Høringsuttalelse Frakkfjorden fra Naturvernforbundet Finnmark

Loppa kommune inviterte til å komme med høringsuttalelse om oppdrett i Frakkfjorden innen 15. januar 2019. (Naturvernforbundet Finnmark har tidligere, i juni 2018, avgitt en omfattende høringsuttalelse om Frakkfjorden.)

Loppa kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord
postmottak@loppa.kommune.no

 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Finnmark – detaljregulering for akvakulturanlegg i Frakkfjorden i Loppa kommune

Vi viser til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Frakkfjorden akvakulturanlegg. Naturvernforbundet i Finnmark avga også uttalelse ved planoppstart, datert 20.06.2018.

Siden vi avga vår uttalelse sommeren 2018, så har Fiskeridirektoratet fattet et vedtak som vil få betydning for både detaljregulering og generell regulering i sjøsamiske områder i Finnmark. Naturvernforbundet ønsker nå å gjøre Loppa Kommune oppmerksom på Fiskeridirektoratet sitt vedtak av 04.01.2019 referanse 17/15652, slik at vedtaket kan bli hensyntatt i det avsluttende reguleringsarbeidet.

Vi siterer fra brevet fra Fiskeridirektoratet, inkludert vedtaket:
«Grieg Seafood Finnmark AS – Oppheving av vedtak om tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 10652 Vedbotn i Nordkapp kommune, og anmodning om ny behandling hos Rogaland fylkeskommune

Fiskeridirektoratet viser til klager fra Sametinget ved brev datert 6. oktober 2017, Ingunn Utsi ved brev datert 8. oktober 2017 og Heidi Persen ved brev datert 20. august 2017. Klagene gjelder Finnmark fylkeskommunes vedtak datert 25. august 2017 om tillatelse til Grieg Seafood Finnmark AS (heretter også kalt «Grieg Seafood») for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 10652 Vedbotn (heretter også kalt «lokaliteten») i Nordkapp kommune. Fiskeridirektoratet beklager lang saksbehandlingstid.

1 Vedtak

Fiskeridirektoratet opphever Finnmark fylkeskommunes vedtak av 25. august 2017 om tillatelse til Grieg Seafood Finnmark AS til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 10652 Vedbotn i Nordkapp kommune, jf. forvaltningsloven § 34.

Fiskeridirektoratet anmoder Finnmark fylkeskommune om at saken sendes til Rogaland fylkeskommune for ny behandling.»

Gjennom dette vedtaket innskjerper Fiskeridirektoratet kravene til kunnskapsgrunnlaget som fylkeskommunen må legge til grunn for arealplanlegg i sjøsamiske områder i Finnmark.

Vi velger å referere til overordnet lovverk – som andre lover har innarbeidet – som f.eks. plan- og bygningsloven og akvakulturloven. Naturmangfoldloven § 1, § 8 og § 14 er aktuelle i denne sammenhengen.

§ 1 (lovens formål)

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

§ 14 (vektlegging av andre viktige samfunnsinteresser og samiske interesser)

Tiltak etter loven her skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser.

Ved vedtak i medhold av denne loven som berører samiske interesser direkte, skal det innenfor rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse legges tilbørlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur.

Videre siterer vi fra Fiskeridirektoratet sin saksutredning i Vedbotn-saken:

«Sametinget klager på vedtaket fordi de mener at hensynet til naturgrunnlaget for sjøsamisk kultur i Vedbotn ikke er tillagt tilbørlig vekt. Sametinget ber om at vedtaket omgjøres, og viser til de tallrike kulturminnene på land, samt sjøen som en viktig fiskeressurs for den sjøsamiske bosettingen i området»

«Heidi Persen viser i sin klage til at det ikke er tatt hensyn til den sjøsamiske kulturen og leveviset, herunder kulturminner og tradisjonsfiske i området.»

«Hun (Ingunn Utsi) viser blant annet til at de nære og gode fiskeplassene har vært utslagsgivende for den sjøsamiske befolkningens kultur, overlevelse og levemåte.»

