Høyre og Nussir

Naturvernforbundet svarer på Finnmark Høyres utspill om å bruke Nussir i valgkampen.

23.02.2015 kom følgende melding på NRK:

«Finnmark Høyre vil gjøre gruvedrift i Kvalsund til den store valgkampsaken til høstens kommunevalg. – Vi vil bruke vår rolle i FeFo til å være en aktiv forkjemper for utvikling av gruvedrift i Finnmark. Oppstart av driften i Nussir blir i så måte en viktig sak i den kommende perioden, sier leder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik».

I 2007 uttalte Nussir ASA at utvinninga skulle være i gang i 2011. Hvorfor er man da i 2015 ennå langt fra målet? Er det fordi det ikke har vært nok gruvevennlige politikere i Kvalsund kommunestyre eller Finnmark fylkesting? Et stort flertall i Kvalsund kommunestyre har hele tida vært positiv til Nussir og også til sjødeponi. Hadde det vært opp til dem, hadde drifta vært i gang for lengst. Fylkestinget har i mineralsaker ingen formell rolle bortsett fra å være høringsinstans. Nussirsaka blei behandla i Fylkesutvalget 20.03.2012, og det blei gjort et enstemmig vedtak om at fylkeskommunen generelt er positiv til gruvedrift. I forbindelse med Nussirs planer har Fylkesutvalget i sitt vedtak noen viktige forbehold:

«Finnmark fylkeskommune ønsker å ivareta våre naturmiljøer, og spesielt fiskeriene, og forventer at alle industrietableringer foregår innenfor et bærekraftig rammeverk. Spesielt må forholdet til vannforskriftens §7 (miljømål for prioriterte stoffer) og § 12 (ny aktivitet eller nye inngrep) avklares og gjøres rede for før en avgjørelse i saken fattes.

Finnmark fylkeskommune er opptatt av at det gjennom en eventuell utslippstillatelse stilles krav om at det etableres et tverrfaglig forsknings- og/eller overvåkingsprogram for sjødeponiet. Det må utarbeides forslag på tiltak slik at man blir i stand til å reversere eventuelle fremtidige skadelige konsentrasjoner av avgangsmassen på det ytre miljø. Det må også sees på muligheter for alternativ bruk av avgangsmassen.»

Nettopp i disse forbeholda fra fylkesutvalget finner man mye av årsaka til at Nussir ennå ikke har fått utslippstillatelse. For ingen av disse krava er oppfylt. Av fylkeskommunens utkast til vannforvaltningsplan for Finnmark går det fram at vannkvaliteten i indre Repparfjord fortsatt er redusert etter gruveutslipp som blei avslutta for 37 år siden, og det er da sjølsagt vanskelig å få det til at 10–30 ganger større utslipp av tilsvarende materiale skal kunne gjennomføres nå uten å komme i strid med de nevnte paragrafene i vannforskriften.

Forslag på tiltak for å kunne reversere skadevirkningene har ingen sett noe til. Mulighetene for alternativ bruk av avgangsmassen er mange, en del av dem er også nevnt i konsekvensutredningene, men så langt har ingen konkrete planer kommet fram. Miljødirektoratet har seinest høsten 2014 etterlyst dette fra Nussir, men fått et svært overfladisk svar. Dersom søknaden om utslippstillatelse blir innvilga, vil man helt gratis kunne slippe ut 2 millioner tonn avgang for året i hele gruvas levetid. Da trenger man ikke lenger tenke på dyrere alternativer.

Høyre vil bruke FeFo til å få gjennom Nussir-gruva. Men FeFo-styret vedtok allerede i 2012 med knappest mulig flertall å støtte Nussirs utslippssøknad. Så det er ikke der det har stoppa.

Norge har et regelverk for behandling av søknader om mineralutvinning. Dette består av lover, som er vedtatt av Stortinget og forskrifter gitt av departementa, men bygger i stor grad på EU-direktiv, som vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet. Fylkesutvalget i Finnmark er bare et av mange organ, institusjoner og organisasjoner som har påpekt at dette regelverket må følges i Nussir-saka. Andre har påpekt andre sider ved saka, som Norges forpliktelser i forhold til samisk kultur og reindrift.

Hva er det så Finnmark Høyre nå vil? Ønsker man å endre lovverket eller ønsker man å sette lover, forskrifter og fylkesutvalgets forbehold til side for å få kobbergruva igang så fort som råd? Ønsker man kanskje å melde Norge ut av EØS for å slippe å få sak for brudd på vanndirektivet?

Eller har vi kanskje misforstått? Kanskje det ikke er slik at Finnmark Høyre ønsker å presse gjennom en utslippstillatelse og en konsesjon i strid med lov og rett, for å ende i en rettsprosess nasjonalt og internasjonalt som vil vare i årevis framover. Kanskje man bare ønsker å få igang gruvedrift på en miljømessig og juridisk forsvarlig måte? Da kan man starte med å slå fast at fylkesutvalgets vilkår ikke er oppfylt, og at utslippssøknaden derfor må avvises. Først da vil Nussir måtte ta på alvor kravet om alternativ bruk av avgangen. Først da kan man få en reell dialog mellom tilhengere av gruve og motstandere av sjødeponi om en løsning som alle kan leve med. Men det er kanskje for optimistisk å håpe at det er det Finnmark Høyre mener?

Geir Jørgensen

Naturvernforbundets regionsekretær for Nord-Norge.