Høringsuttalelse ang. søknad fra Mowi ASA om ny lokalitet Brattholmen S i Lebesby kommune

Enhver konsesjon bør vurderes ut ifra et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, noe som tilsynelatende ikke er tilfelle i Laksefjord. Et minimumskrav før behandling av søknaden bør være at nødvendig kunnskap framskaffes.

Brattholmen

Høringsuttalelsen sendes av både lokallaget- Naturvernforbundet Porsangerfjorden og fylkeslaget Naturvernforbundet i Finnmark.

Vår konklusjon
Enhver konsesjon bør vurderes ut ifra et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, noe som tilsynelatende ikke er tilfelle i Laksefjord. Både Naturbase og Vann-nett mangler vesentlige oppdateringer når det gjelder kunnskap om sjøfugler og anadromfisk i området. Vi ber i det minste at behandlingsprosessen utsettes frem til nødvendig kunnskap er avdekt.

Etablering av et nytt oppdrettsanlegg utsetter de allerede negativt påvirkede laksebestandene for ytterligere genetisk innblanding.

Plassering av oppdrettslokalitet er uheldig med tanke på habitatbruk til marine fiskearter.


Naturvernforbundet i Finnmark

Leif Wasskog (styreleder)
Pierre Fagard (styremedlem, red.)

Naturvernforbundet i Porsanger
Marit Holm (styreleder)


Hele høringsuttalelsen: