Høringssvar Davaluft oppdrettslokalitet

Naturvernforbundet i Finnmark og lokallaget i Vest-Finnmarks høringssvar til søknad om lokalitetsklarering av Davaluft i Alta kommune.

Høringssvar til søknad fra Grieg Seafood og Cermaq om lokalitetsklarering av Davatluft i Alta kommune.

Når Grieg Seafood og Cermaq nå søker om nok en lokalitet i Alta kommune, vil vi i vår merknad legge vekt på at kommunen kan stoppe den omsøkte etableringen ved å vedta et midlertidig forbud mot tiltak, i henhold til § 13-1 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven, heretter kalt pbl)

I vårt høringssvar i forbindelse med at NRS søkte om dobling av MTB på Mortensnes, konkluderte vi med at kommunen burde bruke sin myndighet gitt i pbl. Vi skrev langt og grundig om de negative konsekvensene av oppdrett i åpne merder. Kanskje for langt? Vi vet ikke om vårt høringssvar kanskje ikke ble lest. Kommunens vedtak, og Laila Davidsens uttalelser til NRK kan tyde på at det:

https://www.nrk.no/finnmark/sier-ja-til-oppdrettsokning-1.12366205

Kommunen har ingen myndighet til å bestemme hvilken måte selskapene skal drifte ved dialog, og krav stilt uten hjemmel i pbl, men må bruke den myndighet de er gitt i loven. I saken om Mortensnes kunne kommunen brukt § 13-1 og fått et midlertidig forbud mot endring.

For sikkerhets skyld vil vi minne om at fiskerne i kommunen i mange mange år nå, har fortalt om sine negative erfaringer fra der det etableres lakseoppdrett. 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings vurdering av kvalitetsnormstatus for Altaelva gir samlet sett dårlig status! http://lakseelver.no/faktpage/82

Oppdrettsmengden er økt nesten 450% i årene 2007-2013 i Finnmark. I årene etterpå har mengden økt ytterligere. Mesteparten av økningen har skjedd her i Vest-Finnmark, innenfor Altafjordsystemet. https://www.imr.no/filarkiv/2015/04/risikovurdering_2014_web.pdf/nb-no

Før siste kommunevalg sa befolkningen nei til oppdrettsvekst:

http://www.nord24.no/halvparten-av-finnmarkingene-sier-nei-til-mer-oppdrett/s/5-32-34866

I samarbeidsavtalen «Betaniaerklæringen» er det avtalt at nye ordinære oppdrettsanlegg skal være i lukkede anlegg.

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2015/10/27/%E2%80%93-Vi-skal-prioritere-de-som-sitter-nederst-ved-bordet-11738597.ece

Vi er helt på linje med et slikt krav, men i og med at kommunene ikke har myndighet til å stille et krav formulert på denne måten, er det avgjørende at kommunen stopper disse søknadene i påvente av at sjødelen av arealplanen rulleres, som det er planlagt skal skje i inneværende periode, og fjerner dette akvakulturarealet i en ny arealplan.

Kjære Altas politikere! Ta kontroll over vårt eget areal, og stopp ytterligere oppdrettsvekst!

Med vennlig hilsen Leif Gøran Wasskog, leder Naturvernforbundet i Finnmark

Anne-Karin Daniloff, nestleder i Naturvernforbundet i Vest-Finnmark og medlem i Naturvernforbundets fiske- og oppdrettsutvalg