Hasvik kommunestyre avsto fra å ønske ny vindindustri velkommen til Stjernøya!

Vindindustri på Stjernøya var oppe til drøfting på kommunestyremøtet i Hasvik torsdag 15.02.

Fjell på Stjernøya i vakkert måneskinn.Lars Haukanes Krempig

-Stjernøya er for vakker til å teppebombes med vindmøller.

Siv Olsen Gamst, Hasvik Ap

Vindindustri på Stjernøya var oppe til drøfting på kommunestyremøtet i Hasvik i dag, som har fått inn to forslag; et nytt vindprosjekt fra DVLP på Stjernøya og utvidelse av vindprosjekt fra NTE på Sørøya (Skonnertfjellet i Dønnesfjord). Det var partiet Sammen for Sørøya (SfS) som i dag fremmet forslag om å lage en samlet uttalelse til vindutbyggerne, slik at ikke «den som tier, samtykker». De ønsket å be om konsekvensutredning av vindmølleindustri, før det ble besluttet om man skulle si nei eller ja.

Naturvernforbundet i Finnmark er svært glad for at kommunestyret ikke vedtok uttalelsen fra SfS som i virkeligheten hadde vært å si ja til å begynne en omfattende prosess med utredninger som det senere hadde blitt vanskelig å stoppe.

Innledningsvis sa Mona Mauseth fra SfS at de ønsket et faktabasert kunnskapsgrunnlag i saken. SfS ønsket i foreslåtte uttalelse å etterspørre plan over nødvendig arealbruk og naturinngrep, og få minimumsgarantier for fordelene kommunen ville ha av slik industri. Mauseth la til at meningen til lokalbefolkningen også måtte ha avgjørende betydning for prosessen, og: -Det forutsettes at samiske reindriftsinteresser er positive, sa hun. Det er reinbeitedistrikt 25, Stierdná, som holder til på Stjernøya.

Mona Mauseth (SfS) på talerstolen i Hasvik kommunestyre
Mona Mauseth (SfS) innledet og oppfordret til uttalelse fra kommunestyret i Hasvik. Fra KommuneTV/Hasvik Kommune

Siv Olsen Gamst og flere i Hasvik Arbeiderparti var imot en uttalelse som åpner for konsekvensutredning. -Stjernøya er for vakker til å teppebombes med vindmøller, sa hun, og fant støtte i flere partikolleger. -Ja, ordfører… Du sa det vel i setning to. Hvorfor sier vi ikke bare nei? Spørsmålet kom fra Roy Mienna i Hasvik Arbeiderparti.

Naturvernforbundet ble svært positivt overrasket over Hasvik AP sine uttalelser!

Fra DVLP: Illustrasjon 1 – Forslag til planavgrensning med 75 vindturbinder.

Partifelle Arnfinn Roland var også negativ til utbygging, og hevdet at historien lagt fram fra utbygger både var feilaktig og løgnaktig i forhold til de positive effektene det ville ha for kommunen å si ja. -Si nei, nå, avsluttet Roland.

Stjernøya i vakre nyanser. Foto: Lars Haukanes Krempig.

Magnar Edvin Olsen fra SfS tok til ordet for at det var ønskelig å få en konsekvensutredning og påsto at det vil bli behov for mer kraft. Også ordfører Lars Hustad (SfS) og Felleslistas Thomas Hansen mente dette var en god idé. -Beslutninga her sier ikke at vi sier ja til vindmøller overalt. Men nei her, betyr ikke at det ikke blir vindmøller på Stjernøya. Det er ikke vi som bestemmer det, det er to andre kommuner. Hvorfor skal vi si nei, og så sier de ja, og så skal vi ikke få noe av det. Vi skal bare måtte gå å se på dem, og se på at pengene renner inn til Alta. Det er litt dumt, sa Hansen.

-Her er det skivebom av både Hansen og Hustad. Det er ingen kraftkrise i Finnmark, det er en Melkøyakrise, og den løses med karbonfangst og lagring – ikke med mer vindindustri.

Kjell Derås, Naturvernforbundet i Finnmark

Hansen refererer til at Stjernøya ligger innenfor to andre kommunegrenser, som potensielt kan si ja til slik utbygging. Loppa og Alta.

Men Siv Olsen Gamst stod på sitt. -Vi skal ikke ha utbygging av vindmøller på Sørøya i denne perioden. Stjernøya er for vakker til å teppebombes med vindmøller.

Ut fra politiske signaler som Naturvernforbundet har mottatt, er det sannsynlig at både Loppa og Alta sier nei til vindindustri på Stjernøya.

På grunn av at saken stod ført som drøftingssak og ikke beslutningssak utsatte Hasvik kommune å komme med sin endelige uttalelse til neste kommunestyre, 4. april.

Kommunestyret i Hasvik sitter samlet rundt bord plassert i en hestesko-form
Det samlede kommunestyret, uten ordfører, Mauseth og referent. Fra KommuneTV/Hasvik Kommune

Hovedbilde: Stjernøya, av Lars Haukanes Krempig.