Høringsuttalelse til Nordkapp kommune sin revidering av arealplan

Naturvernforbundet mener at det ikke bør åpnes for flere forurensende oppdrettsanlegg i Nordkapp kommune.

Utdrag fra Naturvernforbundet Porsangerfjorden sin høringsuttalelse til Nordkapp kommunes revidering av arealplan

Naturvernforbundets lokallag Porsangerfjorden omfatter kommunene Porsanger, Nordkapp, Måsøy og Lebesby. Naturvernforbundet har tidligere uttalt seg om oppdrett i Nordkapp kommune – i forbindelse med oppdrettsselskapet Grieg Seafood sin etablering i Vedbotn og søknad om anlegg også ved Jernøya. Det var da store protester mot oppdrett i disse områdene, bl.a. fra fiskere og andre blant lokalbefolkning og folk med tilknytning til Repvåg-Vedbotn-området og ellers langs Porsangerfjorden, og fra Naturvernforbundet.

Det var skriftlige innspill, avisinnlegg, underskriftsaksjoner, møter og markeringer i Vedbotn. Porsanger kommune vedtok å frede sine sjøarealer mot oppdrett, og en nylig spørreundersøkelse viste at 7 av 10 innbyggere i kommunen var imot oppdrett. Det var imidlertid kun oppdrettselskapet sine argumenter som ble tatt hensyn til av Nordkapp kommune, Finnmark fylkeskommune og Fiskeridirektoratet.

Også en naturfaglig uttalelse til etablering av oppdrettslokalitet i Vedbotn ble sett bort fra: «Fylkesmannen i Finnmark vet ikke hva som blir konsekvensene av å etablere omfattende oppdrett mindre enn 2 km fra vassdrag med naturlige bestander av laks, sjøørret og sjørøye. Strandelvvassdraget har en kritisk truet eller tapt bestand av laks og sårbare bestander av sjøørret og sjørøye. Kunnskapen om effektene av oppdrett på bestanden av laks, sjørøye og sjøørret forteller oss at bestandene sannsynligvis blir utryddet.» (20.02.2017).

Det ble ikke tatt hensyn til fiskerinæringa og gytefelt for torsk, at Porsangerfjorden med tre store lakseførende elver har status som nasjonal laksefjord og lokale observasjoner av forurensing fra oppdrett. Et leserinnlegg av frilansjournalist og forfatter John Gustavsen belyser saken og engasjementet:

«Operasjonene i Nordkapp vekker kraftige reaksjoner. Lokale fiskere og hytteeiere varsler om fangster som faller dramatisk. Fjæra i Lafjord er sleip av stinkende fett. Får fiskere og turister fangst, er det gjerne forspiste pelletsskapninger. (…) Vedbotn ved Repvåg, velkjent som gyte- og oppvekstfjord for torsk, flyndre, sei og hyse. Opp den suverene Strandelva har det gått rikelige mengder sjøørret og -røye. Når kommer lakselusa?»[1] Det ble heller ikke tatt hensyn til samisk bosetning og tilknytning i området.

Markering i Vedbotn 2017

Med dette som bakgrunn synes det å være liten hensikt å sende nok en høringsuttalelse til Nordkapp kommune som nå har arealdelen av sin kommuneplan ute på høring. Det dreier seg om revisjon av gjeldende arealdel, som ble vedtatt i 2016, og formålet med revisjonen er blant annet å «legge til rette for videreutvikling av oppdrettsnæringen i kommunen gjennom nye oppdrettslokaliteter.» Når vi likevel gjør det, er det i håp om å bidra til andre syn enn oppdrettsselskapets kan bli gjort kjent for beslutningstakere, og i håp om at Nordkapp kommune vil ta hensyn til natur og miljø i sin videre planlegging.[2]

Vedbotn i Porsangerfjorden

Det foreslås til sammen sju nye områder for oppdrettsanlegg, etter ønske fra oppdrettsindustrien: Repvåg, Lille Tamsøya, Lafjorden, Sarnesfjorden, Store Svartholet, Vannfjorden og Kåfjordnova. I tillegg foreslås endringer på fem eksisterende anlegg (eller arealer avsatt til akvakultur som ikke er i bruk i dag) og fjerning av et areal avsatt til akvakultur i gjeldende plan.

