Hva bør FeFo gjøre for Finnmark? Innspill til FeFo sin nye strategiplan

FeFo har bedt om innspill til arbeidet med ny strategi for hvordan de bør forvalte Finnmarkseiendommen. Naturvernforbundet i Finnmark deler sitt innspill.

Naturmangfoldloven paragraf 8 - plakat

Hva bør vi gjøre for Finnmark? Det var spørsmålet FeFo stilte i den åpne invitasjonen til å gi innspill til sin nye strategi. Høringsfrist var 15. februar 2024.

Naturvernforbundet i Finnmark sine innspill til ny strategiplan for FeFo bygger på mange års erfaring med arbeid for å forsvare naturgrunnlaget i tråd med formålsparagrafen i naturmangfoldloven, som også omhandler samisk kultur. Vi viser også til den nye internasjonale Naturavtalen.

I høringsinnspillet nevner vi også tradisjonell kunnskap, opplæringsbehov og verdier.

Konklusjon
FeFo sin strategiplan er av svært stor betydning for de fleste arbeidsområder til Naturvernforbundet i Finnmark. Krav om energi-utbygging med tilhørende kraftlinjer og annen infrastruktur vil være svært utfordrende for verdier som er lagt til grunn i både naturmangfoldloven og den ferske internasjonale Naturavtalen.

Rapporten om naturbaserte levedyktige lokalsamfunn som er omtalt i vårt høringssvar, viser at Naturvernforbundet i Finnmark jobber for en samfunnsutvikling i tråd med naturgitte ressurser og tradisjonskunnskap – tilpasset vår tid. Gammeldags og kraftkrevende industri er ikke svaret for framtida i Finnmark.

Hele innspillet og FeFo sitt høringsutkast kan leses her: