Hareide ser alvoret i barmarkskjøring

Miljøvernminister Knut Arild Hareide erkjenner at omfanget av barmarkskjøring er for omfattende og miljøbelastningene for store. Et nytt prosjekt, «Motorferdsel og samfunn», skal identifisere alle forhold og problemstillinger rundt motorferdsel i Norge og resultere i et forslag til ny motorferdselpolitikk.- Det er veldig bra at Hareide forstår alvoret i situasjonen, men det trengs handling nå, sier fylkesleder Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

Hareide er i dag på besøk i Kautokeino kommune for å diskutere barmarkskjøring i kommunen. I forbindelse med dette uttaler han bl.a. følgende: «Når vi får beskjed om at enkelte kommuner gir dispensasjon uten å foreta en reell vurdering av transportbehov eller mulige miljøskader, er dette i strid med motorferdsellovens intensjoner, og kan ikke aksepteres.»

– Hareide har forstått problemet. Nå trenger Fylkesmannen sanksjonsmuligheter som kan brukes overfor kommuner som gir dispensasjon til motorferdsel uten hjemmel i lov, sier Elgvin.

Motorferdsellovens § 12 sier at den som medvirker til overtredelse av loven, straffes med bøter. – Kommuner som gir dispensasjoner uten hjemmel i lov, medvirker til ulovlig kjøring. Loven må derfor praktiseres slik at disse kommunene straffes. Praksisen må endres nå, avslutter Elgvin.

Les om saken på Miljøverndepartementets internettside

Les oppslag i Altaposten

Les mer på Norges Naturvernforbunds temaside om motorferdsel i utmark

Les om Finsefondets miljøstipend, som deles ut til prosjektet «Motorferdsel i utmark: Motorferdselloven og praksis»

Les om Naturvernforbundet i Finnmarks anmeldelse av Kautokeino kommune