Høyre jukser i lovforslag

Høyre har lagt fram et forslag om endring av motorferdselsloven, og formålet er at kommunene skal få myndighet til å opprette sneskuterløyper. Akkurat som FrP har gjort. Forslaget inneholder faglige feil, akkurat som FrP’s forslag. Høyre referer til NINA’s forskningsrapport om forsøket i de 7 kommunene på en tvilsom måte, akkurat som FrP gjorde.

Skrevet Høyre skriver at forvaltningen av motorisert ferdsel i utmark i 1998 ble overlatt til embetsverket hos fylkesmannens miljøvernavdeling.» Det er ikke riktig. Kommunene har retten til å innvilge dispensasjoner, og retten til å avslå dispensasjoner.

Høyre skriver at forsøksprosjektet med utvidet lokalt selvstyre ble gjennomført i 8 kommuner. Ikke riktig. Kautokeino ville ha et regelverk som lå utenfor rammene Direktoratet for naturforvaltning hadde satt. Og det fikk de ikke lov til. Dermed ble de ikke med.

Høyre skriver at rapportene viser at forsøket med lokal forvaltning av snøscooterløyper ble en «suksess.» Dette må oppfattes som at målene med forsøket ble oppnådd. Slik var det ikke. Første del-mål var å se om det ville bli mindre trafikk og støy. Svaret var Nei: Det ble mer trafikk og støy. Målet ble dermed IKKE oppnådd. Hvis Høyre mener at mer trafikk er en «suksess», så bør de si det rett ut, og ikke kamuflere det i at «rapporten sier det».

Høyre skriver at «funksjonshemmede må ha mulighet til naturopplevelser» Ja, selvsagt. Men dette er ikke noe argument for at kommunene skal kunne vedta løypenettet. Høyre etterlyser en enkel og ubyråkratisk ordning. Den er allerede innført. Pensjonister / funksjonshemmede kan få disp. til turer til hytter o.l., i regi av f eks pensjonist-forening eller turlag. Kommunen har myndighet til å innvilge.

Høyre skriver at «kjøring på snø og is medfører ikke varige skader på naturen ut over støyplagen.» Høyre hopper bukk over skadene på vegetasjonen og på dyrelivet. Og ingen motor uten eksos.

5 feil i ett lovforslag. 


Dag T. Elgvin, Bjørn H. Hansen, Jan Wengen

Tilslutta av fylkesstyret i Naturvernforbundet v/ Gunnar Reinholdtsen