Sitat fra Fiskeridirektoratets vurdering i saksutredningen:

«4.6 Avveining av arealinteresser Klagerne mener at akvakulturanlegget blant annet vil være til skade for naturgrunnlaget for sjøsamisk kultur, fiskeri og levevis. I denne saken gav Sametinget uttalelse om samiske interesser og ba om utredning av akvakulturanleggets konsekvenser for samiske kulturminner og naturgrunnlaget for samisk kultur.»

Videre fastslår Fiskeridirektoratet: «Fiskeridirektoratet bemerker at det i denne vurderingen ikke nødvendigvis vil være avgjørende eller tilstrekkelig at området er avsatt til akvakultur i kommuneplanens arealdel.»

Naturvernforbundet i Finnmark mener at dette er kjernepunktet – både i tilbaketrekkingen av konsesjon i Vedbotn, og ved den pågående detaljplanleggingen i Frakkfjorden, i regi av Loppa kommune. Har kommunen i den pågående detaljplanlegging hensyntatt sjøsamiske interesser? Kravet er at kommunen har et selvstendig ansvar for å innhente kunnskapsgrunnlag om bl.a. sjøsamisk tilstedeværelse – både historisk og i samtid, og å vise at denne kunnskapen både er innhentet og vurdert i forbindelse med denne aktuelle arealplanleggingen.

Vi siterer videre: «…følgende om betydningen av Norges folkerettslige forpliktelser i akvakulturforvaltningen: «I utøvelsen av akvakultur vil lokalisering av slik virksomhet kunne konkurrere med andre brukerinteresser i kystsonen, herunder også samiske interesser. Ved lokalisering av akvakultur vil således samiske fiskerier kunne ha et særlig vern mot søknader om lokalisering av akvakultur på tradisjonelle fiskeplasser, men dette er en form for arealbrukshensyn som fiskerimyndighetene må ta hensyn til i sin saksbehandling.»

Her er naturmangfoldlovens § 14 aktuell, likeså skriver Fiskeridirektoratet: «… fylkeskommunes vedtak ikke oppfyller kravene til begrunnelse ved avveiningen av arealinteresser i saken, jf. forvaltningsloven § 25.»

Vi velger å sitere litt fra Frakkfjord bygdelag sin høringsuttalelse av 14.01.2019 før vi konkluderer: «Loppa kommune er et tradisjonelt samisk område og en del av virkeområdet for samisk næringsutvikling. Frakkfjorden har hatt mye sjøsamisk bosetning og har det enda. Tradisjonelt fiske har vært drevet i fjorden gjennom generasjoner. Det er i dag registrert en sjøsamisk fisker i Frakkfjorden. Han driver næringsfiske i hele fjorden, også på området som er foreslått til akvakultur. Det drives også vill-laksefiske med laksebruk. To reindriftsenheter bruker området rundt Frakkfjorden til reinbeite om sommeren.

Det vises til rapport om Sjøsamisk bosetning i Frakkfjorden av 11. januar 2019 fra Sjøsamisk kompetansesenter, vedlegg 3. Her fremkommer det at Frakkfjordens sjøareal på grunn av fiskeressursene er viktig for befolkningen og for lokalsamfunnets overlevelse i en stor del av Loppa kommune.»

Naturvernforbundet i Finnmark sin konklusjon:

Etter gjennomgang av tilgjengelig utredningdokumentasjon, kan vi ikke se at Loppa kommune tilfredsstiller kravene til innhenting av kunnskapsgrunnlag i tråd med kravene som både naturmangfoldloven og akvakulturloven stiller. Hverken tiltakshaver eller kommunen er tjent med en arealplanlegging som ikke er i tråd med lovverket, og vi anmoder om at de manglene vi her har påpekt, blir rettet opp før man går videre i arealplanleggingen. Ved innhenting av et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag, kan konklusjonen bli at hele Frakkfjorden blir utenfor areal avsatt til akvakultur.

Naturvernforbundet Finnmark
15. januar 2019

Leif Gøran Wasskog                              Kjell M. Derås

Leder                                                       styremedlem

Kontaktinfo:
leifwasskog@me.com
kjellderaas@gmail.com