HENLEGGELSE AV ANMELDELSE MOT TANA KOMMUNE – KLAGE TIL STATSADVOKATEN

Brev fra Naturvernforbundet sentralt 10.06.2011.

Oslo, 10. juni 2011
 

Øst-Finnmark politidistrikt
Rådhussvingen 1
9917 Kirkenes


HENLEGGELSE AV ANMELDELSE MOT TANA KOMMUNE – KLAGE TIL STATSADVOKATEN


Det vises til anmeldelse med registreringsnummer 9302491 som politiet i skriv datert 23.05. d.å. har henlagt på grunnlag av bevisets stilling. Beslutningen om henleggelse påklages med dette til overordnet påtalemyndighet.

Det vises til statsadvokatens påtegning i samme sak datert 05.11.2008. Statsadvokaten gir her uttrykk for at straffelovens § 324 i utgangspunktet antas anvendelig på forholdet. Når det gjelder eventuelle bevismessige problemer påpekes det i påtegningen, at det synes klart at kommunen i svært liten grad har innrettet seg etter fylkesmannens pålegg. Det forelegg som politiet deretter utferdiget mot kommunen var basert på nye dispensasjonsvedtak helt frem til 16. 02.2010. I forbindelse med at kommunen nektet å vedta forelegget uttalte leder for kommunens dispensasjonsutvalg til avisen Finnmarken 02. 07.2010, blant annet at tidligere dispensasjonspraksis var opprettholdt av kommunen til tross for fylkesmannens pålegg. I følge avisens sitat ble det vist til at «fylkesmannen er ikke vår sjef». Klager stiller seg etter dette undrende til at det skulle være grunnlag for å henlegge saken på bevisets stilling.

I forbindelse med henleggelsen 23.05.d.å. ga politiet ut en pressemelding hvor det ble uttrykt at kommunens praksis var lovstridig, men ikke nødvendigvis straffbar. Det fremkommer imidlertid intet som er egnet til å gi noen god forklaring på hva som har fått politiet til å endre oppfatningen om straffbarheten etter at forelegget ble utstedt. I dette tilfellet skjedde også henleggelsen få dager før berammet hovedforhandling skulle starte. Saken må derfor nødvendigvis ha vært bevismessig, og i enhver forstand, ferdig forberedt fra politiets side når den så helt uventet henlegges. Forelegget inneholder en presis gjerningsbeskrivelse holdt opp mot strfl. §§ 48a og 324. Det er åpenbart svært uheldig med tanke på de aktuelle interessers strafferettslige vern, når politiet på et slikt stadium i prosessen foretar en henleggelse som oppfattes som en frikjennelse for straffbare forhold.

Statsadvokaten ga i sin påtegning av 05.11.2008 anvisning på videre etterforskning og at saken skulle sendes tilbake til statsadvokaten med innstilling til avgjørelse. Klager finner grunn til å reise spørsmål ved om politiet har etterkommet statsadvokatens anvisninger. Utstedelsen av forelegget i 2010 ga grunn til å tro at videre etterforskning og saksbehandling var skjedd i samsvar med statsadvokatens anvisning, mens den nå helt uventete henleggelsen umiddelbart forut for hovedforhandling, kan gi inntrykk av det motsatte.


Hvis politiet har forsømt å etterkomme statsadvokatens pålegg, ber klager om at henleggelsen oppheves og at saken igjen vises tilbake til politiet med pålegg om å fullføre etterforskningen med sikte på å bringe saken inn for domstolen. Hvis etterforskningen er fullført slik utstedelsen av forelegget indikerer, ber klager om at henleggelsen oppheves og at saken så snart som mulig igjen bringes inn for tingretten.


Det rettslige vern naturen skal ha i lovgivning om begrenset motorferdsel i utmark, vil bli påført skade hvis politiets siste beslutning blir stående. Politiets saksbehandling vil i så fall også ha bidratt til dette. Det er påtalemyndighetens oppgave gjennom å forfølgelse av lovbrudd å bidra til respekt for samfunnets lover. I denne saken er det dessverre fare for at politiets handlinger kan bidra til det motsatte. 

Mvh
Norges Naturvernforbund
 

Arnodd Håpnes                              Kjell Fredrik Løvold /s/
fagleder naturmangfold              sentralstyremedlem