har slutta å slippe ut gruveavfall i sjøen, uttaler norske myndigheter at dette er vanlig praksis i Norge og vil fortsatt være det. 20.10.2011 uttalte sjefen for Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) på radio at utslippa er miljømessig forsvarlige. I Sør-Varanger har KLIF gitt Sydvaranger Gruve tillatelse til utslipp av avfall og giftige kjemikalier til Bøkfjorden, med arbeidsplassene som argument for å ikke følge egne regler. Flere liknende saker er nå på gang rundt i landet. I Førdefjorden i Sogn og Fjordane skal det slippes ut enorme mengder gruveavgang med giftige kjemikalier for å utvinne rutil. I Kvalsund i Finnmark har gruveselskapet Nussir planlagt å deponere alt avfallet fra koppergruvene på torskens gytefelt i Repparfjorden.

Staten satser stort på gruvedrift som næring, særlig i nord, og 100 millioner er bevilga til mineralleiting i Finnmark. Denne leitinga skal gi grunnlag for stadig flere gruver – på kysten og i innlandet. Nå skal man starte opp igjen i Biedjovággi i Kautokeino, der gifta fortsatt ligger i jorda og vassdraga etter tidligere gruvedrift. I Karasjok er det store planer om gullgruver, som vil kunne gi store utslipp til jord og vassdrag. Alt tyder på at lista vil bli mye lengre.

Kan noen svare meg på følgende:

– Er planene for gruvedrift med utslipp og deponering i fjorder forenlig med målsettinga i Miljøverndepartementets hefte?

– Er det Miljøverndepartementet som styrer norsk miljøpolitikk, eller er departementet bare til pynt?

Svein Lund

Styremedlem Naturvernforbundet i Finnmark