Uttalelsen omhandler:

– Forurensing og andre konsekvenser av oppdrett – generelt
– Fra dokumentet Nordkapp kommune Kommuneplanens arealdel 2022-2034
– Konsekvensutredning av Asplan Viak
– Kunnskapsgrunnlaget
– Samiske og andre lokale interesser
– Kunnskap, kommunikasjon og samiske interesser – det demokratiske aspektet


Om konsekvensutredningen fra Asplan Viak

Rådgivningsselskapet Asplan Viak støtter alle sju forslag om nye oppdrettslokaliteter. Ett av dissse støttes «delvis», og ett med «forbehold om avklaringer». Fra oppsummeringen i deres konsekvensutredning:

– Repvåg Ja
– Lille Tamsøya Ja
– Lafjorden Ja
– Sarnesfjorden Forbehold om avklaringer (regulert oljeomlastningsanlegg)
– Store Svartholet Ja
– Vannfjorden Delvis
– Kåfjordnova Ja»

Vår kommentar: Etter vårt syn er det et stort misforhold mellom beskrivelse av forventede eller mulige påvirkninger av oppdrettsanlegg på de nevnte stedene, og konsekvensutreders konklusjoner vedrørende grad av påvirkning. Rådgivningsselskapet Asplan Viak framstår som svært velvillig overfor sin oppdragsgiver Nordkapp kommune og oppdrettsindsutrien, men jevnt over er nivå av forurensing som beskrives, ikke akseptabelt. Vi viser til utdrag fra konsekvensutredningen:

Fra vår vurdering

Oppdrettsanlegg i de aktuelle områdene vil berøre lokalt fiske og andre næringer (også reiseliv), gyteplasser og oppvekstområder, sjøfugler, matauk- og fritidsfiske, friluftsliv, trivsel, livskvalitet og bolyst og samiske interesser. Av den grunn oppsummerer vi slik:

1 Det bør ikke åpnes for mer oppdrett i forurensende oppdrettsanlegg i Nordkapp kommune. Utslippsfrie anlegg er mulig og kommunen har rettslig grunnlag til å kreve det, se f.eks. kronikk fra Naturvernforbundet i 2020.[3]

2 Vi støtter tidligere framsatte krav om at anlegget ved Vedbotn må fjernes.[4] De negative konsekvensene av oppdrett i dette området er grundig beskrevet tidligere, bl.a. av Naturvernforbundet. Det samme gjelder mangelfullt kunnskapsgrunnlag og at man ikke tok hensyn til samiske og andre lokale interesser.

3 Vi kan ikke se at erfaringsbasert kunnskap, jf. naturmangfoldlovens § 8, er tatt hensyn til i høringsdokumentene. Nordkapp kommune må redegjøre for hvordan kunnskap er innhentet, og om saken er tilstrekkelig belyst i god tid, slik at berørte parter har fått informasjon som gir grunnlag for høringsuttalelser. Hvis så ikke har skjedd, må det holdes folkemøter. Dette dreier seg om store naturinngrep som beslaglegger allmenninger for all tid.

4 Føre var-prinsippet (jf. naturmangfoldlovens paragraf 9) må tas hensyn til, blant annet når det gjelder sjøfugl og tilførsler av næringssalter og annen forurensing (hvor mye tåler fjordene?) Også
vannforskriftens bestemmelser er høyst relevant i den sammenheng.[5]

5 Lokalbefolkningens interesser, både innen andre næringer og med hensyn til friluftsliv, trivsel og livskvalitet knyttet til bruk av elver og marine arealer og strender/fjærer må også tas hensyn til.


[1] John Gustavsen 2017: Lakseoppdrett, Finnmark | Så kom Grieg Seafood (nordnorskdebatt.no)

[2] Nordkapp kommune: Kommuneplanens arealdel 2021-2035 – høring

[3] Naturvernforbundet 2020: Kommunen har rett til å kreve utslippsfrie oppdrettsanlegg – Nationen

[4] Krav bl.a. i uttalelse fra årsmøtet i Naturvernforbundet Ávjovarri i 2018 (dvs. da Porsanger, Nordkapp m.fl. kyst- og fjordkommuner fortsatt var en del av nevnte lokallag). Oppdrettsanlegget i Vedbotn må fjernes

[5] Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann, som Norge har sluttet seg til gjennom EØS-avtalen.  Les hele uttalelsen her: